– En pin­lig ma­jo­ri­tet av kvin­ner på åp­ning

Man­dag åp­net Uke 41 Grim­stad for alle, som skal ret­te søke­ly­set på mang­fold, in­klu­de­ring og like­stil­ling.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - Oda Ma­rie Stor­vold

Le­ser­nes me­ning: Jeg kom over et Face­bo­ok-ar­ran­ge­ment der åp­nin­gen av mang­folds­uka skul­le fin­ne sted på Råd­hu­set klok­ken 10 man­dag for­mid­dag. Jeg tryk­ka in­ter­es­sert og valg­te å kom­me meg ut av hus gode 20 mi­nut­ter i for­vei­en for å sik­re meg en plass. Så feil kan man ta. Sel­ve åp­nin­gen var her­lig, med sang fra Jap­pa sko­le, tale ved ord­fø­rer, råd­mann og mobbe­om­bud i Lil­le­sand.

Men det som mang­la var res­ten. Hvor var pub­li­kum? Vi var nok en gjeng på mak­si­malt 20 men­nes­ker, der ca. alle sam­men uten­om meg selv var an­sat­te i kom­mu­nen el­ler had­de til­knyt­ning til fri­vil­lig­hets­sen­tra­len. Det var også en pin­lig ma­jo­ri­tet av kvin­ner, noe som skur­rer etter­som den­ne uka skal frem­me like­stil­ling, mang­fold og in­klu­de­ring.

Er res­ten av kom­mune­sty­ret så­pass opp­da­tert at de ikke føl­te at de treng­te å la­ere noe nytt? El­ler har de vik­ti­ge­re ting å gjø­re enn å frem­me det som visst­nok skal va­ere Grim­stad Kom­mu­nes kjerne­ver­di­er?

Ild­sje­ler var de som tok opp de få sto­le­ne i rom­met, der alle var vel­dig imøte­kom­men­de og li­den­ska­pe­li­ge opp­tatt av hva den­ne uka skal brin­ge. Men det er fak­tisk ikke nok. Når vi som by blir re­pre­sen­tert i and­re are­na­er, så er det ofte and­re men­nes­ker som frem­mer våre in­ter­es­ser. Hvor­for kun­ne ikke dis­se i det mins­te gid­de å møte opp for en ti­me der vi snak­ker om by­ens frem­tid for alle, så vi fak­tisk kun­ne fått inn­trykk av at det var noen uten­for de som al­le­re­de job­ber med in­klu­de­ring på dag­lig ba­sis som bryd­de seg nok til å ska­pe «et var­me­re sam­funn» som vår ord­fø­rer så fint sa. Man­ge sjan­ser ut­over uka til å duk­ke opp og re­pre­sen­te­re.

INNLEGG: Oda Ma­rie Stor­vold lik­te åp­nin­gen av mang­folds­uka, men lu­rer på hvor menn, kom­mune­styre­med­lem­mer og and­re enn kom­mu­nalt an­sat­te var. Bil­det er fra åp­nin­gen i Grim­stad Råd­hus man­dag.

SKRI­VER: Oda Ma­rie Stor­vold skri­ver om sin re­ak­sjon på åp­nin­gen av Uke 41 Grim­stad for alle.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.