– Trod­de man måt­te vae re fin­kul­tu­rell

Nes­ten hver enes­te vår- og høst­søn­dag si­den 2008 har Bo­dil Aus­te­n­aa Johansen (72) og Hans Sel­mer Johansen (80) stekt vaf­ler til tur­folk på Mari­vold. I år får de Kulturprisen for inn­sat­sen sin.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - ➤ An­na Torp Kvas­jord an­na@gat.no

– Jeg trod­de man måt­te va­ere fin­kul­tu­rell for å få den­ne pri­sen jeg, så det­te var vel­dig over­ras­ken­de. Men vi har vel gjort en god gjer­ning, da, ved å få folk ut av so­fa­en og ut på tur på søn­da­ge­ne. For det tror jeg vi har gjort, sier Hans Sel­mer Johansen.

Han og kona gjen­nom 46 år, Bo­dil Aus­te­n­aa Johansen, har all­tid va­ert gla­de i skjaer­går­den i Grim­stad, og tid­li­ge­re var de all­tid ute i båt om som­mer­en.

– Vi har der­for all­tid satt pris på det Sel­ska­pet for Grim­stad Bys Vel job­ber for. Det at man­ge av hol­me­ne våre, og ste­der som Bi­nab­ben, Varde­heia, Groos og Mari­vold, skal va­ere for alle, set­ter vi høyt, sier Bo­dil Aus­te­n­aa Johansen. Pa­ret har va­ert med­lem­mer av By­sel­ska­pet i åre­vis, og Bo­dil har også sit­tet i sty­ret i man­ge, man­ge år.

Fe­rie­sted for pos­ten

På Mari­vold står det et hus, som alle kal­ler Post­manns­la­get. Nav­net har det fått for­di an­sat­te i Pos­ten som var med i fag­for­bun­det, Det nors­ke Post­manns­lag, bruk­te det­te som fe­rie­sted fra litt etter and­re ver­dens­krig og fram til 2006. Da måt­te By­sel­ska­pet fin­ne ut hva hu­set skul­le bru­kes til.

Det ble be­stemt at hu­set, som un­der kri­gen var en tysk of­fi­sers­brak­ke, skul­le lei­es ut til ju­bi­le­er og and­re fest­lig­he­ter. For her er det både kjøk­ken, «fest­sal» og man­ge senge­plas­ser. Men ek­te­pa­ret Johansen syn­tes ikke hu­set ble brukt nok, så i 2008 be­stem­te de seg for å prø­ve noe litt an­ner­le­des.

– Et hus må jo leve, og vi måt­te der­for fin­ne en måte å få folk til å bru­ke det på. Da be­stem­te Hans og jeg oss for å be­gyn­ne å ste­ke vaf­ler. Si­den har vi va­ert her hver søn­dag både vår og høst. De sis­te åre­ne har vi fått en dug­nads­gjeng med hjel­pe­re, det har jo økt på med be­sø­ken­de i de åre­ne vi har holdt på, sier Bo­dil.

Inn­om hver fre­dag

Det er ikke bare på søn­da­ge­ne det vaf­felgla­de ek­te­pa­ret må gjø­re en inn­sats for at sal­get skal kun­ne gå sin gang.

– Vi bru­ker å hand­le inn midt i uka, og på fre­da­ge­ne er vi inn­om her og la­ger vaf­fel­røra klar og leg­ger ved i ov­nen, slik at det er klart til å ten­ne opp på søn­da­ge­ne, sier Hans.

– Og så er vi på plass her halv el­le­ve på søn­da­ge­ne og fy­rer opp før hjel­per­ne kom­mer en halv­time etter. Etter hvert duk­ker tur­fol­ket opp, og vi har fått man­ge fas­te gjes­ter som stik­ker inn­om for å få seg en vaf­fel el­ler to. Så sten­ger vi klok­ken tre og bru­ker en halv­time på å ryd­de opp, leg­ger han til.

– Hvor mye vaf­fel­røre må dere ha til en helt van­lig søn­dag?

– Vi må i alle fall ha 30 li­ter, men va­e­ret spil­ler selv­sagt en rol­le. Er det fin­va­er kom­mer det mye folk, og er det grått kom­mer det ikke fult så man­ge. Men at det er mel­lom 100 og 300 men­nes­ker inn­om her hver søn­dag, det er jeg nok­så sik­ker på, sier Hans.

Et le­ven­de hus

Hele over­skud­det av vaf­fel­sal­get går til hu­set, og til By­sel­ska­pet.

– Pen­ge­ne fra vaf­fel­sal­get har blitt brukt på oppus­sing her, gar­di­ner, tep­per, kjøk­ken­red­skap, ram­mer til bil­der, kjøle­skap og litt av hvert, for­tel­ler de. – Hvor­for gjør dere det­te her? – Det hand­ler jo om at vi øns­ker at det­te skal va­ere et le­ven­de hus, og ikke noe spø­kel­ses­hus, og så har det jo blitt en livs­stil det her etter hvert. Vi li­ker å tref­fe hyg­ge­li­ge folk, og de er det man­ge av her, smi­ler de. – Blir dere lei vaf­ler?

– Nei, det blir vi ald­ri lei av, men det er bare på søn­da­ger da, sier Hans.

Ek­te­pa­ret Johansen skal mot­ta Kulturprisen 14. ok­to­ber, ute på Post­manns­la­get.

– Vi ble helt over­rump­let da vi fikk be­skje­den om at vi skul­le få den­ne pri­sen. Det had­de vi ikke trodd i våre vil­les­te fan­ta­si­er. Men det er selv­sagt vel­dig hyg­ge­lig.

VAFFELSALG: I over ti år har Hans Johansen (80) og Bo­dil Aus­te­n­aa Johansen (72) stekt vaf­ler på Post­manns­la­get til tur­gå­ere, el­ler and­re som har va­ert inn­om. Det­te gjør de både vår og høst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.