Har malt for­bil­det sitt

Et av bil­de­ne Per­dano Knutsen stil­ler ut i ut­stil­lin­gen sin, eret­bilde­av­må­ken Jo­nat­han. Den lil­le fug­len er Kn­ut­sens for­bil­de.

Grimstad Adressetidende - - KULTUR - UTSTILLING Ja­nicke Yt­ter­vik

Må­ken Jo­nat­han, Jo­nat­han Li­vings­ton Seagull, har Per­dano Knutsen lest om, og malt.

– Det er for­bil­det mitt, sier Knutsen. Og leg­ger til at det er en meta­for, for må­ken Jo­nat­han var ikke opp­tatt av å spi­se fiske­lik, som and­re må­ker. Han vil­le fin­ne en opp­drift han kun­ne fly i.

Har tatt ut­ford­rin­ger

– Før fri­gjor­de ikke folk seg, selv har jeg stått og un­der­vist på HiA i noen og tjue år. Jeg gjor­de det man for­plik­tet seg til når man had­de tatt seg en ut­dan­nel­se, sier Knutsen.

Men han har også levd ut drøm­mer ved siden av, med tryl­ling, holdt se­mi­na­rer og reist ver­den rundt.

– Jo­nat­han er bare et bil­de på det jeg mener. Selv fø­ler jeg at­jeg­har­va­ert­god­påå­tai­mot ut­ford­rin­ger. Hvis noen spur­te meg om «kan du ...», så sva­rer jeg all­tid ja inn­til jeg mener at jeg ikke kla­rer det, sier han.

Kjør­te med bind for øyne­ne

Et av de go­de ek­semp­le­ne på nett­opp det skjed­de i 1993. Da kjør­te Knutsen fra Aren­dal til Kris­tian­sand, med bind for øyne­ne. Het­te og teip gjor­de at han ikke så noen ting. Ved siden av ham satt po­liti­mes­te­ren, med hån­den på hånd­brek­ket, i bak­se­tet to jour­na­lis­ter. Far­ten gikk jevnt i 40 kilo­me­ter i ti­men. – Jeg gjor­de det for­di som trylle­kunst­ner skal man jo gjø­re noe som er litt una­tur­lig, sier han selv om stun­tet.

In­gen ut­vik­ling

Bil­der har han malt hele li­vet, utenat­hans­elv­me­ner­han­har ut­vik­let seg noe av den grunn.

–Bil­der­jeg­mal­te­da­jeg­var15 år,er­li­ke­de­jeg­ma­lernå.Så­det har ikke va­ert noen ut­vik­ling, sier han.

Bil­de­ne har kom­met til etter hvert, noen er nye, and­re har han holdt på med noen år. Ny­lig av­slut­tet han en utstilling i Spa­nia. Der ble alle bil­de­ne solgt.

– Så jeg slip­per re­tur­frak­ten, sierkem­ne­ren.Nå­er­hanspent på å stil­le ut i Grim­stad.

Klovn i egen by

–Når­man­har­va­ert­klov­ni­sin egen­by,så­har­ma­nin­gen­fle­re bar­rie­rer å bry­te. Men det er jo all­tid spen­nen­de å se om folk li­ker bil­de­ne. Man vet jo ikke om de fak­tisk gjør de før noen kjø­per dem, sier han.

Bil­de­ne er i man­ge blå­far­ger, på fle­re av dem er det fyr.

– Fyr er en flott ting, og lett å sel­ge. Folk har et for­hold til fyr. et lys i li­vet, en pen ting å se på. Og så er jeg glad i blått, sier han. And­re bil­der er fra Os­ter­ki­len, Smør­s­und og skjaer­går­den. Far­ger er mik­set og sprøy­tet ut av en kake­sprøy­te.

Fan­ta­sikropp

På et bil­de er an­sik­tet til kona malt inn, med en fan­ta­sikropp, og atom­re­ak­to­rer rundt.

– Det er jo strå­ling, og den mest strå­len­de i mitt liv er hen­ne, sier han.

Han rei­ser seg og vi­ser bil­de­ne, av kona og far­mor og barne­barn. Odd Nord­sta­gas «Ein far­far i li­vet» har han byt­tet ut med far­mor. Det er hun som står for tål­mo­dig­he­ten.

Det ban­ker på dø­ra og folk er kom­met og kla­re for at han skal åpne ut­stil­lin­gen. Han er klar for å øns­ke vel­kom­men og snak­ke om bil­de­ne, i kledd rød skjor­te, bukse­se­ler og svar­te sko. Vel­dig sto­re sko.

– Hvil­ket num­mer bru­ker du egent­lig i sko? – 51! Så dis­se er spe­sial­syd­de, sier han.

ÅP­NIN­GEN: Fre­dag av­slut­tet Per­dano Knutsen ut­stil­lin­gen sin i Spa­nia. Lør­dag åp­net han opp i Brygge­ka­pel­let.

FOR­BIL­DE: Per­dano Knutsen med bil­de av måka Jo­nat­han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.