Sat­ser på kol­lek­tiv­ter­mi­nal

Grim­stad skal få kol­lek­tiv­ter­mi­nal. Det ble klart da stats­bud­sjet­tet ble lagt fram man­dag for­mid­dag.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - An­na Torp Kvas­jord an­na@gat.no

Grup­per­le­der for Høy­re i fyl­kes­tin­get, tor­unn Ostad, gle­der seg over at kol­lek­tiv­ter­mi­na­len i Øy­gårds­da­len har fått plass i stats­bud­sjett­for­sla­get.

Stats­bud­sjet­tet er lagt fram, og for pend­ler­ne i Grim­stad er den gle­de­li­ge ny­he­ten at det er satt av mid­ler til ny kol­lek­tiv­ter­mi­nal (kol­lek­tiv­knute­punkt) på E18 ved Øy­gards­da­len. Det gle­der Tor­unn Ostad, som er gruppe­le­der for Aust-Ag­der Høy­re.

– Jeg tror det er vel­dig vik­tig at vi får på plass den­ne nye kol­lek­tiv­ter­mi­na­len. Alle fra Grim­stad som pend­ler vet hvor vans­ke­lig det har va­ert å fin­ne par­ke­ring i Øy­gårds­da­len, om man øns­ker å bru­ke kol­lek­tiv­trans­port i ste­det for bil. Når man ikke vet om man fin­ner en par­ke­rings­plass blir det så ufor­ut­sig­bart at man hel­ler vel­ger å ta bi­len. Det er man­ge som pend­ler fra Grim­stad til både Aren­dal, Lil­le­sand og Kris­tian­sand, så det­te er vik­tig å få på plass, sier hun.

Vil føl­ge opp

Tor­unn Ostad hå­per det blir en snar­lig opp­start av det hele, og sier at hun vil føl­ge opp den­ne sa­ken vi­de­re.

– Det som blir vik­tig for oss nå er å ta det­te opp i Fyl­kes­tin­get så fort som mu­lig, og set­te i gang med plan­leg­gin­gen. Jeg vet ikke hvor­dan ei­er­for­hol­de­ne er her, og hvor lang tid man må ha på plan­ar­beid og slik, men po­li­tisk tror jeg det er vil­je til å få ting til å skje re­la­tivt fort, sier hun.

Ostad me­ner det er vik­tig ikke bare for pend­ler­nes del, men også for mil­jø­ets del at det­te skjer re­la­tivt fort.

– Vi har et nok­så am­bi­siøst klima­mål i Ag­der, og da må sli­ke ting som det­te va­ere på plass. For folk, og sa­er­lig for oss godt voks­ne folk, er det vik­tig at det fin­nes enkle, og gode løs­nin­ger når man skal rei­se. Det må gå bus­ser ofte nok, og de må gå raskt nok slik at de kan kon­kur­re­re med bil. Hvis ikke vel­ger man­ge like greit bi­len.

Nye E18 ikke noe pro­blem

I stats­bud­sjet­tet står det ikke noe om hvor mye pen­ger som er satt av til byg­gin­gen av den­ne ter­mi­na­len, men iføl­ge Ostad er det satt av 48,6 mil­lio­ner til det­te til­ta­ket samt til vi­dere­fø­ring av et par and­re tra­fikk­til­tak i blant an­net Vest­fold og i Mø­re og Roms­dal.

– Det står at Øy­gårds­da­len skal prio­ri­te­res, så en del av dis­se mid­le­ne vil vi få til det­te, og det er sva­ert gle­de­lig, sier hun.

Ostad me­ner at plan­ar­bei­det bør kom­me fort i gang, og det er ikke av­hen­gig av om hvor­dan nye E18 skal bli, si­den vei­en på en el­ler an­nen måte må kob­les på ek­sis­te­ren­de E18, nett­opp ved Øy­gårds­da­len.

Mer til vei

I stats­bud­sjet­tet som ble lagt fram man­dag er det satt av 348,4 mil­lio­ner kro­ner for 2019 til vei­en mel­lom Grim­stad og Kris­tian­sand. Det­te er mid­ler til den år­li­ge kon­trakt­fes­te­de be­ta­lin­gen til OPS-sel­ska­pet som dri­ver E18 Grim­stad-Kris­tian­sand. Strek­nin­gen ble åp­net for tra­fikk i 2009. Kon­trak­ten lø­per fram til 2034.

Det er også satt av mid­ler til fer­dig­stil­le av ut­bed­rin­gen pav Grim­stad­por­ten. ➤

GLE­DE­LIG: Tor­unn Ostad syns det er sva­ert gle­de­lig at det er satt av en del mid­ler til byg­ging av ny kol­lek­tiv­ter­mi­nal i Øy­gårds­da­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.