Litt fi­lo­so­fe­ring om «en be­gravd hund»

Stein Gjulem skri­ver her om pus­si­ge epi­so­der i hver­da­gen.

Grimstad Adressetidende - - LESER INNLEGG - INN­SPILL Stein Gjulem

Det er for så vidt litt fint, når no­en rin­ger og sier de vil gi deg en gave til sju hund­re kro­ner. På den an­nen side, det er da du lu­rer på «hvor hun­den lig­ger be­gravd».

Da jeg venn­lig spur­te om nett­opp om det, skjøn­te hun ikke spørs­må­let, den unge da­men som for­le­den ring­te fra Bokklub­ben.

- Hun­den, stus­set hun. Hvil­ken hund? Sam­ta­len fore­gikk om­trent slik: - Hal­lo, er det Stein? - Ja.

- Fint. Hei Stein.

- Jeg rin­ger fra Bokklub­ben og vi vil gjer­ne gi deg en gave på 700 kro­ner.

- En gave? En bok?

- Nei, en valg­fri gave. Og du tren­ger ikke kjø­pe en enes­te bok.

- Bok? Hvor­for skul­le jeg kjø­pe en bok? - Du tren­ger ikke kjø­pe no­en bok, men du kan få en gratis gave til en ver­di av sju hund­re kro­ner.

- Plei­er ikke ga­ver å va­ere gratis?

- Jo, til­bu­det er helt gratis. - Hmmmmm. Men hvor lig­ger hun­den be­gravd?

- Hun­den? Hvil­ken hund?

- Hun­den. Hvor lig­ger hun­den be­gravd, si­den jeg får en gratis gave?

Etter hvert mer­ker jeg at et li­te stea­rin­lys er i ferd med å ten­nes på Bokklub­bens sen­tral­bord.

- Å ja, sånn. Nei, det er ikke be­gravd no­en hund. Du må bare va­ere med­lem i ett år. Men du tren­ger ikke kjø­pe en enes­te bok.

- Hvor­for gir dere bort sju hund­re kro­ner, da?

- Jo, for­di du har va­ert med­lem før, så vi tenk­te at du kan­skje vil­le bli med­lem igjen.

- Hmmm. Men hvis jeg ikke skal kjø­pe en enes­te bok, må jeg jo av­be­stil­le én hver må­ned. Er det det jeg får be­talt sju hund­re kro­ner for? Kort pau­se.

- Øns­ker du å ta imot til­bu­det?

- Nei takk. Men takk for til­bu­det og takk for pra­ten!

Og jeg tenk­te, etter at rø­ret var lagt på: Stak­kars unge sel­ger! For det tror jeg hun var; sva­ert ung. Hå­per hun har time­be­ta­ling og ikke bo­nus for hver til­buds­mot­ta­ker hun får på gave­kro­ken.

Nes­te mor­gen ring­te jeg Bokklub­bens for­lags­di­rek­tør og for­tal­te hen­ne hva hun ikke bør ut­set­te unge, del­tids­ar­bei­den­de stu­den­ter for.

De­ret­ter gikk jeg på bi­blio­te­ket og lån­te meg en bok – helt gratis. Tit­te­len var: «Kuns­ten å tak­le sine med­men­nes­ker».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.