Nå skal det bok­ba­des

Barne­bok­bad, etter­skole­tid-ar­ran­ge­ment og fes­ti­val­søn­dag på bi­blio­te­ket er årets ny­he­ter når Barne­bok­fes­ti­va­len set­ter i gang ons­dag.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - ➤ Gro Aus­tenå Berg gro@gat.no

Tra­di­sjo­nen tro blir det even­tyr­pa­ra­de gjen­nom byen og åp­ning på kul­tur­hu­set, for­fat­ter­be­søk på sko­le­ne, skrive­kurs og barne­bok­fes­ti­va­lens kul­tur­lør­dag. Men ar­ran­gø­re­ne har også tre ny­he­ter på pro­gram­met.

For­be­redt spørs­mål

Tors­dag in­vi­te­res det til barne­bok­bad på kul­tur­hu­set.

– Det er 6. klas­se på Fri­voll og Fe­vik sko­le som har hatt opp­legg der de har job­bet fram spørs­mål til for­fat­ter Bob­bie Pe­ers. De har stemt fram hvil­ke spørs­mål de skal stil­le, og en am­bas­sa­dør fra hver klas­se skal på sce­nen for å stil­le spørs­må­le­ne fra klas­sen, for­kla­rer le­der for Barne­bok­fes­ti­va­len Olaug Øve­land Saetren.

– Det gle­der vi oss vel­dig til, og de har job­bet godt og kom­met fram med man­ge gode spørs­mål.

Det­te er et til­bud til alle kom­mu­nens sjette­klas­sin­ger som på alle for­hånd har lest Pe­ers bok Lu­ri­dium­sty­ven for­di det iføl­ge Øve­land vil bli røpt ting fra boka der.

– Om kvel­den vil det va­ere et åpent ar­ran­ge­ment med Pe­ers på bi­blio­te­ket, leg­ger hun til.

Etter skole­tid

Ung­dom­me­ne står i fo­kus fre­dag etter skole­tid når by­ens bok­blog­ger Nora Vin­jor Røss­land mø­ter en su­per­helt. 13-årin­gen, som går i 8. trinn på Hol­vi­ga ung­doms­sko­le og som står bak «Noras Bok­blogg», mø­ter tegne­se­rie­for­fat­ter Josef Yo­han­n­es, man­nen bak Nor­ges størs­te ukjen­te su­per­helt, The Ur­ban Le­gend.

– Det står på trykk i The New York Ti­mes. Han er kan­skje den mest ukjen­te ver­dens­kjen­te su­per­hel­ten fra Nor­ge, sier kul­tur­råd­gi­ver Ani­ta Aa­bel i ar­ran­ge­ments­ko­mi­te­en.

Yo­han­n­es vil for­tel­le om ar­bei­det med su­per­hel­ten, hvor­dan man kan va­ere en su­per­helt i sitt eget liv, og i den for­bin­del­se vil Nora stil­le ham spørs­mål og ha en sam­ta­le med ham etter på.

– Jeg tror det blir vel­dig gøy og en fin etter­mid­dag. Det er også et sam­ar­beid med ung­doms­klub­ben, sier Aa­bel og leg­ger til at pro­gram­pos­ten er for ung­dom­mer og and­re som er in­ter­es­sert i The Ur­ban Le­gend.

– Det blir lett ser­ve­ring si­den det er etter skole­tid, sier hun.

Fes­ti­val­søn­dag

To da­ger se­ne­re er det klart for fes­ti­val­søn­dag.

– Vi har hatt noe på søn­da­ge­ne tid­li­ge­re, men ikke på bi­blio­te­ket, sier Øve­land.

I fjor var fes­ti­va­len uten­dørs, men i år flyt­ter de alt­så inn, og det blir iføl­ge ar­ran­gø­re­ne fle­re ak­ti­vi­te­ter å gle­de seg over. Bar­na står i fo­kus med ar­ran­ge­men­ter som «Spør en eks­pert».

– Den­ne gang er det Øi­vind Berg som be­sva­rer spørs­mål om pad­der, sier kul­tur­råd­gi­ver Geir At­le El­ling­sen og leg­ger til at det også blir for­tel­ler­stund med Hil­de Eskild og tea­ter­fore­stil­ling le­vert av an­sat­te i barne­ha­gen Vil­la Ma­til­da.

– I til­legg kom­mer Arne Kjelds­rud Mat­hi­sen fra Den Fan­tas­tis­ke Barne­kunst­fes­ti­va­len med alle sine «mu­si­kals­ke lego­klos­ser» til fri ut­forsk­ning for bar­na, rø­per han.

For­uten å sno­ke rundt i all den spen­nen­de barne­lit­te­ra­tu­ren som fin­nes på bi­blio­te­ket, blir det også plass til film.

– Vi vi­ser et knip­pe in­ter­es­san­te kort­fil­mer for bar­na, der­iblant HC An­der­sens «Den styg­ge and­un­gen», «De tre buk­ke­ne bru­se», «Rødt eple» og «Ben­ny og tann­fe­en».

Det vil også va­ere en kunst­ut­stil­ling på bi­blio­te­ket som står hele fes­ti­va­len. Det er bil­de­ne fra Li­ne Sol­heim Rensle­brå­tens bø­ker, årets fes­ti­val­ut­stil­ler, som vil va­ere å se.

– Vi er vel­dig for­nøyd med pro­gram­met i år. Det er gøy med det nye bi­blio­te­ket og å kun­ne va­ere her. Det gjør at vi kan utvide med nye ting, av­slut­ter Aa­bel.

Full­sten­dig pro­gram for fes­ti­va­len kan du blant an­net få på bi­blio­te­ket.

ARKIVBILDE

FESTIVAL FOR 12. GANG: Even­tyr­pa­ra­den er ba­re én av man­ge pro­gram­pos­ter un­der Barne­bok­fes­ti­va­len som va­rer fra ons­dag til søn­dag.

KLA­RE: (F.v.) Geir At­le El­ling­sen, Olaug Øve­land Saetren og Ani­ta Aa­bel fra ar­ran­ge­ments­ko­mi­te­en er kla­re for årets Barnebokfestival som star­ter ons­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.