Be­kym­ring s mel­ding til­de folke­valg­te

Pårørende Marc Be­rendt skri­ver i det­te inn­leg­get om rol­len til fir­ma­et PwC had­de ved le­ve­ran­dør­kon­trol­len av Farm in Ac­tion.

Grimstad Adressetidende - - LESERINNLEGG - DE­BATT Marc Be­rendt

Le­ser­nes me­ning: Det

har kom­met frem fle­re opp­lys­nin­ger i Ag­der­pos­ten i den sis­te ti­den som set­ter PwC i et sva­ert dår­lig lys. Det stil­les spørs­mål om en mu­lig dob­belt­rol­le PwC har hatt i for­bin­del­se med le­ve­ran­dør­kon­troll av Farm in Ac­tion.

I den for­bin­del­se

har det blitt kjent at PwC til­syne­la­ten­de på eget ini­tia­tiv har sendt en be­kym­rings­mel­ding til Fyl­kes­man­nen om en ver­ge. Det er sva­ert usann­syn­lig at et re­vi­sjons­sel­skap for­fat­ter en slik be­kym­rings­mel­ding. Dess­uten er det sva­ert sjel­den at sel­ska­per som PwC gjør noe gra­tis, de job­ber på opp­drag.

Jeg kun­ne sagt

vel­dig mye om de man­ge feil­ak­ti­ge og util­bør­li­ge på­stan­der som rei­ses i be­kym­rings­mel­din­gen, men vel­ger å over­late vur­de­ring av dis­se til Fyl­kes­man­nen som rett til­syns­in­stans. Det er ikke kjer­nen i sa­ken hel­ler:

Det er det

nem­lig hvem som står bak be­kym­rings­mel­din­gen. Slik det frem­går av PwC-rap­por­ten og i tråd med lo­ver om per­son­vern, så fikk PwC over­sendt all do­ku­men­ta­sjon til le­ve­ran­dør­kon­trol­len fra Grim­stad kom­mu­ne og Farm in Ac­tion slad­det.

Det er der­med

helt umu­lig for PwC å av­set­te den­ne be­kym­rings­mel­din­gen på eget ini­tia­tiv, siden de ikke kan kjen­ne til navn på ver­ge og bru­ker. Ver­ge og bru­ker har hel­ler ald­ri va­ert om­talt med navn i me­dia før nå. PwC bry­ter for øv­rig på sin side taus­hets­plik­ten de har ved et opp­drag som le­ve­ran­dør­kon­troll ved å bru­ke opp­lys­nin­ger de får i for­bin­del­se med det vi­de­re i en be­kym­rings­mel­ding. Det­te åp­ner der­for opp for to mu­lig­he­ter:

1. Farm in

Ac­tion har brutt sin taus­hets­plikt og på­vir­ket be­kym­rings­mel­din­gen. Det vil da be­kref­te dob­belt­rol­len til PwC. Det be­stri­der både Farm in Ac­tion og PwC som sier at Grim­stad kom­mu­ne var enes­te opp­drags­gi­ver. Skul­le det al­li­ke­vel vise seg til å va­ere feil, så bør kon­troll­ut­val­get umid­del­bart igang­set­te en ny le­ve­ran­dør­kon­troll av Farm in Ac­tion og kom­mu­nen bør kre­ve til­ba­ke kr 592.436 fra PwC for en le­ve­ran­dør­kon­troll som ikke er til nyt­te.

