En­de­lig as­falt på vei­en

På grus­vei­en ved Beis­land og Ny­gren­da er det den­ne uka lagt over fire km med as­falt. Det var Leif At­le Beis­land glad for.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - FYLKESVEI 31 ➤ Svein Per Har­de­berg svein@gat.no

➤ As­falt­ma­ski­ne­ne har gått på to ste­der i Øv­re Land­vik den­ne uka. Leif At­le Beis­land på Ny­gren­da er blant be­boer­ne som gle­der over å få as­falt på fyl­kes­vei­en. Også Kår­stein Bø, som har kalt det en kra­ter­vei, de­ler nå ut ros.

Han bor i et av de sju bo­lig­hu­se­ne på Sør­heim på Ny­gren­da.

For no­en år si­den ble det lagt as­falt på fylkesvei 31 fra øverst i Reddal og opp de lan­ge bak­ke­ne til førs­te går­den på Ny­gren­da, som er Støm­ne.

Nå ble det lagt fast dek­ke der­fra og helt til Beis­land­krys­set, der vei­en de­ler seg mot Birke­land el­ler Grøs­le.

Et team fra NCC In­dustry gjor­de job­ben.

Mann­skap fra Tra­fikk­di­ri­ge­ring pas­set på and­re tra­fi­kan­ter, som de slapp gjen­nom om­rå­det når det var an­led­ning til det.

La to lag

De la først bind­la­get på hele strek­nin­gen. De be­gyn­te fra Støm­ne for­ri­ge tors­dag, og av­spa­ser­te fre­da­gen. Adres­sa var på be­søk på man­dag. Førs­te as­falt­lag var da ven­tet å rek­ke til Beis­land­går­de­ne den da­gen, og leg­ge vi­de­re ut til Beis­land­krys­set tirs­da­gen. Ons­dag skul­le de be­gyn­ne på topp­la­get, og på for­ming av kan­te­ne. De er an­ta­ke­lig fer­dig når det­te le­ses.

Den var­me as­fal­ten ble kjørt fra Rugs­land i Bir­ke­nes med seks laste­bi­ler. Den ble kalt lavtem­pe­ra­turas­falt, og var ikke på mer enn 130 gra­der.

As­falt­bred­den var 4,5 me­ter i snitt, og opp mot fem me­ter i svin­ge­ne.

I for­kant ble grøf­te­ne rens­ket og det ble lagt et un­der­lag.

Snus­dåsa kom fram

Vi­dar Omar Da­land bor i et av de sju hu­se­ne. Han var fram­på for å gjø­re opp­merk­som på at det er man­ge laste­bi­ler som bru­ker vei­krys­set der som snu­plass, og der­for er det stor be­last­ning på as­fal­ten i krys­set. Han håp­te at de vil­le leg­ge as­fal­ten ut no­en me­ter i krys­set av den grunn, og bød en av vakt­men­ne­ne på en pris med snus i til­fel­le det kun­ne hjel­pe.

Dag Strøm­me la inn­på, men han kun­ne ikke lo­ve Da­land noe mer as­falt i vei­krys­set.

– Vi må va­ere klar over at jeg ikke kan ta imot ei kly­pe snus for å få fem tonn med as­falt, spøk­te han.

Han lov­te å se på sa­ken. Det ble de­ret­ter lagt en ut­leg­ger­bred­de i krys­set, ca. 2,6 me­ter.

Gru­som grus­vei

Leif At­le Beis­land sy­nes det var kjempe­flott å få fast dek­ke på grus­vei­en gjen­nom hjem­byg­da.

– Det har va­ert en ut­ford­ring med va­rie­ren­de kva­li­tet på grus­vei­en de sis­te åre­ne, og pe­rio­der med vel­dig dår­lig vei. I vår var det gru­somt, for­tal­te han.

– Men det blir mye bed­re nå. Vi har vel­dig god er­fa­ring med as­fal­ten som ble lagt opp fra Reddal for no­en år si­den, sa han.

Han håp­te det snart blir as­falt fra Beis­land­krys­set til Grøs­le også.

– Jeg kjø­rer over Birke­land til Kris­tian­sand på jobb på UiA, så vi hå­per den strek­nin­gen også kom­mer med etter hvert. Men jeg er for­nøyd med alt som er kom­met.

– Har det va­ert mye sli­ta­sje på bi­le­ne?

– Ja, men det er klart det blir mye bed­re nå som vi har fått as­falt.

Han min­ner også om dår­lig mo­bil­dek­ning i byg­da, og bred­bånd­mu­lig­he­ter.

– Vil dere ha fib­er­ka­bel?

– Det er ikke så nøye hva det blir, bare vi får noe som fun­ge­rer. Sånn som det er nå er det alt­for dår­lig, sa Leif At­le Beis­land.

FOTO: Svein Per Har­de­berg

HÅNDARBEID: Manuelt ar­beid må også til Det­te er krys­set på Sør­heim som det ble for­hand­let om av Vi­dar Omar Da­land.

MASKINERIET: Laste­bi­le­ne kom­mer med varm as­falt og tip­per i ut­leg­ge­ren mens den kjø­rer. Den blå vei­val­sen klem­mer as­fal­ten sam­men.

NCC IN­DUSTRY: Fra venst­re for­mann Sindre Skoge, Tor Håkon Krå­ge­land, Man­dal, Tellef Hel­le, Lyng­dal (oppe), Ken­neth Slø­g­e­dal, Mar­nar­dal, Ru­ne Tøn­nes­sen, Lyng­dal, (val­se), og Hei­di Fred­rik­sen, Flekke­fjord.

ØVREBYGDING: Leif At­le Beis­land snak­ker med en av gut­ta fra NCC In­dustry.

UTLEGGER: Her pas­se­rer as­faltut­leg­ge­ren Sør­heim på Ny­gren­da.

NY BYGDEVEI: Leif At­le Beis­lands vei opp til hu­set var as­fal­tert fra før. Så nå kan han kjø­re til Reddal og Grim­stad uten å kom­me på grus.

SMISK: Vi­dar Omar Da­land på Ny­gren­da var fram­på med snus­dåsa, og Dag Strøm­me fra NCC la inn­på. På val­sa sit­ter Ru­ne Tøn­nes­sen.

VARM LAST: Svein Jan Høi­åsen var en av fle­re som kjør­te as­falt fra Rugs­land i Bir­ke­nes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.