Ny spil­ler­ut­vik­ler i Imås

Imås har en­ga­sjert en ny spil­ler­ut­vik­ler. Geir Ar­ne Gun­der­sen skal ut­vik­le spil­le­re i Land­vik-klub­ben, men vil også bi­dra til å ut­vik­le klub­bens tre­ne­re.

Grimstad Adressetidende - - SPORT - IMÅS An­na Torp Kvas­jord an­na@gat.no

Øystein Bjerke­strand valg­te å trek­ke seg som spil­ler­ut­vik­ler i Imås, etter et halvt år i job­ben, på grunn av at det ble for mye job­bing på kvelds­tid, og for lite tid sam­men med fa­mi­li­en. Nå har klub­ben fått ny spil­ler­ut­vik­ler på plass, men ved­kom­men­de vil få en helt an­nen rol­le i klub­ben, enn det tid­li­ge­re spil­ler­ut­vik­ler had­de.

– Vi har nå en­ga­sjert Geir Ar­ne Gun­der­sen som spil­le­rog tre­ner­ut­vik­ler. Han vil få en helt an­nen rol­le enn Øystein had­de, da det­te er en 20 pro­sent­stil­ling, og ikke en 100 pro­sent­stil­ling. Han vil ikke ha noe ad­mi­ni­stra­tivt an­svar, han skal kun va­ere spil­ler­ut­vik­ler, og tre­ner­ut­vik­ler, sier Odd­bjørn Ås, som er sports­lig le­der i Imås.

Påfyll til tre­ner­ne

Geir Ar­ne Gun­der­sen har va­ert fot­ball­tre­ner på et el­ler an­net nivå helt si­den han var 15 år, og har den sis­te ti­den hatt tre­ner­an­svar sam­men med to and­re for et G13-lag i Rande­sund. Han har i lø­pet av åre­ne trent bå­de al­ders­be­stem­te lag, og også Alag. De sis­te åre­ne har han også hatt et en­ga­sje­ment i kret­sen, hvor han har va­ert vei­le­der for bar­ne- og ung­domst­re­ne­re, samt også hatt gras­rottre­ner­kurs, som er det førs­te ste­get på tre­ner­sti­gen til NFF. Det­te er noe han også skal gjø­re i Imås.

– Klub­ben øns­ker å bru­ke res­sur­ser på å ut­vik­le tre­ner­ne våre, og øke kom­pe­tan­sen hos dem som er tre­ne­re hos oss i dag, som gjør en vel­dig god jobb. Det er man­ge for­eld­re som er tre­ne­re i klub­ben vår, og vi øns­ker å gi de et påfyll. Man­ge har en­ga­sje­men­tet for å va­ere tre­ne­re, men ofte skor­ter det litt på kom­pe­tan­sen. Vi tror at med å få en mann som Geir Ar­ne inn her, så vil vi kun­ne øke kom­pe­tan­sen, og det vil gi en enda bed­re hver­dag bå­de for spil­le­re og for tre­ner­ne våre, sier Ås.

– Vi har fa­si­li­te­te­ne i or­den her på Land­vik, og nå er ti­den in­ne for å gjø­re en sat­sing på tre­ner­kom­pe­tan­se og spil­ler­ut­vik­ling, leg­ger han til.

Gun­der­sen skal føl­ge opp tre­ner­ne i klub­ben, men han skal i like stor grad va­ere der for spil­ler­ne, og også hjel­pe til med hos­pi­te­ring når det er ak­tu­elt.

– Han vil hjel­pe til der det er be­hov, og va­ere sam­lings­punk­tet for spil­le­re, tre­ne­re og støtte­ap­pa­rat, sier Ås.

Nyt­tig

Geir Ar­ne Gun­der­sen er gift, har tre barn, bor i Kris­tian­sand og job­ber til van­lig med salg i Mo­el­ven Mo­dus. Han gle­der seg vel­dig til å star­te i en­ga­sje­men­tet i Imås, som be­gyn­ner 1. no­vem­ber.

– Det blir vel­dig spen­nen­de. Imås vir­ker som en vel­dig spen­nen­de klubb, en klubb som vir­ke­lig øns­ker å få til noe for bred­den. Det er jo den som er størst, så det er utro­lig vik­tig at dis­se spil­ler­ne har et godt til­bud. Det vir­ker det som Imås vir­ke­lig øns­ker å gi dem, sier han.

Gun­der­sen har UEFA B-li­sens av ut­dan­nel­se.

– Hva har dere i Imås la­ert av å ha en spil­ler­ut­vik­ler i et halvt år?

– Det har va­ert vel­dig nyt­tig for klub­ben. Vi har en hek­tisk hver­dag, og det å ha noen som kan va­ere med og leg­ge til ret­te, det er utro­lig hjelp­somt for res­ten av klub­ben som job­ber dug­nad, sier Ås.

Han for­tel­ler at klub­ben sta­dig vokser, og sa­er­lig på jente­si­den har de fått man­ge fle­re spil­le­re de sis­te åre­ne. I dag har fot­ball­grup­pa cir­ka 250 ak­ti­ve spil­le­re.

FOR­NØY­DE KARER: Le­der i sports­lig ut­valg i Imås, Odd­bjørn Ås og ny spil­ler­ut­vik­ler i Imås, Geir Ar­ne Gun­der­sen, er beg­ge for­nøyd med av­ta­len, og de gle­der seg til ti­den frem­over.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.