In­vi­te­rer til show og smak

Apo­te­ker­gaar­den in­vi­te­rer til fest­kveld med sma­king av jubileumsbrygg og un­der­hold­ning på sce­nen.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - Red@gat.no

Apo­te­ker­gaar­den har bryg­get øl i eget hus i fem år nå. Det mar­ke­rer dag­lig le­der Kje­til Jør­gen­sen og co med en helt spe­si­ell fest­kveld.

Det er fem år si­den Apo­te­ker­gaar­den be­gyn­te å bryg­ge øl selv, og nå er brygg num­mer 100 klar. Det­te skal ute­ste­det mar­ke­re 21. april. Da kom­mer også Lady Moscow på sce­nen. Men i til­legg åp­ner de sce­nen for lo­ka­le ta­len­ter og ut­øve­re som øns­ker å vise seg frem, syn­ge el­ler spil­le. Ra­dio Spret­tert vil stre­ame di­rek­te på Face­bo­ok og va­ere pro­gram­le­de­re for kvel­den.

Bryg­ge­ri i førs­te

Apo­te­ker­gaar­den har ser­vert rundt 100.000 glass med egen­pro­duk­sjon si­den fra bryg­ge­ri­et i førs­te eta­sje. Mi­kal Vass­botn opp­ly­ser i en e-post nøk­kel­per­soner som har va­ert med helt fra star­ten av øl­even­ty­ret, der­iblant Trond Hel­land og Wil­ly Ut­skot, vil va­ere til ste­de den­ne kvel­den.

– I til­legg får vi be­søk av Hom­bor­sund bryg­ge­ri som skal vise frem no­en av sine pro­duk­ter, til­føy­er han.

Ju­bi­le­um­sø­let er en va­ri­ant av en bel­gisk trip­pel.

– Den la­ges med mye hum­le og blir noe mør­ke­re enn hva man for­ven­ter. Vi skal bryg­ge en kraft­bom­be av et brygg for å fei­re at vi er kom­met så langt, der vi bru­ker mer av alt vi er glad i: Mye malt, mye hum­le og en bel­gisk gja­er for å hyl­le øl­lan­det vi ser al­ler mest opp til.

And­re drikke­mønst­re

Dag­lig le­der, Kje­til Jør­gen­sen, drar på smile­bån­det når han sier han klar­te å si til Kje­til Ji­kun at han trod­de det vil­le bli vans­ke­lig å sel­ge ølet de­res (Nøg­ne ø) i 2002. I 2012 svar­te Ji­kun med at: «Det­te kom dere ald­ri til å tje­ne pen­ger på!». Kje­til var den gan­gen enig, for det var jo mest for gøy. Men i dag er de skuls.

– Drikke­kul­tu­ren har dreid kraf­tig, fra å drik­ke man­ge en­he­ter av sam­me type, til at gjes­te­ne drik­ker mind­re og mer va­riert. En mer kon­ti­nen­tal til­na­er­ming, men selv­føl­ge­lig ispedd litt vi­king­kul­tur inn­imel­lom. Nå opp­le­ver man at to stu­den­ter kan sit­te i ba­ren på en tirs­dag og spi­se sjo­ko­la de­fon­dant og drik­ke por­ter. Ølen har ikke bare tatt over for vi­nen, men den har snob­bet ned be­gre­pe­ne om mat og drik­ke i kom­bi­na­sjon, opp­ly­ser Jør­gen­sen.

På lands­ba­sis lig­ger kon­su­met av hånd­verksøl på rundt fem pro­sent.

– Hos oss sel­ger vi ca. 15 pro­sent eget pro­du­sert, 25 pro­sent di­ver­se an­net mikro­brygg og ca. 60 pro­sent in­du­stri­øl. Det er over­vel­de­ne og in­spi­re­ren­de og opp­le­ve at gjes­te­ne er blitt så be­visst på sma­ker og tør å ut­fors­ke noe nytt.

END­RET: Kje­til Jør­gen­sen for­tel­ler at drikke­møns­te­ret har end­ret seg.

BRYGGER: Mathias Skod­je Sjong skal snart pre­sen­te­re brygg num­mer 100 fra Apo­te­ker­gaar­dens førs­te eta­sje.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.