– Lys­løy­pa be­tyr mye

Med­lem­mer av Ex­press idretts­lag had­de man­dag dug­nad i ski­løy­pa på Fe­vik. Det var grus­leg­ging og ryd­ding av løv som sto på dags­or­den.

Grimstad Adressetidende - - NYTT OG NAERT - FE­VIK SKILØYPE Marie Ro­sen­borg Wa­dahl b ga­vi­kar2@gat.no

Det har blitt kjø­li­ge­re i luf­ta, og det lig­ger rim på bak­ken om mor­ge­ne­ne. Snø­en kan kom­me når som helst, og der­for må ski­løy­pa på Fe­vik va­ere klar for ski­se­son­gen.

Flott inn­sats

– Etter det vold­som­me regn­va­e­ret i høst ble mye av gru­sen i løpa skylt bort. Vi har der­for måt­te strø på ny grus i de mest ut­sat­te om­rå­de­ne i løy­pa, sier Trygve Hel­ge Ni­el­sen.

Fe­vik lys­løy­pe er et sva­ert po­pu­la­ert tur­om­rå­de for folk på Fe­vik.

– Det er flott at så man­ge stil­ler opp for gjø­re klar løy­pa før snø­en kom­mer.

– Vi står på alle sam­men og prø­ver å gjø­re det så fint som mu­lig. Det er to år siden sist vi had­de ved­li­ke­hold av løy­pa og vi ser nå at det har holdt seg godt. Vi skal gå over de ver­ste plas­se­ne og leg­ge ny grus der vann har øde­lagt løy­pa etter regn­va­e­ret i høst. Jeg er im­po­nert over opp­mø­tet. Vi er til sam­men ti styk­ker som job­ber i løy­pa. Det er ko­se­lig å sam­le seg på den­ne må­ten for å gjø­re en inn­sats for fel­les­ska­pet. Vi har va­ert hel­di­ge å få trak­tor­hjelp og grus av kom­mu­nen, for­tel­ler Øystein Bed­ford Pedersen.

Po­pu­la­ert tur­om­rå­de

– Vi er vel­dig glad i lys­løy­pa vår og den be­tyr mye for Fe­vik­folk.

Lys­løy­pa bru­kes mye både på som­mer­en og vin­te­ren. Det er et fint tur­om­rå­de for barne­fa­mi­li­er og for folk som li­ker å ta seg en jogge­tur el­ler gå ski­tur om vin­te­ren, sier Øystein Bed­ford Pedersen.

Opp­ford­ring

Dug­nads­gjen­gen hå­per på en fin vin­ter med nok snø til at det kan bli kjørt opp ski­spor.

I fjor vin­ter var det drømme­for­hold i lys­lø­pe­ne på både Dømme­s­moen og Fe­vik. Men iføl­ge Trygve Hel­ge Ni­el­sen er det ikke alle som bru­ker ski i lys­løy­pa og ber der­for folk ten­ke seg om hvor de trår hvis de bru­ker ski­løy­pe­ne når de går tur. Han ten­ker på all dug­nads­job­bin­gen som gjø­res for at det skal bli fine løy­per. Det­te er fri­vil­lig inn­sats for at det skal bli bruk­ba­re for­hold for folk som li­ker å bru­ke ski­ene.

– Når det leg­ges så mye arbeid i ved­li­ke­hold av løy­pa, blir det desto kje­de­lig å se at noen går på bei­na sine i ski­spo­ret og tråk­ker i styk­ker løy­pa, sier Ni­el­sen.

DUG­NAD: Øystein Bed­ford Pedersen, Trygve Hel­ge Ni­el­sen, Tor Li­e­ne, Bjørn Schin­nes, Egil Te­sa­ker og Hel­ge Han­daa jobbet hardt i to da­ger for å gjø­re klar lys­løy­pa for vin­te­ren.

BE­TYR MYE: Tor Li­e­ne og Trygve Hel­ge Ni­el­sen sier at lys­løy­pa be­tyr mye for folk på Fe­vik.

NY GRUS: Det ble lagt på ny grus på de ver­ste plas­se­ne i lys­løy­pa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.