For­fris­ken­de na­e­rings­idé

Grimstad Adressetidende - - LEDER -

➤ Grim­stad har lan­ge og stol­te tra­di­sjo­ner in­nen egen­pro­duk­sjon av na­e­rings- og ny­tel­ses­mid­ler. Vi er Sør­lan­dets kjøk­ken­hage med en stor pro­duk­sjon av po­te­ter og en rek­ke grønn­saks­sor­ter. Vi har for­ed­ling på Sma­ken av Grim­stad med le­ve­ran­ser over hele lan­det. Og Grim­stad har et vi­talt og in­no­va­tivt pro­duk­sjons­mil­jø for både øl og brenne­vin, med pio­ne­ren Nøg­ne Ø, lille­bror Hom­bor­sund bryg­ge­ri og tra­di­sjons­rike K G Pun­ter­vold (Det Nors­ke Bren­ne­ri), som alle ut­vik­ler sort­i­men­tet sta­dig.

➤ Når man kan for­sy­ne seg av en rik meny av lo­kal­pro­du­sert mat, drik­ke pris­be­lønt øl og ta en kort­reist skarp en, om man øns­ker det, frem­står det ba­re som helt na­tur­lig at noen nå etab­le­rer lo­kal brus­pro­duk­sjon. Ru­ne Nøst­vik, kjent fra blant an­net ski­fes­ti­va­len og Grim­stad Ma­ra­ton, og dag­lig le­der Kje­til Jør­gen­sen på Apo­te­ker­gaar­den kunn­gjor­de i går at de star­tet Grim­stad brus­fab­rikk.

➤ De sat­ser på en an­ner­le­des pro­dukt­por­te­føl­je. De vil ap­pel­le­re til et vok­sent pub­li­kum med syr­lig og fruk­ti­ge sma­ker, og dis­tan­se­rer seg fra det de be­teg­ner som van­lig brus, som «søt og klis­se­te».

➤ Idé­en er spen­nen­de. Den vil de­fi­ni­tivt be­ri­ke både na­e­rings­li­vet lo­kalt og til­bu­det til for­bru­ker­ne der­som den slår an. Det er vel ba­re å spret­te brus­kor­ken og øns­ke lyk­ke til.

BRUS: Det­te er de sen­tra­le per­sone­ne bak etab­le­rin­gen av Grim­stad brus­fab­rikk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.