– Ikke et an­grep på røy­ker­ne

Lars Olav Karlsen (KrF) skri­ver at for­sla­get om røyk­frie so­ner i sen­trum ver­ken er mob­bing el­ler et an­grep på røy­ker­ne.

Grimstad Adressetidende - - LESERINNLEGG - DE­BATT Lars Olav Karlsen 2. vara Grim­stad KrF

Le­ser­nes me­ning: I tirs­da­gens avis hi­ver FpU-le­der i Aren­dal, Stian Om­dals­moen, seg inn i de­bat­ten om røyk­frie so­ner i Grim­stad, og det er ikke no­en over­ras­kel­se at FrP og ung­doms­par­ti­et er imot re­gu­le­rin­ger av røy­king – de var også ster­ke mot­stan­de­re av røyke­lo­ven, og bruk­te bred pen­sel for å be­skri­ve hvor håp­løs den vil­le va­ere.

I dag er det få, om no­en som me­ner at det­te er en dår­lig lov.

Nå fore­slår fle­re å ut­vi­de lo­ven til å gjel­de en­kel­te om­rå­der ute, spe­si­elt der man­ge barn opp­hol­der seg. I Sve­ri­ge er det­te al­le­re­de fore­slått, og i Nor­ge har KrF frem­met for­sla­get, og har støt­te av fle­re and­re par­ti­er.

Men en ting er po­li­ti­ke­re, mye vik­ti­ge­re er det at det­te for­sla­get også sterkt støt­tes av LHL, Kreft­for­enin­gen og be­folk­nin­gen ge­ne­relt.

Kreft­for­enin­gen fikk for no­en må­ne­der si­den TNS Gal­lup til å gjø­re en un­der­sø­kel­se, og den vis­te at 92 pro­sent øns­ker røyke­for­bud på leke­plas­ser, 87 pro­sent på idretts­are­na­er, og 69 pro­sent på ute­ser­ve­rin­ger.

Røyke­lo­ven ble kalt «mob­bing av røy­ke­re» og sam­me ar­gu­men­tet bru­kes også nå, for­di in­gen­ting klin­ger bed­re enn å for­sva­re de som blir mob­bet.

Men det­te er ver­ken mob­bing el­ler ett an­grep på røy­ke­re. Det er kun ett for­slag som gjør at de som røy­ker må gå no­en eks­tra me­ter en­kel­te plas­ser for å kun­ne ta en røyk, slik at røy­ken ikke er til sje­nan­se for barn og de med sterkt ned­satt im­mun­for­svar, og som i dag unn­går plas­ser hvor de kan pus­te inn røyk.

Nå får vi snart en fan­tas­tisk flott park mitt i Grim­stad, og der­for er det flott at Gjulem og KrF har fore­slått de sam­me reg­le­ne her, og at Erik­sen i Unge Høy­re støt­ter opp. Så får bare FpU va­ere mis­for­nøyd for folk flest støt­ter det iføl­ge TNS Gal­lup.

RØYKE­FOR­BUD: Lars Olav Karlsen sy­nes ikke noe om kri­tik­ken mot det fore­slåt­te røyke­for­bu­det i By­ha­ven, som er i ferd med å bli an­lagt her.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.