Åpent møte om psy­kisk helse

Grimstad Adressetidende - - UNDERHOLDNING - GRIMSTADS KOM­MU­NA­LE

for­eldre­ut­valg (KFU) ar­ran­ge­rer 16. no­vem­ber tema­kveld for alle FAU-med­lem­mer ved Land­vik sko­le.

Te­ma­et for kvel­den er psy­kisk helse blant barn og unge i Grim­stad.

Ar­ran­ge­men­tet er et til­bud for For­eldre­ut­val­get for grunn­opp­la­e­rin­gen, skole­sje­fen, le­den­de helse­søs­ter, vei­led­nin­gen og ut­vik­lings­tje­nes­ten, so­sial­la­erer­ne, rek­to­re­ne i Grim­stad­sko­len, opp­vekst- og ut­dan­nings­ut­val­get og alle FAU-re­pre­sen­tan­ter. Til ar­ran­ge­men­tet kom­mer det po­li­ti­ke­re, sen­tra­le na­sjo­na­le og kom­mu­na­le ak­tø­rer.

– KFU øns­ker å leg­ge til ret­te for at FAUe­ne som re­pre­sen­tan­ter for fore­sat­te til bar­na i Grim­stad­sko­len, kan job­be sam­men med de uli­ke ak­tø­re­ne på om­rå­det for å opp­nå et fel­les løft. som upro­vo­sert vold, iføl­ge pa­trul­jen som var på ste­det, sier Ole Bjørn Klei­va­ne hos po­li­ti­ets ope­ra­sjons­sen­tral.

– Men det var in­gen mis­tenk­te der da, sier Klei­va­ne.

På sam­me tid skal det også ha skjedd en epi­so­de i sen­trum.

– En som ring­te inn og sa at han var blitt ut­satt for noe, han var blitt slått til med åpen hånd. Det var et par per­soner inn­blan­det, men det var in­gen som vil­le an­mel­de noe, sier Klei­va­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.