Vars­ling av kom­mu­na­le av­vik

Kåre Le­on­hard­sen kom­men­te­rer i det­te inn­leg­get ra­bal­de­ret som «en en­kelt av­viks­mel­ding (vars­ling)» har for­år­sa­ket i kom­mu­nen.

Grimstad Adressetidende - - LESER INNLEGG - ➤ DE­BATT Kåre Le­on­hard­sen

Le­ser­nes me­ning: Den så­kal­te vars­lings­sa­ken i Grim­stad kom­mu­ne har tatt mye spalte­plass i lo­ka­le avi­ser de sis­te par åre­ne. Det er med stor und­ring jeg har re­gist­rert at en en­kelt av­viks­mel­ding (vars­ling) i det kom­mu­na­le ad­mi­ni­stra­ti­ve sys­tem har for­år­sa­ket så mye ra­bal­der. Jeg har ab­so­lutt ikke til hen­sikt å gå inn i den­ne po­le­mik­ken, men øns­ker hel­ler å hen­le­de opp­merk­som­he­ten på hva som al­ter­na­tivt kan va­ere verdt å ten­ke på for å unn­gå å slø­se med så mye tid, res­sur­ser og skatte­pen­ger i slike for­bin­del­ser i frem­ti­den.

Jeg har der­for lyst til å dele no­en tan­ker om hvor­dan en virk­som­het kan øke sjan­se­ne for å lyk­kes med å imøte­kom­me kun­ders (og skatte­be­ta­le­res) for­vent­nin­ger en­ten man pro­du­se­rer og le­ve­rer et kon­kret pro­dukt el­ler en (kom­mu­nal) tje­nes­te.

Sto­re de­ler av norsk in­du­stri er i dag ser­ti­fi­sert mot den in­ter­na­sjo­na­le kva­li­tets­sik­rings­stan­dar­den ISO9001 som er ver­dens mest an­er­kjen­te stan­dard for kva­li­tets­le­del­se. Sa­er­lig har det­te va­ert vik­tig for off­shore­in­du­stri­en og de­res land­ba­ser­te un­der­le­ve­ran­dø­rer na­sjo­nalt og in­ter­na­sjo­nalt.

Et vik­tig ele­ment i sik­ring av kva­li­tet og ad­mi­ni­stra­tivt for­bed­rings­ar­beid er av­viks­be­hand­ling og bru­ken av kor­rek­ti­ve til­tak, og stan­dar­den har et eget ka­pit­tel som om­hand­ler og stil­ler krav til hvor­dan det­te skal hånd­te­res. Kon­se­kven­se­ne av av­vik kan ofte ha et stort ne­ga­tivt po­ten­si­al, både øko­no­misk og i forhold til liv og helse.

Det er et krav i stan­dar­den at det etab­le­res en skrift­lig pro­se­dy­re som skal for­tel­le hvor­dan av­vik skal be­hand­les i virk­som­he­ten, samt at det skal iverk­set­tes kor­rek­ti­ve til­tak.

Må­let med kor­rek­ti­ve til­tak er å fjer­ne år­sa­ken til at av­vi­ket har opp­stått, og på den­ne må­ten hind­re at slike av­vik opp­står på nytt. Det er et vik­tig po­eng her at av­viks­mel­din­gen inne­hol­der en god nok be­skri­vel­se av av­vi­ket, hvil­ken pro­se­dy­re som er av­ve­ket fra, og hvem som er an­svar­lig for, el­ler er ei­er av den­ne pro­se­dy­ren.

All in­for­ma­sjon som kan bi­dra til å fin­ne frem til den egent­li­ge år­sa­ken (root cau­se) til av­vi­ket er av­gjø­ren­de vik­tig for å lyk­kes med det­te. Om det­te gjø­res på en rik­tig og for­svar­lig måte, vil man få frem til­strek­ke­li­ge fak­ta for å kun­ne be­slut­te et re­le­vant til­tak. An­svar for de for­skjel­li­ge opp­ga­ver i en slik pro­sess plas­se­res, og alt som gjø­res un­der­veis do­ku­men­te­res.

Det er av

av­gjø­ren­de be­tyd­ning at hele KS-sys­te­met er godt for­ank­ret i topp­le­del­sen og at all sty­ren­de do­ku­men­ta­sjon er ade­kvat im­ple­men­tert i or­ga­ni­sa­sjo­nen. Av­vik kan også le­ve­res fra kun­der, og de an­sat­te kan på­leg­ges rett og plikt til å le­ve­re av­vik når det­te opp­da­ges.

