Opp­skrift på so­si­al bom­be

Grimstad Adressetidende - - LEDER -

➤ Det gans­ke nye inn­vand­rer­rå­det i Grim­stad skal drøf­te tall og fakta om inn­vand­re­re og in­te­gre­ring i sitt nes­te møte 15. ok­to­ber. Det er det all grunn, for i dis­se tal­le­ne lig­ger det spreng­stoff og mu­li­ge sto­re ut­ford­rin­ger for in­di­vid og sam­funn.

➤ I sa­ken pre­sen­te­res sta­ti­stikk for Grim­stad som gri­per inn i fle­re ak­tu­el­le po­li­tis­ke pro­blem­stil­lin­ger og om­rå­der. Bar­ne fat­tig­dom e ret­te mas om har va­ert be­lyst lo­kalt, men også blir drøf­tet i for­bin­del­se med Re­gje­rin­gens for­slag til stats­bud­sjett. I Grim­stad – uten­om inn­vand­re­re–le­ver 8,2 pro­sent i lav inn­tekts­fa­mi­li­er. For inn­vand­re­re fra Asia og Afri­ka er an­de­len 42,8 pro­sent. For inn­vand­re­re sam­let er tal­let 21,7 pro­sent. Det av­dek­ker et for­mi­da­belt so­si­alt gap og uten­for­skap som ram­mer barn og unge.

➤ Det­te hen­ger igjen sam­men med del­ta­kel­se i ar­beids­li­vet. An­de­len sys­sel­sat­te med inn­vand­rer­bak­grunn fra Afri­ka er 42 pro­sent og fra Asia 45 pro­sent. Når nes­ten seks av ti ikke er i jobb, er det mye som blir galt. Bå­de for den en­kel­te, fa­mi­li­en og sam­fun­net som hel­het.

➤ Grim­stad gjør mye rik­tig med in­tro­duk­sjons­pro­gram­met sitt for å få inn­vand­re­re ut i jobb el­ler ut­dan­ning. Men an­de­len som lyk­kes er for lav. Der­for må stor­sam­fun­net ta et kraft­tak for å unn­gå at man bryg­ger den sam­me so­sia­le bom­ben vi har sett i and­re euro­pe­is­ke land.

INN­VAND­RER­RÅ­DET: Her er noen av med­lem­me­ne i inn­vand­rer­rå­det som skal drøf­te si­der ved in­te­gre­rin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.