Det­te bør stein­plas­sen he­te

Stein Gjulem har noen tan­ker om navne­kon­kur­ran­sen han har satt i gang.

Grimstad Adressetidende - - LESERINNLEGG - DE­BATT Stein Gjulem

Le­ser­nes mening: En li­ten lør­dags­re­flek­sjon – om stei­ne­ne.

Om ikke sa­ken er helt klar – på land og hav – så er i hvert fall fore­lø­pig kon­klu­sjon gans­ke åpen­bar: La de tu­sen havne­bloms­ter blomst­re. La folk kal­le sva­ber­get i By­ha­ven hva de vil. Bare ikke «Sva­ber­get», har jeg skjønt.

Skjønt, skul­le de ekso­tis­ke stei­ne­ne al­li­ke­vel få et of­fi­si­elt navn, er det kan­skje for­sla­ge­ne fra To­re Sam Berg og John Aa­ge Johnsen som va­ker best i vann­skor­pa.

Mer­gel­klip­pen er jo in­ter­esse­vek­ken­de. Folk vil stan­se opp og stus­se over hvor­for nett­opp det. Hvor­for Mer­gel­klip­pen? Og det er jo litt fint, at folk stan­ser opp og stus­ser litt – i hver­da­gen. Und­rer seg litt, over «hvor­for det, da?»

Bak­grun­nen for To­re Sam Bergs for­slag er alt­så at grim­stad­man­nen Theis Hol­vik på 50-tal­let had­de en li­ten båt som het Mer­gel. Den ble brukt til å hen­te opp skjell­sand – også kalt mer­gel – ute ved Kal­ven, mel­lom Ind­re og Yt­re Maløya. Det­te ble så frak­tet inn og spadd i land på det som den gang het Jern­bane­bryg­ga. Den lå om­trent der som det «kuns­ti­ge sva­ber­get» lig­ger i dag. Mer­ge­let ble så kjørt på laste­bi­ler opp til bøn­de­ne i Red­dal, der det ble blan­det i jor­da for å gjø­re den­ne bed­re.

Om Mer­gel­klip­pen skul­le bli et of­fi­si­elt navn, kan jo bak­grunns­his­to­ri­en kom­me på trykk – el­ler di­gi­talt – i den nye mon­te­ren ved bi­blio­te­ket. Den som også skal inne­hol­de jern­bane­his­to­ri­en i om­rå­det, som nå uom­tvis­te­lig he­ter By­ha­ven – og alt­så ikke Jern­bane­par­ken.

Og det vil jo bli litt fint, at vi i mon­te­ren ikke bare får svar på «hvor­for Mer­gel­klip­pen?», men at vi også fin­ner for­kla­rin­gen på hvor­for skil­tet «Jern­bane­bryg­ga 1» snart hen­ger på bi­blio­tek­veg­gen. For det er vik­tig ikke å bli lo­kal­his­to­rie­løse. Skul­le sva­ber­get of­fi­si­elt få nav­net «Stein­bi­ten», trengs vel in­gen for­kla­ring i mon­te­ren. Da kan man bare set­te seg ned – med teene i tan­ga, el­ler like over – og und­res, om nav­net kan­skje har dob­bel sjø­bunn ... Og kan­skje bli ser­vert en li­ten bit stein­bit fra Fiske­bryg­ga lør­dag for­mid­dag.

Ja, ja. Val­gets kval. Det spørs om ikke kul­tur- og miljø­ut­val­get bør få seg fore­lagt en navne­sak når sola snur og vår­en stun­der til. For da er jo By­ha­ven fer­dig og hel­he­ten kan vur­de­res.

Rundt Soren­skri­ver­går­den. For­øv­rig, når det gjel­der Soren­skri­ver­går­den og stei­ne­ne foran, er kon­klu­sjo­nen fort­satt litt uklar. Noen har gitt ut­trykk for sin kla­re mening, nem­lig at det er blitt litt for man­ge stein og litt for få tra­er hen­imot tra­fikk­ly­set.

På den an­nen side; stein er for­holds­vis ved­li­ke­holds­fritt og på sikt øko­no­misk be­spa­ren­de for kom­mu­nen. Og in­gen kan vel hel­ler kom­me bort fra at Soren­skri­ver­går­den – sett fra gå­gata – nå fram­står mer ma­jes­te­tisk enn kan­skje noen gang. Hvor­dan vi best kan be­hol­de det ma­jes­te­tis­ke pre­get også fra sjø­si­den, er ikke skre­vet i stein. Men kan­skje kan de al­li­ke­vel ha rett, de som me­ner at ski­fer­mu­ren bør re­pa­re­res og bakke­ni­vå­et na­er­mest byg­nin­gen be­va­res.

Tør vi li­ke­vel fore­slå noen kunst­ne­ris­ke hull i hek­ken, slik at de som sit­ter i den kom­men­de(?) ute­res­tau­ran­ten, kan føl­ge med på egne og and­res barn i den opp­gra­der­te leke­plas­sen foran.

Og så – fore­lø­pig til slutt: Skul­le det va­ere noe mer å va­ere skrå­sik­kert ueni­ge om i park­om­rå­det, kan vi jo i for­sonin­gens navn min­ne hver­and­re om Gab­ri­el Scotts ord, lagt i mun­nen på pres­ten Ju­li­us, i bo­ken Hyr­den fra 1927:

«Om jeg fø­ler mig ald­rig saa viss, om jeg sy­nes jeg ser det ald­rig saa klart – det kan al­li­ke­vel ha­en­de, at min na­es­te ser kla­re­re end jeg.»

Hvis en slik hold­ning for noen skul­le bli alt­for selv­ut­slet­ten­de, får vi hel­ler ta en du­ell – med stål­ku­ler – når pe­tan­que­ba­nen blir fer­dig.

STEI­NE­NE VED JERN­BANE­BRYG­GA: Den­ne in­stal­la­sjo­nen har skapt et for­mi­da­belt en­ga­sje­ment blant le­ser­ne, og har strøm­met på med navne­for­slag på det kuns­ti­ge sva­ber­get. Stein Gjulem, som sat­te det hele i gang, har nå et for­slag til hvor­dan man skal lan­de den­ne sa­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.