Sto­re mu­lig­he­ter med skyte­sen­ter

Thor­leif Berg skri­ver i det­te inn­leg­get at han hå­per noen ser mu­lig­he­te­ne i et skyte­sen­ter på Omre og dan­ner en pro­sjekt­grup­pe.

Grimstad Adressetidende - - NEWS - DE­BATT

Le­ser­nes me­ning: I de se­ne­re år har lag og for­enin­ger i Grim­stad va­ert sa­er­de­les pro­ak­tiv og sett vik­tig­he­ten av å etab­le­re are­na­er som dan­ner grunn­lag for ak­ti­vi­te­ter in­nen idrett samt for­enings­virk­som­het. Det­te har ikke bare skapt lo­kal in­ter­es­se og ak­ti­vi­tet, men bi­drar til at stør­re stev­ner ar­ran­ge­res og der­ved til­trek­ker seg men­nes­ker fra fjern og na­er. Noen av dis­se sent­re­ne, Sti­ne So­fies Stif­tel­se med fle­re, har bi­dratt til å set­te søke­ly­set på Grim­stad som ett sam­funns­ori­en­tert sted.

Som Er­ling Ha­ege­land på­pe­ker i sitt inn­legg i Grim­stad Adresse­ti­den­de er det 80 små skyte­ba­ner i Aust- og Vest-Ag­der. Det stil­les sto­re krav til drift av ba­ne­ne, både ad­mi­ni­stra­sjon og ved­li­ke­hold. Man­ge av dis­se ba­ne­ne ble etab­lert for lang tid siden, der fo­kus var i stor grad naer­het. Støy­ut­bre­del­se var i li­ten grad tema. Med økt be­folk­nings­til­vekst så har fle­re av dis­se ba­ne­ne kom­met i kon­flikt med krav til økt bo­lig­byg­ging siden støy fra ba­ne­ne har blitt ett pro­blem. Skyte­ak­ti­vi­tet fore­går på kvelds­tid og i årets ly­se må­ne­der. I nevn­te tids­rom så øns­ker de fles­te å opp­hol­de seg uten­dørs med for­skjel­li­ge ak­ti­vi­te­ter, «unød­ven­dig» støy fra ak­ti­vi­te­ter som sky­ting opp­fat­tes sva­ert stres­sen­de og i noen grad helse­ska­de­lig.

I mot­set­ning til tid­li­ge­re er li­vet i de se­ne­re år for­bun­det med et re­la­tivt høyt stress­nivå det er der­for vik­tig at støy­kil­der av type skyte­ba­ner og and­re leg­ges til om­rå­der som er minst mu­lig til sje­nan­se. Er­ling Føreid gir ut­trykk for i sitt inn­legg i Adressa at «det er det sis­te de tren­ger i Ei­de». Jeg har full for­stå­el­se for det ar­gu­men­tet, men sam­ti­dig til­lit til at etab­le­ring av ett skyte­sen­ter hvor­ved det set­tes sterk fo­kus på støy dem­pen­de til­tak så er det­te fult mu­lig å gjen­nom­føre uten at om­kring­lig­gen­de om­rå­der blir ska­de­li­den­de som føl­ge av støy.