Av­vik er alt­så

hen­del­ser som er i strid med etab­lert og god­kjent in­tern sty­ren­de do­ku­men­ta­sjon, dvs. pro­se­dy­rer, in­struk­ser, be­skri­vel­ser etc. Av­viks­mel­din­ger kan også om­fat­te brudd på krav el­ler på­legg fra of­fent­li­ge myn­dig­he­ter.

Jeg har ald­ri no­en gang i de åre­ne jeg har job­bet med det­te fag­om­rå­det opp­levd at en av­viks­mel­ding har skapt så mye støy som det vi har va­ert vit­ne til i Grim­stad kom­mu­ne den sis­te ti­den. Min er­fa­ring fra in­du­stri­en er at det­te nor­malt hånd­te­res på en ob­jek­tiv og fag­lig for­svar­lig måte, uten å leg­ge nevne­ver­di­ge emo­sjo­ner i det. Av­vik kos­ter pen­ger, tid og res­sur­ser, og dis­se kost­na­de­ne blir som of­test be­las­tet kun­de­ne, el­ler som i det­te til­fel­le, skatte­be­ta­ler­ne.

Har man gode ru­ti­ner for av­viks­hånd­te­ring som etter­le­ves, kan mye av det­te unn­gås. En av­viks­mel­ding med på­føl­gen­de kor­rek­ti­ve til­tak skal va­ere et verk­tøy for å ska­pe for­ut­sig­bar­het og der­med bi­dra til å få kon­troll med ut­gifts­si­den i bud­sjet­tet.

Det fin­nes et stort an­tall data­verk­tøy i mar­ke­det for å ad­mi­ni­stre­re av­viks­be­hand­ling. Fra en slik data­base kan man etter hvert hen­te ut in­for­ma­sjon om ut­vik­ling og tren­der på kva­li­te­ten på ad­mi­ni­stra­ti­ve pre­sta­sjo­ner, som i sin tur kan bru­kes som un­der­lag for stra­te­gis­ke be­slut­nin­ger av le­del­sen i virk­som­he­ten.

Man­ge kom­mu­ner i det­te lan­det er ser­ti­fi­sert un­der ISO9001. Kva­li­tets­le­del­se ge­ne­relt, in­klu­dert be­hand­ling av av­vik, er i prin­sip­pet sam­me sak en­ten man er en vare­pro­du­se­ren­de virk­som­het, el­ler en kom­mu­ne som le­ve­rer tje­nes­ter til sin bor­ge­re.

Til slutt vil jeg bare si no­en ord om den etis­ke si­den ved vars­ling av av­vik, si­den det­te har va­ert gjen­stand for stor opp­merk­som­het i vars­lings­sa­ken i Grim­stad kom­mu­ne.

I en rap­port fra ok­to­ber 2016 fra en forsk­nings­stu­die fore­tatt i helse­tje­nes­ten, står føl­gen­de: «Vars­ling av av­vik kan ut­lø­se for­mel­le og/el­ler ufor­mel­le sank­sjo­ner som for ek­sem­pel gjen­gjel­del­se, ute­sten­gel­se fra kol­le­gi­et, for­ti­el­se, tap av avan­se­ments­mu­lig­he­ter el­ler end­ret an­set­tel­ses­for­hold. Det rap­por­te­res at både for­mel­le og ufor­mel­le sank­sjo­ner har ført til fy­sisk, psykisk og/el­ler so­si­alt stress med på­føl­gen­de re­du­sert helse- og ar­beids­evne.»

Det kan se ut som det er fle­re lik­hets­trekk her med det som er blitt hev­det kjenne­teg­ner vars­lings­sa­ken i Grim­stad kom­mu­ne.

Jeg har stor re­spekt for den dag­li­ge inn­sats som gjø­res av man­ge kom­pe­ten­te med­ar­bei­de­re på råd­hu­set til bes­te for kom­mu­nens bor­ge­re. Jeg sy­nes fort­satt Grim­stad er en god kom­mu­ne å bo i, men til tross for det­te er det mye som ty­der på at kom­mune­ad­mi­ni­stra­sjo­nen for ti­den har be­ty­de­li­ge ut­ford­rin­ger på en­kel­te om­rå­der.

INNLEGG: Kåre Le­on­hard­sen skri­ver om vars­lings­sa­ken og av­vik i Grim­stad kom­mu­ne. «Jeg sy­nes fort­satt Grim­stad er en god kom­mu­ne å bo i, men til tross for det­te er det mye som ty­der på at kom­mune­ad­mi­ni­stra­sjo­nen for ti­den har be­ty­de­li­ge ut­ford­rin­ger på en­kel­te om­rå­der», skri­ver han. .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.