Vara­ord­fø­rer fel­te jule­tre­et

For 31. året på rad møt­tes en gjeng for å hog­ge ned jule­tre som skal pyn­te opp ka­te­dra­len på Orkn­øy­ene fra den 10. de­sem­ber.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - Yt­ter­vik

sam­men bygde­fol­ket og star­tet opp. Vi fikk etab­lert sty­re, la­get lo­ver og kom i gang, sier Frog­ner. Å sen­de et tre til Orkn­øy­ene kom i stand året etter. Men i ut­gangs­punk­tet ikke for å pyn­te til jul.

– En del folk var for­tør­net over det skot­te­ne send­te ut i Nord­sjø­en. Det for­uren­set sko­gen de­res. Så vi ble eni­ge med Skog­ei­er­la­get i 1978 at vi skul­le sen­de ned en gam­mel gran for å vise hvor­dan traer­ne ble av det. Men vi om­be­stem­te oss og send­te ned et fint gran­tre i ste­det for, et som de kun­ne ha på Orkn­øy­ene til jul, Der har de jo ikke tra­er, sier Frog­ner. Kon­su­len på Orkn­øy­ene hogg ned det førs­te tre­et, og så var tra­di­sjo­nen i gang.

Frak­tes til Aber­deen

Tre­et som skal pyn­te opp i år er valgt ut på for­hånd, og nes­ten hogd ned al­le­re­de. De sis­te sla­ge­ne med øksa er det vara­ord­fø­rer Svenn­ings­en som får aeren av.

Så blir det frak­tet ned til skogs­vei­en. Der blir det lig­gen­de til man­dag, da skal det til byen for å bli sjek­ket av Mat­til­sy­net. Er det friskt går tu­ren vi­de­re til Ta­nan­ger. Natt til nes­te lør­dag skal det frak­tes til Aber­deen. Der ven­ter ny helse­sjekk, før tu­ren går til Orkn­øy­ene. Der skal det ten­nes un­der guds­tje­nes­ten i ka­te­dra­len, den 10. de­sem­ber.

UT AV SKO­GEN: Tre­et frak­tes ut av sko­gen, og le­der av Fjaere his­to­rie­lag, Per Kris­ti­an Fin­stad (t.h.) og Bent Saetra le­der an.

KAF­FE PÅ BÅL: Tor Li­e­ne skjen­ker kaf­fe til Kjetil Frog­ner, som i sin tid var en av ini­tia­tiv­ta­ker­ne til å hog­ge jule­tre til Orkn­øy­ene.

DE SIS­TE HOGGENE: Per Svenn­ings­en fikk aeren av å fel­le tre­et. Han får hjelp av Tor Li­e­ne. Bak står Ove Bach for å for­evi­ge fel­lin­gen.

KAKE OG KAF­FE: Før hog­sten måt­te det til litt kaf­fe og kake.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.