– En uhyg­ge­lig sta­ti­stikk

Ni­co­lay Svend­sen i Grim­stad Sjø­manns­for­ening ser med uro på ut­vik­lin­gen i båt­tra­fik­ken.

Grimstad Adressetidende - - LESER INNLEGG - DE­BATT Ni­co­lay Svend­sen Grim­stad Sjø­manns­for­ening

Le­ser­nes me­ning: Året 2018 kan gå over i his­to­ri­en som et år der fle­re om­kom på sjø­en enn på lande­vei­en. En uhyg­ge­lig sta­ti­stikk. Den sier at det er fle­re druk­nings­ulyk­ker fra sva­berg og bryg­ger enn fra fri­tids­bå­te­ne. Vel, men så har du grunn­stø­tin­ger og kol­li­sjo­ner med på­føl­gen­de per­son­ska­der og sto­re ma­te­ri­el­le ska­der, båt­fø­re­re med langt frem­skre­den ar­ro­gan­se som ikke vi­ser hen­syn og som gir seg blan­ke i både sjø­veis­reg­ler og farts­gren­ser, skrem­men­de man­gel på lan­terne­fø­ring, unn­la­ter å bru­ke red­nings­vest, fø­rer bå­ten i al­ko­hol­på­vir­ket til­stand og ut­set­ter både seg selv og and­re for stor ri­si­ko, mang­len­de ut­kikk. Med and­re ord: «de evi­ge sann­he­ter», akkurat de sam­me tin­ge­ne år etter år. Etter vår me­ning så lett å unn­gå ved bare å bru­ke litt vett.

No­en hen­del­ser nev­ner vi, døds­ulyk­ken med vann­sku­ter der for­mo­dent­lig for stor fart, dår­lig va­er og mør­ke samt al­ko­hol for­år­sa­ket det fa­ta­le. Båt­kol­li­sjon i mør­ket i Ros­fjor­den (uten lan­ter­ner) der en per­son om­kom, på­kjør­sel av ka­jakk her i Grim­stad med på­føl­gen­de per­son­ska­de, un­ger som le­ker seg med bå­ter de ikke har lov til å føre, en hav­net i van­net, også her i Grim­stad. Og vi hus­ker den vil­le po­liti­jak­ten ut Galte­sund i 50 knop der båt­fø­rer slapp med 1.500 kro­ner i bot. Alt sam­men så sør­ge­lig me­nings­løst.

Grim­stad Sjø­manns­for­ening ser med uro på den­ne ut­vik­lin­gen. Men hva kan vi gjø­re? For­enin­gen gjor­de for no­en år si­den et for­søk å få kom­mu­nens ung­doms­skole­ele­ver i ta­le. Det ble bare del­vis vel­lyk­ket, det var nok­så ujevn del­ta­kel­se fra sko­le­ne. Vi had­de med oss Po­li­ti­et, red­nings­skøy­ta, Brann­ve­se­net og vårt med­lem Knut Mør­land, og vi fikk fin til­bake­mel­ding fra både la­ere­re og ele­ver på opp­leg­get vårt, selv om det nok var noe ri­go­røst. Det opp­hør­te etter to-tre år da sko­le­ne ikke kun­ne av­se tid. Nytt for­søk sam­men med Kyst­la­get Terje Vi­gen for et par år si­den, mis­lyk­ket. In­gen i mål­grup­pen vi søk­te etter i an­non­se i Adres­sa, kom.

Nå er det vel slik at den størs­te mål­grup­pen be­fin­ner seg and­re ste­der i lan­det etter at de har reist hjem fra fe­rie. Men hel­ler ikke båt­fø­re­re og po­ten­si­el­le så­dan­ne her i byen ser ut til å føle be­hov for det vi øns­ket og la opp til, nem­lig en hyg­ge­lig prat om båt­vett.

Man­ge ven­ter på at noe skal gjø­res av til­tak fra myn­dig­he­te­nes side. Akkurat som de skal løse alle pro­ble­mer. Det er bare én ting som gjel­der: end­ring av hold­nin­ger! Inn­se at man ald­ri blir fullt ut­la­ert båt­fø­rer, va­ere be­visst sin egen be­grens­ning, for­stå fa­ren med fart og mørke­kjø­ring, vik­tig­he­ten av å se hva man gjør, la­ere seg de vik­tigs­te sjø­veis­reg­le­ne og for­stå bru­ken av dem, kun­ne lese og for­stå et sjø­kart, skjøn­ne at når man kjø­rer inn i en sjø i stor fart, er det som å tref­fe et stein­gjer­de. Red­nings­vest, lan­ter­ner, al­ko­hol, skjøn­ne at man har et vold­somt an­svar som båt­fø­rer. Folke­skikk, rett og slett. For­eld­re, sett dere ned sam­men med han el­ler hun som nes­te år skal kjø­re båt på egen hånd og se hva dere kun­ne tren­ge av kunn­ska­per og prak­sis. Og vi and­re må bare gå i oss selv.

AR­KIV

BÅT­VETT: Ni­co­lay Svend­sen skri­ver i det­te inn­leg­get at sta­ti­stik­ken over båt­ulyk­ker er uhyg­ge­lig. «Det er bare én ting som gjel­der: end­ring av hold­nin­ger! Inn­se at man ald­ri blir fullt ut­la­ert båt­fø­rer», skri­ver han. Bil­det er fra Grim­stad havn en flott som­mer­dag.

INNLEGG: Ni­co­lay Svend­sen i Grim­stad Sjø­manns­for­ening er uro­lig over ut­vik­lin­gen i fri­tids­båt­tra­fik­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.