Gode pre­sta­sjo­ner av de unge syk­lis­te­ne

De unge syk­lis­te­ne i Grim­stad Sykle­klubb har syk­let løp i hel­gen, og fle­re av dem mar­ker­te seg med sva­ert gode løp og plas­se­rin­ger.

Grimstad Adressetidende - - SPORT - Gutt­orm Fevang Grim­stad Sykle­klubb

Grim­stad syk­kel­klubb sin ung­doms­grup­pe har va­ert på Vest­lan­det i hel­ga og syk­let Ro­ga­land 3-etap­pers.

Os­kar Myre­støl Jo­hans­son vant sis­te etap­pen og ble num­mer to sam­men­lagt i klas­se 15–16 år.

Det var fle­re syk­lis­ter fra Grim­stad som im­po­ner­te stort og vis­te at de had­de tatt sto­re steg fra i fjor.

I top­pen

Ro­ga­land 3-etap­pers er et ran­kingritt, og sam­let over 140 syk­lis­ter fra hele Sør-Nor­ge.

Lør­dag for­mid­dag syk­let de tem­po, lør­dag etter­mid­dag var det gate­ritt, og søn­dag for­mid­dag var det fel­les­start.

Ryt­ter­ne fra Grim­stad mar­ker­te seg fint un­der rit­te­ne med sva­ert ak­tiv syk­ling og man­ge fine ini­tia­tiv.

– Det mest ar­ti­ge var å kun­ne føl­ge med i fel­tet og va­ere med i spur­te­ne, sier Linn Ri­slå

Os­kar for­tel­ler at det­te var et av de gøy­es­te etappe­rit­te­ne han har kjørt på len­ge.

– Spe­si­elt gøy var det å ha med to lag­kom­pi­ser til start, som også har kjørt sine bes­te ritt i hel­ga. Selv­føl­ge­lig var det også gøy å vise, i år igjen, at jeg er helt der oppe i top­pen. Gøy å va­ere den mest ag­gres­si­ve og jev­ne ryt­te­ren gjen­nom hele hel­ga, sier han.

Grønn trøye

Sam­men­lagt ble det føl­gen­de re­sul­ta­ter for Grim­stad syk­lis­te­ne: Ma­rit Ri­slå og Julie Bjer­gå ble num­mer to og tre i 13–14 års klas­sen, Linn Ri­slå ble num­mer fem i 15–16 år klas­sen, Sindre Han­sen og Jo­han­n­es Realf­sen ble num­mer fire og 31 i 13–14 års­klas­sen, i 15–16 års­klas­sen ble Os­kar Myre­støl Jo­hans­son num­mer to, An­ders Rustek­aas Fevang num­mer 25 og Jo­na­tan Fe­vik num­mer 35.

Os­kar vant også den grøn­ne trøya som et be­vis på at han var den bes­te spur­te­ren og tok flest po­eng i lø­pet av rit­tet.

FOTO: PRI­VAT

LAGBILDE: Den­ne gjen­gen del­tok i Ro­ga­land for Grim­stad Sykle­klubb F.v. Sindre Han­sen, An­ders Rustek­aas Fevang, Linn Ri­slå, Julie Bjer­ga, Jo­nat­han Fe­vik, og Os­kar Myre­støl Jo­hans­son. Foran f.v. Ma­rit Ri­slå og Jo­han­n­es Realf­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.