Be­boer­ne rea­ge­rer

Man­ge av be­boer­ne i Lil­le­ro­re sam­men­lig­ner om­rå­det med en bak­gate i Mel­lom-Ame­ri­ka på grunn av alle led­nin­ge­ne som er kom­met opp i lykte­stol­pe­ne. ene ned i bak­ken.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - SAMFUNN Kjetil Karlsen b kjetil@gat.no

Be­bo­ere på Lil­le­ro­re og Biod­den sier i fra.

– Det­te er jo blitt ver­re enn nede i Mel­lom-Ame­ri­ka. Det er helt på try­net. Og den der nede er verst. Jeg fø­ler meg hen­satt til fjer­ne Øs­ten når jeg ser den.

Slik ka­rak­te­ri­se­rer Paul Hau­gen, be­bo­er i Lil­le­ro­re, si­tua­sjo­nen i gata hans. Og det er han ikke ale­ne om å mene. Adressa mø­ter fle­re and­re be­bo­ere som også er sva­ert for­tvil­te og lei seg over den si­tua­sjo­nen som har opp­stått der de bor.

Og iføl­ge dem har det blitt sta­dig ver­re de sis­te åre­ne. Som om ikke tål­mo­dig­he­ten de­res var på et lav­mål al­le­re­de, har den blitt satt yt­ter­li­ge­re på prø­ve de sis­te uke­ne. Da har det nem­lig kom­met opp enda fle­re led­nin­ger i strøm­stol­pe­ne de­res, i til­legg til ka­bel­rul­ler som er blitt hengt opp både i stol­pe­ne og på hus­veg­ge­ne i nabo­la­get. Nå er der­for tål­mo­dig­he­ten slutt blant be­boer­ne, og nå vil de ha en slutt på alle led­nin­ge­ne som blir hengt opp.

– Fritt fram

– En led­ning i dis­se stol­pe­ne er greit, men to, da rea­ge­rer vi, sier Leif Pettersen.

– Og nå hen­ger det jo 10–12 styk­ker her, sier Hau­gen.

– Og det på hver stol­pe, føl­ger Ken­neth Strå­bø opp.

– Men har det ikke all­tid hengt man­ge led­nin­ger på dis­se stol­pe­ne da?

– Nei, nei, nei. Før var det to­tre led­nin­ger til kraft og te­le­fon. Så kom TV og etter det har det bare blitt den ene etter den and­re. Nå er det fritt fram her, tror jeg, sier Hau­gen, og leg­ger til:

– Før måt­te de søke kraft­ver­ket først, men nå ser det ut som de bare hen­ger dem rett opp, sier han.

Spør ikke om lov først

Det er ikke bare an­tal­let led­nin­ger be­boer­ne rea­ge­rer på. De er hel­ler ikke fornøyd med frem­gangs­må­ten til dem som gjør job­ben.

– De var her for to uker siden. Da var det Te­le­nor og Ca­nal Di­gi­tal som var her. De var en grup­pe på fire-fem mann, som ikke kan språ­ket og som ikke ban­ker på dø­re­ne og spør om lov til å hen­ge opp mas­te­ne en gang før de gjør det. De kun­ne jo bare spør om lov til å hen­ge det­te opp før de gjør det, men det gjør de ikke, sier Leif Pettersen.

Noe an­net som na­bo­ene fortviler over er at ar­bei­der­ne som har va­ert ute og hengt opp led­nin­ge­ne, har hengt opp sva­ere kvei­ler med eks­tra led­ning både på stol­pe­ne og på hus­veg­ge­ne de­res. Det­te tror be­boer­ne er blitt gjort slik for å gjø­re det let­te­re å få dem til å bli abon­nen­ter se­ne­re.

– Ille at det er blitt slik

Det­te er også blitt gjort på hus­veg­gen til Alf­hild Karlsen. Hun har fått en sva­ert kveil rett uten­for sove­roms­vin­du­et sitt. I til­legg til at sik­ten ut av vin­du­et er blitt øde­lagt av alle de rundt 10 strøm­led­nin­ge­ne som hen­ger i stol­pe­ne rett uten­for hu­set hen­nes.

– Jeg ser rett på dem når jeg skal se på Kirke­heia om mor­ge­nen. Jeg sy­nes det er ille at det er blitt slik. Ille var det før, men ver­re er det blitt nå, sier hun opp­gitt.

– Det­te har rett og slett blitt for­fer­de­lig skjem­men­de, og nå er nok nok, sier Leif Pettersen.

– Ja, når de bare tar seg til ret­te uten å spør­re først er be­ge­ret fullt, sier Paul Hau­gen.

Vil ha led­nin­ge­ne ned i bak­ken

– Hva er de­res løs­ning på den­ne ka­bel­spa­get­ti­en da?

– Vi vil ha kab­le­ne ned i bak­ken, sier Pettersen.

– Ja, legg kab­le­ne ned i bak­ken slik de gjør alle and­re ste­der, sier Au­dun Øl­nes.

– De kan jo bare leg­ge soil­rør ned i bak­ken med ut­gan­ger til alle de hus­stan­de­ne som vil kob­le seg på. Da kan de få det ak­ku­rat som de vil, sier Paul Hau­gen.

Det­te har rett og slett blitt for­fer­de­lig skjem­men­de, og nå er nok nok. be­bo­er i Lil­le­ro­re Leif Pettersen,

HVEM HAR FLEST?: I den­ne lykte­stol­pen ale­ne hen­ger det rundt 25 led­nin­ger. Det ir­ri­te­rer be­boer­ne i Lil­le­ro­re som sier de prø­ver å hol­de gata si pen, men at at det er vans­ke­lig når det kom­mer så man­ge led­nin­ger som det­te opp i stol­pe­ne de­res.

HEFTIG KVEIL: Den­ne led­nings­kvei­len har Alf­hild Karlsen fått rett uten­for sove­roms­vin­du­et sitt. Det li­ker hun dår­lig.

FORTVILER: Au­dun Øl­nes (t.v.), Da­lia Mo­hame

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.