Lud­vig­sen vil ta til­ba­ke Fort Fevik

For få år si­den var Ex­press helt uslåe­li­ge hjem­me på Fevik sta­dion. Det vil gjer­ne Roy Lud­vig­sen at de skal bli igjen.

Grimstad Adressetidende - - SPORT - ➤ An­na Torp Kvas­jord an­na@gat.no

– Det er all­tid gøy å vin­ne fot­ball­kam­per, og det er selv­sagt litt eks­tra gøy å vin­ne på hjemme­bane. Det had­de va­ert utro­lig gøy og gjort det­te om til Fort Fevik igjen, det er det vi stre­ber etter, sier Ex­press-tre­ne­ren.

For få år si­den var det sva­ert vri­ent å kom­me til Fevik sta­dion, og i se­son­gen 2014 tap­te de ikke en ens­te kamp på hjemme­bane. Fak­tisk var sis­te hjemme­tap i au­gust 2013, og så tap­te de ikke før i april 2015.

– Det var vans­ke­lig å kom­me til Fevik for å møte Ex­press, og vi vil vel­dig gjer­ne til­ba­ke dit, sier Lud­vig­sen.

Frem­gang

Man­dag spil­te Ex­press årets førs­te borte­kamp, når Våg var mot­stan­der i Kris­tian­sand. Man­dag ven­ter årets førs­te hjemme­kamp, hjem­me mot Vind­bjart 2.

– Jeg så vir­ke­lig frem­gang i det jeg så i Våg-kam­pen. Vi opp­før­te oss som et fot­ballag, og vi trakk i sam­me trå­der sam­me vei. Det mest gle­de­li­ge var å se igjen litt av det vi har sett of­fen­sivt i vin­ter, og så be­gyn­ner vi å opp­tre som et lag de­fen­sivt også. Det var gle­de­lig å se at vi er på vei, sier Roy Lud­vig­sen, som ikke var for­nøyd da Ex­press røk ut av cu­pen tid­li­ge­re i vår. Det han så man­dag var mer likt det han har sett av la­get sitt tid­li­ge­re i vin­ter.

– Det hand­let om å få spille­gle­den til­ba­ke. Vi prø­ver jo å ta alt med godt hu­mør, og det er som jeg har sagt i alle år; vi er så pri­vi­le­ger­te som kan hol­de på med fot­ball, og da må det i alle fall gjen­spei­le seg på kamp­dag ute på gress­mat­ta. Vi rundt la­get må også opp­tre med godt hu­mør, det nyt­ter ikke å va­ere potte­sur, det smit­ter det også, sier Lud­vig­sen.

Som barn

Nå er det Vind­bjart 2 som ven­ter, og som det ofte er med andre­lag er det umu­lig å si hva som mø­ter dem

– Vi vet ikke hvil­ke spil­le­re Vind­bjart kom­mer med, men vi reg­ner med at vi vil få se kryd­der­fot­bal­len de på­står de spil­ler. De øns­ker å frem­stå som et spil­len­de lag, slår lite langt og spil­ler ty­pisk Sør­lands­fot­ball med 4-3-3, der de øns­ker å dob­le på kan­te­ne, og ut­nyt­te mel­lom­rom­met til mot­stan­de­ren. Vi vet litt om spille­sti­len de­res, re­gist­re­rer hvem de kom­mer med av spil­le­re, men al­ler mest må vi bare fo­ku­se­re på oss selv, og ten­ke mest mu­lig på vår egen ut­vik­ling.

– Årets førs­te hjemme­kamp, eks­tra ner­ver da?

– Vi prø­ver å mi­ni­ma­li­se­re for­skjel­len på borte- og hjemme­kamp, men det gjel­der å fin­ne det rik­ti­ge spen­nings­ni­vå­et. Red­se­len for å tape må ikke bli stør­re enn gle­den det er å vin­ne. Nå gle­der vi oss som no­en un­ger til å kom­me i gang hjem­me på Fevik, av­slut­ter Lud­vig­sen.

Kam­pen spil­les på OSM sta­dion. Etter pla­nen skal Ex­press ha sin førs­te kamp på van­lig gress i be­gyn­nel­sen av mai.

TRENT GODT: Ex­press har trent godt den sis­te ti­den, i føl­ge Ex­press-tre­ner Roy Lud­vig­sen. Man­dag er de kla­re for å spil­le

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.