– Set­ter stor pris på støt­ten

De an­sat­te ved Øy­gar­dens Insti­tutt job­ber hardt for få inn pen­ger til drift og ak­ti­vi­te­ter. Nå tak­ker de Grim­stads be­folk­ning for god støt­te.

Grimstad Adressetidende - - NYTT OG NAERT - ØY­GAR­DENS INSTI­TUTT Ma­rie Ro­sen­borg Wa­dahl ga­vi­kar2@gat.no

Øy­gar­dens Insti­tutt er en fri­vil­lig or­ga­ni­sa­sjon som dri­ver et ak­ti­vi­tets­hus på Mor­holt for hjemme­bo­en­de med de­mens el­ler kog­ni­tiv svikt. Ak­ti­vi­tets­hu­set har blitt dre­vet i over tre år og har fire an­sat­te, i til­legg job­ber det over 30 fri­vil­li­ge i den fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­sjo­nen. I alt er det 17 per­soner med kog­ni­tiv svikt el­ler de­mens som be­sø­ker Øy­gar­dens Insti­tutt.

Job­ber hardt

– For å kla­re å drif­te ak­ti­vi­tets­hu­set har vi star­tet opp Insti­tut­tets brukt­bu­tikk. Bå­de de som job­ber i Insti­tut­tets brukt­bu­tikk og ved Ak­ti­vi­tets­hu­set på Mor­holt job­ber hardt for å få inn nok pen­ger til drift og gode ak­ti­vi­te­ter, for­tel­ler Sti­ne Koci­an ved Øy­gar­dens Insti­tutt.

God støt­te

Koci­an sier or­ga­ni­sa­sjo­nen har fått god støt­te fra lo­kal­be­folk­nin­gen.

– I år har vi ar­ran­gert en kon­sert på tu­net, to loppe­mar­ked og en minne­marsj i om­rå­det rundt Ak­ti­vi­tets­hu­set på Mor­holt. Vi sel­ger også lodd til vårt år­li­ge jule­lot­te­ri. I no­vem­ber skal vi dess­uten ha en før­juls­kon­sert med lot­te­ri sam­men med våre gode ven­ner på de tre dag­sent­re­ne i Grim­stad. Det­te gle­der vi oss til alle sam­men. Vi har fått utro­lig god støt­te av Grim­stads be­folk­ning. Det er all­tid bra opp­møte på loppe­mar­ke­de­ne våre og folk er flin­ke til å le­ve­re ting og hand­le i brukt­bu­tik­ken.

En hyg­ge­lig over­ras­kel­se

Tors­dag for­ri­ge uke fikk or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne re­ker til 20 per­soner i gave fra na­bo­er på Mor­holt og fisker­nes Salgs­lag.

– Vi ble så utro­lig gla­de og takk­nem­li­ge for mål­ti­det. Den­ne ga­ven var­met vel­dig og in­spi­rer­te oss til å stå på vi­de­re. Det ble en ko­se­lig reke­fest på Mor­holt. Vi vil tak­ke alle i Grim­stad som støt­ter opp om Øy­gar­dens Insti­tutt. Vi job­ber vi­de­re for lo­kal de­mens­om­sorg, av­slut­ter Sti­ne Koci­an.

MAN­GE: Øy­gar­dens Insti­tutt tak­ker alle som støt­ter opp om or­ga­ni­sa­sjo­nen. Det er all­tid bra opp­møte på loppe­mar­ke­de­ne våre, sier Sti­ne Ko­cain.

LOPPE­MAR­KED: Lis­beth og John Art­hur Løy­ning kos­te seg på Loppe­mar­ked. John Art­hur er en av grunn­leg­ger­ne av Øy­gar­dens Insti­tutt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.