Sam­me si­tua­sjon på Biod­den

Be­boer­ne på Biod­den har ak­ku­rat de sam­me pro­ble­me­ne med ka­bel­vill­niss som i Lil­le­ro­re. Der prøv­de de å få led­nin­ge­ne ned i bak­ken, men pro­sjek­tet stran­det.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - SAMFUNN Kjetil Karlsen b kjetil@gat.no

– Vi er pla­get med ak­ku­rat like man­ge led­nin­ger i luf­ta her som i Lil­le­ro­re. Det ser ut som et skik­ke­lig reir av led­nin­ger her, og er ikke pent.

Det­te sier Met­te Bir­ke­dahl til Adressa. Hun sit­ter i sty­ret i Biod­den Vel, og har hatt kontakt med både Te­le­nor og Ag­der Ener­gi i den­ne sa­ken.

Ve­let prøv­de nem­lig i som­mer å få til et sam­ar­beid mel­lom par­te­ne pluss kom­mu­nen for å få alle led­nin­ge­ne gravd ned i bak­ken, men pro­sjek­tet stran­det.

– Ag­der Ener­gi vil­le bare for­hol­de seg til én mot­part. Det var Biod­den Vel, og ikke hver en­kelt be­bo­er. De kun­ne hel­ler ikke ga­ran­te­re hvor mye det­te vil­le kos­te, men med alle kost­na­der ibe­reg­net kun­ne det­te kos­te opp mot 1,5 mil­lio­ner kro­ner. Den­ne ri­si­ko­en vil­le ikke sty­ret i ve­let ta på seg, og der­for ble hele sa­ken lagt død, for­tel­ler hun.

Hun vil fort­satt helst ha led­nin­ge­ne i bak­ken, og mener kom­mu­nen bur­de bi­dra med pen­ger her.

REIR: Met­te Bir­ke­dahl kal­ler alle led­nin­ge­ne i Bi­nabb­ga­ten for et reir.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.