det skjer i GRIM­STAD

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

TIRS­DAG

➤ HUSK ÅRS­MØ­TET i Ibsen­hu­set og Grim­stad By­mu­se­ums Venne­for­ening i kveld i Café Her­lig­hed i St­or­ga­ten. Kå­se­ri og lys­bil­der v/Knut Brautaset om Chris­ti­an Kroghs opp­hold i Grim­stad i 1890. Års­møte­sa­ker/ Be­vert­ning. Hjertelig vel­kom­men!

➤ LPP IN­VI­TE­RER tirs­dag kveld til et tema­møte om­kring nye end­rin­ger i Lov om psy­kisk helse­vern. Vi får be­søk av ad­vo­kat Ka­ri Høge­vold fra Grim­stad, og hun vil in­for­me­re og sva­re på spørs­mål. Se an­non­se bak i avi­sa.

➤ SENIORDANS: DET na­er­mer seg slut­ten for se­niordan­sen på Sol­vang for i vår, så be­nytt sjan­sen i etter­mid­dag.

ONS­DAG

Lå­ven Ber­ge gård. Ta med deg hånd­ar­beid (og ev. nis­te) og ha en tri­ve­lig stund sam­men med and­re hånd­ar­beids­in­ter­es­ser­te. Vi ko­ker kaf­fe og te. Alle vel­kom­men. Arr: Grim­stad Hus­flids­lag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.