Jeg nev­ner i den­ne sam­men­heng Fjaere skyte­ba­ner, som be­står av rif­le-, lø­pen­de el­gog leir­due-ba­ne. Dis­se har en stand­plass som lig­ger ca. 40 til 50 me­ter fra na­er­mes­te be­byg­gel­se. Det sier seg selv at det ska­per kon­flik­ter. For­søk på støy­dem­pen­de til­tak er pro­sjek­tert og ut­ført på hobby­ba­sis av per­so­nell som ty­de­lig­vis mang­ler grunn­leg­gen­de kunn­skap om hvor­dan støy­be­gren­sen­de til­tak skal ut­fø­res. Grim­stad kom­mu­ne har ved kom­mune­over­le­gen va­ert an­svar­lig for en sak­lig vur­de­ring av ba­ne­nes be­ret­ti­get samt de til­tak som er ut­ført. Jeg re­fe­re­rer i den­ne sam­men­heng til ut­ta­lel­ser fra kom­mune­over­le­gen, ut­talt 28.08.2017 i kom­mune­styre­møte ved­rø­ren­de saks­hånd­te­rin­gen av Fjaere skyte­ba­ner: Rede­gjø­rel­sen ble åpen­bart gitt etter at råd­man­nen ble av­krevd ori­en­te­ring fra gruppe­le­de­ren i Venst­re. Rede­gjø­rel­sen (vi­deo) er til­gjen­ge­lig på kom­mu­nens nett­si­der, un­der ori­en­te­rin­ger fra nevn­te møte. Sa­ken tok en sa­er­de­les uven­tet ven­ding da en­hets­le­de­ren/kom­mune­over­le­gen på kom­mune­sty­rets ta­ler­stol er­k­la­er­te på veg­ne av råd­man­nen føl­gen­de: Han mang­let data­mes­sig, ar­kiv­mes­sig og også man­gel på in­tel­lek­tu­ell kom­pe­tan­se og ka­pa­si­tet til å hånd­te­re sa­ken, samt be­sva­re spørs­mål i sa­kens an­led­ning.

Som inn­byg­ger av Grim­stad kom­mu­ne set­ter jeg min lit til at øv­ri­ge en­hets­le­de­re i kom­mu­nen, har nød­ven­dig kom­pe­tan­se til å ut­øve de krav og an­svar som stil­lin­gen til­si­er. Un­der­teg­ne­de fin­ner det sa­er­de­les spe­si­elt at råd­man­nen og så vel en­hets­le­der/kom­mune­over­lege i rea­li­te­ten be­kref­ter fra kom­mu­nens ta­ler­stol at han er in­kom­pe­tent. Det etter en saks­be­hand­lings­tid som snart na­er­mer seg fem år.

En le­den­de po­li­ti­ker i Grim­stad ut­tal­te i all of­fent­lig­het som­mer­en d.å.: «Nå har vi berget Fjaere skyte­ba­ner». Den sam­me po­li­ti­ke­ren over­kjør­te helse- og so­sial­ut­val­gets inn­stil­ling av 17.12.1991 med hen­syn til skyte­ba­ne­nes be­ret­ti­gel­se med mind­re de fore­slåt­te krav var ut­ført. Dis­se ble ald­ri ut­ført. Skyte­ba­ne­ne har som føl­ge av det­te blitt dre­vet ulov­lig over fle­re ti­år med hen­syn til støy­ut­bre­del­se samt helse­kon­se­kvens ref. Helse og so­sial­ut­val­gets vur­de­ring av 17.12.1991. Den sam­me po­li­ti­ke­ren sit­ter som le­der i tek­nisk ut­valg og er der­ved med­an­svar­lig for å vur­de­re de til­tak som er fore­tatt på Fjaere skyte­ba­ner. Brev i sa­kens an­led­ning står ube­svart.

Et skyte­bane sen­ter bør lig­ge na­er en ho­ved­vei. Gjer­ne in­nen­for støy­om­rå­det fra mo­tor­vei­en. Etab­le­ring i til­knyt­ning til et in­du­s­tri­om­rå­de vir­ker som en sa­er­de­les god idé. Her vil det ikke va­ere and­re ak­ti­vi­te­ter på kvelds­tid, og hel­ler ikke bo­lig­byg­ging. På Omre vil man kun­ne ska­pe ett sterkt na­sjo­nalt pro­fe­sjo­nelt skyt­ter­mil­jø.

Jeg hå­per noen ser mu­lig­he­te­ne i hva et slikt sen­ter vil kun­ne bi­dra med av po­si­tiv ut­vik­ling og ak­ti­vi­tet, slik at det an­nes en pro­sjekt­grup­pe for å fore­ta en ob­jek­tiv vur­de­ring av alle si­der av sa­ken.

OMRE: Thor­leif Berg tar opp trå­den om et skyte­sen­ter på Omre, som ble lan­sert av Er­ling E. Ha­ege­land (Frp).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.