Møt­te mot­bør i ret­ten

Retts­sa­ken mot byg­ging av ten­nis­bane uten­for Han­ne Mad­sens hyt­te på Hes­nes star­tet man­dag. In­gen av de til­tal­te er­kjen­te straff­skyld.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - ➤ Kje­til Karlsen kje­til@gat.no

Tennisbanesaken star­tet i ting­ret­ten man­dag. In­gen er­kjen­te straff­skyld.

Straffe­sa­ken mot byg­gin­gen av det som kom­mu­nen og Øko­krim me­ner var en ulov­lig ten­nis­bane uten­for Han­ne Mad­sens hyt­te på Hes­nes er nå i gang i Aust-Ag­der ting­rett i Aren­dal.

Der sit­ter både hytte­ei­er Han­ne Mad­sen og Tor Øystein Osa Michal­sen fra He­ma­to Eien­dom på til­tale­ben­ken. I til­legg sit­ter også re­pre­sen­tan­ter for BGM Ar­ki­tek­ter, He­ma­to Eien­dom og PS An­legg på til­tale­ben­ken. In­gen av dis­se er­kjen­te straff­skyld da ting­retts­dom­mer Øyvind Strand spur­te dem om det­te man­dag mor­gen.

Etter at det­te var gjort, holdt av­de­lings­le­der Hans Tore Høviske­land fra Øko­krim sitt inn­led­nings­fore­drag om bak­grun­nen for hvor­for Øko­krim tok ut til­ta­le.

Der­et­ter var det tid for at for­sva­rer­ne til de til­tal­te skul­le få kom­me til or­det. Først ut var Han­ne Mad­sens for­sva­rer, Max Hen­rik Je­s­per­sen. Etter å ha holdt på i leng­re tid med på­pek­nin­ger av man­ge av de sam­me for­hol­de­ne som Høviske­land had­de tatt opp i sitt inn­led­nings­fore­drag, fikk han førs­te av­bry­tel­se av ret­tens ad­mi­ni­stra­tor, ting­retts­dom­mer Øyvind Strand. Han stil­te spørs­mål om hvor­for Je­s­per­sen tok opp man­ge av de sam­me for­hol­de­ne uten å pro­ble­ma­ti­se­re hva som var even­tu­elt feil el­ler å va­ere kla­re­re på hva som even­tu­elt skul­le va­ere feil med det­te.

Je­s­per­sen svar­te på sin side at han var opp­tatt av å vise til kor­re­spon­dan­sen mel­lom de uli­ke ak­tø­re­ne i sa­ken, og når det­te skjed­de.

Ny av­bry­tel­se

Der­et­ter fort­sat­te han, og fikk etter en stund en ny av­bry­tel­se av Strand med spørs­mål om han kun­ne prø­ve å end­re det han sa.

Je­s­per­sen fort­sat­te igjen, men av­bry­tel­se­ne fra Øyvind Strand ble sta­dig hyp­pi­ge­re, og han ga klar be­skjed om at han ikke syn­tes det Han­ne Mad­sens for­sva­rer drev med var sa­er­lig nyt­tig el­ler frukt­bart, i hvert fall ikke i et inn­led­nings­fore­drag som det var det Je­s­per­sen holdt på med.

– Du må va­ere mye mer klar på hvor­for du do­ku­men­te­rer alt det­te som du gjør. Jeg skjøn­ner rett og slett ikke hvor­for vi får alt det­te i et inn­led­nings­fore­drag. Du bur­de jo hel­ler hatt Han­ne Mad­sen i vitne­bok­sen og latt hen­ne sva­re på hva hun tenk­te til en­hver tid, sa Strand.

Etter å ha prøvd seg litt til, ble det ny av­bry­tel­se.

– Vi kan ikke fort­set­te med det­te. Jeg for­står ikke hvor­for du do­ku­men­te­rer de sam­me tin­ge­ne som vi har hørt. Det­te blir jo bare dob­belt­ar­beid. Det be­tyr ikke at du ikke skal få si dis­se tin­ge­ne, men det pas­ser ikke nå, sa han.

– Ikke grunn­lag for å straf­fe

Til slutt sa Max Hen­rik Je­s­per­sen blant an­net at Han­ne Mad­sen ald­ri har va­ert kjent med ut­vik­lin­gen ute på hyt­ta, og har ikke va­ert klar over de til­ta­ke­ne som har va­ert gjort. Det­te har blitt hånd­tert av He­ma­to Eien­dom og BGM Ar­ki­tek­ter, sa han. Han men­te det der­for ikke er grunn­lag for å straf­fe hen­ne i den­ne sa­ken.

Det er satt av seks da­ger til retts­sa­ken. Fre­dag er det plan­lagt åsteds­be­fa­ring ved hyt­ta, skri­ver Ag­der­pos­ten.

RETTSAK: Her var ten­nis­ba­nen uten­for hyt­ta til Han­ne Mad­sen på Hes­nes. Nå er den fjer­net, og det­te jor­det er alt som er igjen. Man­dag be­gyn­te retts­sa­ken, og det er satt av seks da­ger.

AK­TOR: Av­de­lings­le­der Hans Tore Høviske­land er ak­tor i den så­kal­te ten­nis­bane-sa­ken i Aust-Ag­der ting­rett.

FIKK MOT­BØR: Max Hen­rik Je­s­per­sen, Han­ne Mad­sens for­sva­rer, fikk mye mot­bør un­der sitt inn­led­nings­fore­drag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.