– Godt det kom­mer en ny sjan­se med en gang

Jerv måt­te nok en gang se seg slått av Kongs­vin­ger på Gjem­se­lund i hel­gen. Tre­ne­ren er glad for at de nå går en tra­vel uke i møte.

Grimstad Adressetidende - - SPORT - Anna@gat.no

– Vi fikk en verst ten­ke­lig start med mål imot på straf­fe så­pass tid­lig i kam­pen. Vi ble litt pas­si­ve i pres­set vårt, så de kom igjen­nom. Hoved­bud­ska­pet vårt før kam­pen var at vi skul­le gjø­re det vans­ke­lig for dem, slik at de måt­te rundt. Vi fulg­te ikke kamp­pla­nen vår godt nok, sier Arne Sand­stø.

Jerv fikk mål imot al­le­re­de etter åtte spil­te mi­nut­ter, da Ni­klas Fer­nan­do Ny­gaard Castro sik­kert sat­te inn straffe­spar­ket. Et kvar­ter etter dob­let sam­me mann le­del­sen. Pause­re­sul­ta­tet og slutt­re­sul­ta­tet ble 2–0.

– Vi er ikke over­ras­ket over at Kongs­vin­ger er så ball­sik­re og gode med ball som de var, det viss­te vi. Jeg syns li­ke­vel at vi kom oss mer inn i kam­pen etter hvert, og i and­re om­gang sto vi høy­ere og var mer med. Vi var mer på de­res bane­halv­del enn de var på vår. Jeg syns vi var et knepp opp i 2. om­gang, men vi ble for om­sten­de­li­ge. I ste­det for å slå inn og ha be­ve­gel­se i bok­sen, bruk­te vi for mye tid, sier tre­ne­ren.

Sin­ne

Sand­stø for­tel­ler at det var mye sin­ne i gar­de­ro­ben i pau­sen.

– Det var man­ge som var for­ban­na i gar­de­ro­ben, og som syns vi var for pas­si­ve. Uan­sett hvil­ken for­ma­sjon man spil­ler, så blir det slik at om man er for pas­siv, ja så får man juling uan­sett.

– Hvor­for er det så vans­ke­lig å møte Kongs­vin­ger på Gjem­se­lund?

– I tid­li­ge­re mø­ter med dem har vi va­ert litt for of­fen­si­ve mot dem, og vi har tenkt at vi skal opp­tre likt borte som hjem­me og har blitt straf­fet for å ha et halv­høyt press. Slik var det ikke i dag. Vi var mer kom­pak­te, men så var vi for dår­li­ge med ball, sa­er­lig i 1. om­gang. Der var Kongs­vin­ger over­leg­ne.

Tra­vel uke

– Du spil­te uten Kris­tof­fer Tøn­nes­sen og Aram Kha­li­li i dag, kan du si noe om hvor­for?

– Jeg har ikke lov til å si så mye egent­lig, men Kris­tof­fer har slitt med syk­dom, og Kha­li­li har kjent på en gam­mel ska­de den sis­te ti­den. Han prøv­de seg litt på lør­dag, men ble ikke klar. Jeg kan som sagt ikke si så mye om ska­der og slik, men jeg hå­per å se dem på tre­ning igjen al­le­re­de man­dag, sier tre­ne­ren.

Det går slag i slag for Jerv den kom­men­de uka. Ons­dag mø­ter de Vind­bjart i cu­pen, og søn­dag er Mjøn­da­len mot­stan­der på Le­ver­myr.

– Vi gle­der oss over, og syns det er godt at det kom­mer en ny sjan­se til å vin­ne med en gang. Det tror jeg er vik­tig for oss, slik at vi ikke dve­ler så over det som har skjedd.

– Re­van­sje­lyst­ne etter det som skjed­de mot Vind­bjart i cu­pen for noen år si­den?

– Nå slo jo vi de i vin­ter, så de skal få det tøft mot oss om vi spil­ler som vi gjor­de da, og det har vi en plan om, av­slut­ter Jerv-tre­ne­ren. ➤

SKUF­FET: Arne Sand­stø var skuf­fet etter nok et tap på Gjem­se­lund Det­te bid­let er fra årets førs­te hjemme­kamp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.