MØ­TER

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER - FILADELFIA: I GRIM­STAD MENIGHET FRIKIRKEN: DER

for­mid­dag og i kveld blir åpent bønne­sam­va­er i Filadelfia. Va­er vel­kom­men!

ar­ran­ge­rer tema­kveld Grim­stad kir­ke i kveld. Pro­fes­sor Hans Her­lof Grelland er in­vi­tert, og snak­ker om te­ma­et «Hva er kja­er­lig­het?». Det blir an­led­ning til spørs­mål og sam­ta­le. En­kel ser­ve­ring. Vel­kom­men!

hvor to el­ler tre er sam­let i mitt navn er jeg midt iblant dem. Vi sam­les i bønn for byen, for me­nig­he­ten og for en­kelt­men­nes­ker. Her kan du få sit­te ned i ro, ak­ku­rat som du er, og Gud hø­rer alle bøn­ner om de bes høyt el­ler stil­le. Vel­kom­men til alle.

Tors­dags­kveld i Frikirken. Det er hyg­ge­lig å kun­ne in­vi­te­re til en kveld med Mo­ni­ca og Per de Lan­ge enda en gang. De har be­søkt oss tid­li­ge­re med sang, tale og mu­sikk. Han som kå­sør/ta­ler og ut­mer­ket trak­tør av fle­re fløy­ter og kon­tra­bass, hun med ut­søkt piano­spill og gi­tar­spill, og de beg­ge med sang. Ra­dio og TV-opp­tre­de­ner har det også blitt i til­legg til CDinn­spil­lin­ger. Høs­ten 2016 fikk de en stør­re ut­mer­kel­se for inn­sats med bi­bel­spred­ning.

Man­ge har den opp­fat­ning at det­te med kir­ke og kris­ten­dom er noe kje­de­li­ge grei­er. Den­ne kvel­den opp­ford­rer vi deg til å opp­le­ve glad kris­ten­dom i ord og to­ner i et varmt fel­les­skap. Så va­er vel­kom­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.