Fikk be­søk av for­bil­de­ne

Dame­la­get til Amazon se­rie­åp­ner i hel­gen. Sist helg in­spi­rer­te de de unge spil­ler­ne i klub­ben.

Grimstad Adressetidende - - SPORT - An­na Torp Kvas­jord an­na@gat.no

Sist helg var 24 jen­ter født i 2008 og 2009 på plass i Na­tur­mur­hal­len på Landvik for å gjen­nom­føre sin år­li­ge tre­nings­leir.

– Det­te er en tre­nings­leir der vi har fo­kus på det so­sia­le. Jen­te­ne tref­fes over en leng­re pe­rio­de, og det blir en hyg­ge­lig kveld, der også for­eld­re får bed­re tid til å sam­les og til å bli kjent, for­tel­ler en av tre­ner­ne på la­get, John Ove Om­land.

Dans og moro

Fre­da­gen star­tet med at en gjeng fra A-la­get kom og in­stru­er­te jen­te­ne på en av tre­nings­øk­te­ne.

– Jen­te­ne syns all­tid det er stas når for­bil­de­ne fra A-la­get kom­mer på tre­ning. For oss som tre­ne­re er det litt rart å se på jen­te­ne fra tri­bu­nen, men det er også vel­dig moro. Jen­te­ne hø­rer eks­tra godt etter når de får be­skje­der fra for­bil­de­ne, og så kom­mer jo de med litt an­nen tre­ning enn de er vant til. Blant an­net dan­set de litt den­ne gan­gen, til vel­dig høy mu­sikk, og det syns de var vel­dig gøy, sier han.

Etter at A-la­get had­de va­ert inn­om ble det ta­co-kveld etter­fulgt av frilek. Så var det nat­ta, og jen­te­ne, de over­nat­tet i hal­len.

– De var tid­lig oppe, for det er rart med det, når en jen­te våk­ner, så våk­ner alle. Det er noe med den do­mino­ef­fek­ten, ler Om­land.

Trøt­te jen­ter

Det ble fel­les fro­kost, litt frilek før førs­te økt. Se­ne­re på da­gen ble det in­tern­tur­ne­ring, der også jen­te­ne som spil­ler fot­ball og som er født i 2010 fikk va­ere med.

– Det var no­en trøt­te jen­ter her på lør­dags­et­ter­mid­da­gen, men jeg tror de had­de hatt en vel­dig fin tre­nings­leir, sier tre­ne­ren.

– Hvor vik­tig er det at de unge jen­te­ne har dis­se sto­re Ama­zon­jen­te­ne å se opp til?

– Jeg tror ab­so­lutt det er vik­tig. Det er bra å ha no­en å se opp til. Det er vel­dig gøy at A-la­get bi­drar, og ser de unge spil­ler­ne i klub­ben, og så bi­drar jo våre jen­ter igjen på A-la­get når de er ball­jen­ter. Vi hjel­per hver­and­re, av­slut­ter Om­land. ➤

FOTO: PRI­VAT

STOR STAS: Ama­zons 08-09-lag syns det var vel­dig stas å få be­søk av spil­le­re fra Ama­zons dame­lag, da de had­de tre­nings­sam­ling ny­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.