Friskt ut­spill, men...

Grimstad Adressetidende - - NEWS -

Kom­mune­styre­med­lem Trond Erik

Bog­nø (H) vi­ser po­li­tisk mot når han fore­slår å byg­ge nytt svømme­an­legg sam­men med Aren­dal. Og han er så kon­kret at han fore­slår Fe­vik som plas­se­ring.

Vi tren­ger po­li­ti­ke­re

som ten­ker uten­for bok­sen og egne kom­mune­gren­ser. Der­som det tje­ner egne lo­kal­mil­jø og kom­mu­nen som hel­het å sam­ar­bei­de med na­bo­ene, er det noe man bør søke. Vi had­de ny­lig en dis­ku­sjon om å in­vi­te­re Lil­le­sand med på byg­ging av rense­an­legg. Det er i alle fall en type kom­mu­nal tje­nes­te der det ikke spil­ler noen rol­le for inn­byg­ger­ne hvor det lig­ger, så len­ge kloak­ken blir tatt hånd om på. An­ner­le­des er det med en svømme­hall. Der be­tyr be­lig­gen­he­ten mye for bru­ker­ne, og spe­si­elt barn og unge. Jo mer sen­tral be­lig­gen­het, jo let­te­re vil det va­ere å be­nyt­te seg av til­bu­det på fri­ti­den.

Det fore­lig­ger al­le­re­de

to ak­tu­el­le pro­sjekt for ny svømme­hall i kom­mu­nen. Det ene er cam­pus, i regi av Grim­stad svømme­klubb med støt­te av JBU. Det and­re er Imås’ pla­ner i Land­vik. Råd­man­nen har satt av pen­ger til byg­ging på bud­sjet­tet, og det vil va­ere over­ras­ken­de om ikke det­te føl­ges opp av kom­mune­sty­ret.

Det av­gjø­ren­de spørs­må­let

er da lo­ka­li­se­ring. I cam­pus-om­rå­det sat­ser både kom­mu­ne, fyl­ket og sta­ten sto­re mid­ler på å ut­vik­ling. Det lig­ger tett på sen­trum med sto­re bo­lig­om­rå­der i naer­he­ten, i til­legg til uni­ver­si­tet og sko­ler. Det er vans­ke­lig å se hvor­dan et sam­ar­beid med Aren­dal med plas­se­ring på Fe­vik kan trum­fe det­te.

FRISKT: Trond Erik Bog­nø (H) skal ha ros for ut­spil­let om sam­ar­beid med Aren­dal om svømme­hall.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.