Ta plass på Dahls­ke Air­li­nes

Tors­dag og fre­dag er du in­vi­tert til en fly­tur litt uten­om det van­li­ge. Du er nem­lig in­vi­tert til en tur med Dahls­ke Air­li­nes.

Grimstad Adressetidende - - KULTUR - Anna Torp Kvas­jord anna@gat.no

– Det­te er ver­dens førs­te fly med au­di­to­ri­um og le­ven­de un­der­hold­ning på rei­sen, sier Ida Eline Nil­sen.

Sam­men med Eri­ka Rei­an, Ragn­vald Hå­land Svend­sen, Da­na Enges­land Yad­gar og Scott Saxon Jahr Har­dy tar hun seg en fem mi­nut­ters pau­se fra trav­le øvin­ger for å for­tel­le Adres­sa om det som folk har i ven­te først­kom­men­de tors­dag og fre­dag.

Da er alle 1.-klas­sin­ge­ne ved mu­sikk-, dans- og drama­lin­jen på Dahls­ke kla­re med en fore­stil­ling som har fått nav­net Dahls­ke Air­li­nes.

Fel­les tema

Tid­li­ge­re år har ele­ve­ne i de uli­ke klas­se­ne la­get en fore­stil­ling selv, men den­ne gan­gen er det i sko­le-re­gi, og det er et sa­mar- beids­pro­sjekt der både danse­ele­ve­ne, dra­ma­ele­ve­ne og mu­sikk­ele­ve­ne er med.

– Det har va­ert vel­dig gøy å job­be på tvers av klas­se­ne, selv om vi ikke har hatt så mye og gjort med hver­and­re før nå, sier ele­ve­ne.

Da de star­tet opp pro­sjek­tet rett etter vin­ter­fe­rien fikk de et tema ut­delt, og te­ma­et var rei­se. Ut ifra det har de job­bet på hver sin tue og tol­ket det på sin måte. I hel­gen job­bet de sam­men for førs­te gang, og syd­de hele fore­stil­lin­gen sam­men.

– Det er et vel­dig spen­nen­de tema, og vi har la­get en mi­nia­tyr­fly­plass her i inn­gan­gen på sko­len, slik at folk blir en del av fore­stil­lin­gen så fort de har gått inn dø­re­ne her, sier Ida Eline Nil­sen.

Før pub­li­kum set­ter seg i sa­len må de nem­lig inn­om sik­ker­hets­sjekk og det som el­lers er van­lig å fin­ne på en fly­plass.

– Til van­lig star­ter jo en fore­stil­ling når alle har satt seg, og tep­pet har gått opp, men med at vi har bygd den­ne fly­plas­sen, så star­ter egent­lig fore­stil­lin­gen i det de kom­mer til Dahls­ke, el­ler kan­skje enda tid­li­ge­re også, når de har be­stilt bil­let­ter. Det gjør det hele litt eks­tra spen­nen­de, sier Scott Saxon Jahr Har­dy.

– Litt in­ter­ak­ti­vi­tet set­ter prik­ken over i-en, det­te er en skik­ke­lig gjen­nom­tenkt sak, leg­ger Ida Eline Nil­sen til.

Un­der­hold­ning på et fly

I lø­pet av fore­stil­lin­gen får vi høre mye for­skjel­lig mu­sikk, det blir flott dans, og scene­for­tel­lin­ge­ne blir va­rier­te.

– Det som skjer på sce­nen skal fore­stil­le ulik un­der­hold­ning man kan få på et fly. Det blir vel­dig va­riert, og her kan alt skje. Vi har en ku som går igjen­nom som en rød tråd, men noe mer enn det vil vi ikke si, sier gjen­gen.

– Hvem kan bli med på en rei­se med Dahls­ke Air­li­nes?

– Rei­sen er for alle. Pri­ma­ert er det nok fa­mi­lie og venner som kom­mer, men vi øns­ker alle hjertelig vel­kom­ne til en tur med oss, av­slut­ter gjen­gen. ➤

MANN­SKAP: Her ser vi mann­ska­pet på Dahls­ke Air­li­nes. F.v. Ida Eline Nil­sen, Eri­ka Rei­an, Ragn­vald Hå­land Svend­sen, Da­na Enges­land Yad­gar og Scott Saxon Jahr Har­dy.

MU­SIKK: Dahls­ke vi­dere­gå­en­de sko­le har man­ge dyk­ti­ge mu­si­ke­re. Tors­dag og fre­dag står 1.-klas­sin­ge­ne på sce­nen.

SKOGSTUR: Litt av hvert kan skje på en skogstur. Her er fem av dra­ma­ele­ve­ne på tur.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.