Har blitt pas­tor, men skro­ter ikke bas­sen

Etter 25 år som la­erer, tok Pe­ter Haltorp for 14 da­ger si­den over som pas­tor i me­nig­he­ten hans far grunn­la for 35 år si­den, Sør­lands­kir­ken i Aren­dal.

Grimstad Adressetidende - - NEWS - AK­TU­ELT NAVN ➤ Kje­til Karl­sen kje­til@gat.no

– Hvor­dan var det å bli inn­satt som pas­tor i Sør­lands­kir­ken i Aren­dal for 14 da­ger si­den?

– Selve da­gen var vel­dig spe­si­ell og over­ras­ken­de. Det var fullt hus i kir­ken og det kom også man­ge fra and­re me­nig­he­ter for å hil­se og gra­tu­le­re. Og så var det vel­dig gøy å få hil­se­ner fra and­re pro­fi­ler­te pas­to­rer i Nor­ge, fra ord­fø­re­ren i Aren­dal og fra or­ga­ni­sa­sjons se kre­ta e ren i Hu­man-Etisk For­bund i Aren­dal, Ma­ri­an­ne Lø­ge. Det var stas.

– Det­te var jo den me­nig­he­ten som din egen far, Kjell Haltorp, grunn­la og var pas­tor i i 20 år på 1980-, 90- og 2000-tal­let. Hvor­dan var det å ta over me­nig­he­ten som han grunn­la?

– Det var vel­dig spe­si­elt. Både for­di pap­pa var der og var del­ak­tig i inn­set­tel­sen, men også for­di det­te har va­ert en lang rei­se for meg per­son­lig. Hvis det var noe jeg ikke (!) skul­le bli, så var det pas­tor. At det nå der­for føl­tes na­tur­lig for meg å gå inn i det­te, har va­ert en vel­dig lang, men også spen­nen­de rei­se. Og noe som jeg nå opp­le­ver som vel­dig rik­tig.

– Du er egent­lig ut­dan­net la­erer, og har job­bet på Fja­ere ung­doms­sko­le i man­ge år, i til­legg til at du også har job­bet som lek­tor på UiA og nå sist som fag­le­der på Fe­vik sko­le. Hvor­dan var det å gå over fra la­erer­yr­ket til pas­tor­job­ben?

– Det er jo vel­dig for­skjel­lig, men sam­ti­dig kan en ta med seg la­er­dom fra la­erer­job­ben. Beg­ge de­ler hand­ler jo om å for­hol­de seg til men­nes­ker og å kun­ne gi noe til and­re. Som la­erer for­mid­ler man vi­de­re kom­pe­tan­se og skal va­ere et godt for­bil­de og en god le­der. Det er ikke så for­skjel­lig fra det å va­ere me­nig­hets­le­der og hand­ler om mye av det sam­me, om enn på et litt an­net plan. Det du ikke får lov til i klasse­rom­met er jo å for­kyn­ne, men det blir jo en vik­tig del av job­ben min nå. Det li­ker jeg vel­dig godt, så det gle­der jeg meg til.

– Du er også en me­get ak­tiv og etter­trak­tet bas­sist. Leg­ger du bas­sen på hyl­la nå som du blir pas­tor?

– Nei, det gjør jeg ab­so­lutt ikke. Jeg kan ikke leg­ge fra meg noe som er en li­den­skap. Da slut­ter en del av meg å leve, så det tar jeg ikke sjan­sen på.

– Hvor­dan ser en ty­pisk helg for deg ut?

– Den be­gyn­ner fre­dag etter­mid­dag med å kjø­re un­ge­ne på ung­doms­klubb i kir­ka vår. Lør­dag mor­gen bru­ker jeg så til å for­be­re­de ta­len og mø­tet på søn­da­gen, før jeg del­tar i van­li­ge gjøre­mål som hand­ling og hu­sar­beid. De etter­mid­da­ge­ne Ar­se­nal spil­ler kamp, ser jeg og søn­ne­ne på det, før jeg er sam­men med ven­ner el­ler er ute og spil­ler. Søn­dag er det full job­bing. – Hva tren­ger Grim­stad mer av?

– Jeg tror vi tren­ger mer raus­het over­for hver­and­re.

– I kveld fei­rer du 50-års­da­gen din. Blir det stor fest?

– Ja, det gjør det. Vi blir litt over 80 gjes­ter.

– Blir det mye bas­sing?

– Det gjør det. Det blir bass i alle ledd.

UADSKIKKELIGE: Akkurat som Pe­ter Haltorp er vel­dig glad i Je­sus, er han også vel­dig glad i alle bas­se­ne sine.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.