2. Kom­mu­nen har

brutt sin taus­hets­plikt og står bak be­kym­rings­mel­din­gen. Det står i be­kym­rings­mel­din­gen at «NN (bru­kers navn, anm.) be­skri­ves av sen­tra­le fag­per­soner i Grim­stad kom­mu­ne …» etter­fulgt av en be­skri­vel­se av bru­ker som ikke fin­nes i noe skrift­lig do­ku­men­ta­sjon om bru­ker hos kom­mu­nen. Det be­tyr at «sen­tra­le fag­per­soner» fra Grim­stad kom­mu­ne må ha gitt den­ne be­skri­vel­sen til PwC i for­bin­del­se med be­kym­rings­mel­din­gen. Det er også fle­re and­re punk­ter i be­kym­rings­mel­din­gen som PwC umu­lig vil­le hatt kjenn­skap til gjen­nom le­ve­ran­dør­kon­trol­len. Vi vil der­for gjø­re be­kym­rings­mel­din­gen i sin hel­het kjent for kon­troll­ut­val­get og gruppe­le­der­ne i Grim­stad. Det for­und­rer oss at råd­man­nen sva­rer over­for Ag­der­pos­ten at kom­mu­nen ikke har noen rol­le i det­te. Kom­mu­nen fikk ikke over­sendt kopi av be­kym­rings­mel­din­gen fra PwC el­ler Fyl­kes­man­nen. Råd­man­nen bur­de da vel egent­lig hel­ler ha svart at hun ikke kjen­ner til noen be­kym­rings­mel­ding? Der­som det er kom­mu­nen som har brutt taus­hets­plik­ten be­tyr det at råd­man­nen, som be­stri­der ka­te­go­risk at kom­mu­nen har noe med det­te å gjø­re, i bes­te fall ikke ut­ta­ler seg i tråd med de fak­tis­ke for­hold og/el­ler mis­bru­ker sin makt­po­si­sjon. Det kan ikke kom­mu­nen leve med og råd­man­nen bør ta sin hatt og gå.

Brudd på taus­hets­plikt

er grunn til opp­si­gel­se og straff­bart med en ram­me inn­til 3 års feng­sel. Kon­troll­ut­val­get bør umid­del­bart igang­set­te en ny le­ve­ran­dør­kon­troll av Farm in Ac­tion.

Nøk­ke­len er PwC,

de kan en­kelt sva­re på hvem som har le­vert bru­kers, ver­ges og på­rø­ren­des navn til dem og på­vir­ket be­kym­rings­mel­din­gen. Den­ne

in­for­ma­sjo­nen kan råd­man­nen lett etter­spør­re fra PwC. Det er fle­re enn po­li­ti­ker­ne fra Grim­stad Venst­re som bør våk­ne og stil­le spørs­mål. Al­le­re­de i le­ser­inn­legg som un­der­teg­nen­de skrev i Ag­der­pos­ten i for­bin­del­se med PwC­rap­por­ten den 20. mai og 04. juli 2017 vis­te vi til fle­re helt av­gjø­ren­de spørs­mål rundt mang­len­de av­ta­ler, le­ve­ran­se og be­ta­lin­ger til Farm in Ac­tion som ikke ble be­svart el­ler kom­men­tert i PwC-rap­por­ten. Hvor­dan er det mu­lig at et re­vi­sjons­sel­skap god­tar en for­svun­net, uda­tert og usig­nert kon­trakt? Det­te stri­der mot alle re­vi­sjons­stan­dar­der. Vi har for øv­rig gjort opp­merk­som på at den­ne kon­trak­ten inne­holdt opp­lys­nin­ger som på det tids­punk­tet den an­gi­ve­lig skal ha blitt til, ikke fan­tes. Er en­hets­le­der som har ut­ar­bei­det den synsk, el­ler har den kon­trak­ten som var for­svun­net i et år blitt la­get i etter­kant?

