Tren­ger fle­re bøsse­ba­ere­re

TV-ak­sjo­nen søn­dag 21. ok­to­ber er til inn­tekt for Kir­kens By­mi­sjons ar­beid for å ska­pe et var­me­re og in­klu­de­ren­de sam­funn. Nå hå­per den lo­ka­le ko­mi­te­en at man­ge mel­der seg som bøsse­ba­ere­re.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - TV-AK­SJO­NEN ➤ Ma­rie Ro­sen­borg Wa­dahl ga­vi­kar2@gat.no

Nor­ge er et sam­funn der for­skjel­le­ne øker. For­skjel­ler som ikke først og fremst hand­ler om et­ni­si­tet el­ler re­li­gion, hvor du kom­mer fra el­ler hvem du er. Men om du er in­nen­for el­ler uten­for. Det er man­ge må­ter å va­ere uten­for på. Fra å mang­le en seng å sove i, til å va­ere uten­for ar­beids­liv el­ler so­sia­le fel­les­skap. Det­te ram­mer ikke bare en­kelt­per­soner, men gir ring­virk­nin­ger for hele be­folk­nin­gen.

Kan end­re liv

Med TV-ak­sjo­nen NRK 2018 kan Kir­kens By­mi­sjon ska­pe mø­ter som end­rer liv. Ved å åpne dø­rer og leg­ge til ret­te for at fle­re mø­tes, skal vi vise hvor­for årets TV-ak­sjon er vik­ti­ge­re enn ald­ri før. Vi skal til­by men­nes­ker som opp­le­ver å stå uten­for, et nytt fel­les­skap, en seng el­ler en sam­ta­le og slik bi­dra til at fle­re får mu­lig­he­ten til å opp­nå egne mål og drøm­mer, står det på Kir­kens By­mi­sjon sin nett­side.

Hå­per fle­re mel­der seg

Le­der for den år­li­ge TV-ak­sjo­nen, Per Svenn­ings­en, sier det er man­ge som gjer­ne stil­ler opp, men at de tren­ger man­ge fler. – Selv om vi i inn­sam­lings­ko­mi­te­en har va­ert i kon­takt med for­enin­ger som mer enn gjer­ne stil­ler opp på den­ne dug­na­den, er be­ho­vet for bøsse­ba­ere­re fort­satt stort. Grim­stad er en stor kom­mu­ne og det er na­er­me­re 200 ro­der som skal dek­kes, opp­ly­ser Svenn­ings­en. Han for­tel­ler at man til inn­sam­lin­gen også tren­ger sjå­fø­rer.

Bli med å gjør en for­skjell

I til­legg til en hel del en­kelt­per­soner, er det fle­re grup­per som går med bøs­se­ne.

Det er man­ge som er med på Dug­na­den. Spei­de­ren, Ten Sing, kon­fir­man­te­ne og man­ge po­li­ti­ke­re stil­ler opp un­der årets inn­sam­lings­ak­sjon. Svenn­ings­en for­tel­ler at Bi­bel­sko­len stil­ler med folk i år også.

– Det er man­ge som er med hvert år og vi har stor tro på at vi får hjelp av man­ge fle­re bøsse­ba­ere­re enn de som har meldt seg til nå. Vi er takk­nem­lig for alle sam­men. Bøsse­ba­ere­ne gjør en sva­ert vik­tig jobb og uten dem had­de det ikke va­ert mu­lig å gjen­nom­føre ak­sjo­nen, un­der­stre­ker le­de­ren for ak­sjo­nen.

AK­SJON: Ko­mi­te­en for årets TV-ak­sjon hå­per at de får hjelp av fle­re bøsse­ba­ere­re. Her ser vi Knut Mør­land, Bet­ty Gus­dal, Gyro Haglund, An­ne Mo Grim­da­len, Ri­ta Wold og Per Svenn­ings­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.