Det var for øv­rig den sam­me av to en­hets­le­de­re som sto for an­skaf­fel­ser av Farm in Ac­tion og som sto for å bi­stå PwC i for­bin­del­se med le­ve­ran­dør­kon­trol­len. Beg­ge har inne­hatt po­si­sjo­ne­ne i helse- og om­sorgs­sek­to­ren i fle­re år, har va­ert ut­fø­ren­de be­stil­le­re for de ulov­li­ge inn­kjø­pe­ne fra Farm in Ac­tion. Hvor­dan er det mu­lig at råd­man­nen har vur­dert dis­se som ha­bi­le til å bi­stå PwC? Vi har også gjort opp­merk­som

på at kom­mu­nen i for­bin­del­se med de ikke le­ver­te tje­nes­te­ne be­tal­te for ti­mer som ald­ri var plan­lagt le­vert, i stor om­fang:

Fag­le­der jobbet maks 17 da­ger pr. må­ned med fri hver tors­dag, lør­dag, søn­dag. Farm in Ac­tion fikk be­talt for 30 el­ler 31 da­ger pr. må­ned. Det ble ald­ri ut­nevnt en sted­for­tre­der for fag­le­der slik det bur­de ha blitt gjort iføl­ge kon­trak­ten. Det er be­ret­ti­get å spør­re • hvor­for kom­mu­nen etter at tje­nes­ten var for­melt av­slut­tet ikke umid­del­bart sa opp av­ta­len som had­de 1-må­ned opp­si­gel­ses­tid, men valg­te å be­ta­le for 4 stil­lin­ger i yt­ter­li­ge­re 8 uker? • Hvor­for inn­går kom­mu­nen en av­ta­le som er så lite guns­tig for seg selv? • Hvor­for god­tar kom­mu­nen at den­ne av­ta­len ikke blir holdt? • Hvor­for be­ta­ler kom­mu­nen med vel­vil­je for tje­nes­ter de ikke får? • Hvor­for god­tar kom­mu­nen at fag­le­der er fra­va­eren­de og at det ikke blir opp­nevnt en sted­for­tre­der, slik det står i kon­trak­ten? Det­te bur­de va­ert av­dek­ket i for­bin­del­se med le­ve­ran­dør­kon­troll. PwC-rap­por­ten er til tross for sin høye pris man­gel­full og me­get tynn med sine 8 si­der. Ien­lik­nen­de sak, har re­vi­sjons­sel­ska­pet BDO gjen­nom­ført en slik le­ve­ran­dør­kon­troll i vår 2017 på opp­drag for Bae­rum kom­mu­ne. Den kom på 50 si­der og av­dek­ket nett­opp sli­ke mis­match mel­lom le­ver­te og fak­tu­rer­te ti­mer. Re­sul­tat av det var at Bae­rum kom­mu­ne umid­del­bart sa opp av­ta­len med le­ve­ran­dø­ren og po­liti­an­meld­te kon­trakts­brudd og over­fak­tu­re­ring med mis­tan­ke om øko­no­misk svin­del og be­dra­ge­ri.

Råd­man­nen

kom­mu­ne nøy­er seg med en svine­dyr 8-si­ders rap­port som ikke un­der­sø­ker de sen­tra­le spørs­må­le­ne. Noe hun er an­svar­lig for som opp­drags­an­svar­lig. Det sto­re spørs­må­let er hvor­for og hvor len­ge kan po­li­ti­ker­ne og be­folk­nin­gen leve med en slik for­valt­ning av fel­les­ska­pets pen­ger og in­ter­es­ser?

Det er for

pårørende

i Grim­stad

øv­rig rø­ren­de å lese i inn­legg fra PwC i dag at de bryr seg om bru­kers bes­te. Had­de de lest nøye ved gjen­nom­gang av do­ku­men­te­ne, så had­de de nok opp­da­get at kom­mu­nen, som er an­svar­lig for å ef­fek­tu­ere ved­tak om tje­nes­ter til bru­ker har for­holdt seg to­talt pas­siv i fle­re år, ikke ver­ge. Be­kym­rings­mel­din­gen skul­le alt­så hel­ler om­hand­let kom­mu­nens mang­len­de opp­fyl­lel­se av ved­tak.

INN­LEGG: Marc Be­rendt stil­ler en rekke spørs­mål i det­te inn­leg­get om kom­mu­nens hånd­te­ring av en sak.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.