Vil spa­re na­tu­ren for E18

San­jin Kazag­ic, le­der av Grim­stad Ap, og vara­styre­med­lem An­ders Bjerk­holt vil be­va­re den ver­di­ful­le na­tu­ren gjen­nom Grim­stad, og vil der­for at ny E18 skal leg­ges i en miljø­tun­nel. Der­med vil Edens hage og Dømme­s­moen bli spart.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - ➤ Kjetil Karl­sen kjetil@gat.no

– Grun­nen til at vi star­tet den­ne folke­ak­sjo­nen på Face­bo­ok var rett og slett for å kun­ne ha et sted å dele uli­ke syns­punk­ter om den­ne vei­en i Grim­stad kom­mu­ne på, og for å se om det er and­re folk enn bare Grim­stad Ap som vil ha en slik miljø­tun­nel på den nye E18. Vi me­ner vi har verne­ver­di­ge om­rå­der, dyr­ket mark og fri­lufts­liv som gjør at vi ikke kan ha en vei som de­ler byen i to.

Det­te for­tel­ler San­jin Kazag­ic, le­der i Grim­stad Ar­bei­der­par­ti, til Adres­sa. Sam­men med An­ders Bjerk­holt, vara­med­lem i sty­ret i Grim­stad Ap, har de to star­tet Face­bo­ok-grup­pa «Folke­ak­sjo­nen for E18 i tun­nel – Grim­stad». Si­den ble lan­sert of­fent­lig sent ons­dag kveld, og un­der ett døgn etter at den ble lan­sert, har de fått over 460 med­lem­mer, iføl­ge Kazag­ic.

– Vi­ser be­ho­vet for si­den

– Det at vi har fått så man­ge med­lem­mer på så kort tid, og det at de al­le­re­de en­ga­sje­rer seg og de­ler og kom­men­te­rer ting, vi­ser bare at det er be­hov for en slik side. Vi vil også ar­ran­ge­re egne folke­mø­ter etter hvert med egne inn­le­de­re for å sam­ta­le om det­te og lig­nen­de pro­sjek­ter, sier han.

En an­nen grunn til at de også har opp­ret­tet si­den er på bak­grunn av med­lems­mø­tet i Grim­stad Ap i som­mer. Der ved­tok de nem­lig å lan­se­re et krav om at den nye fire­felts mo­tor­vei­en fra Grim­stad til Dør­dal i Tele­mark bør lig­ge i en fire kilo­me­ter lang miljø­tun­nel mel­lom Øy­gards­da­len og Vik.

En slik miljø­tun­nel er for øv­rig ak­ku­rat det sam­me som ord­fø­rer Kjetil Glims­dal (KrF) øns­ker. Da med­lem­me­ne i det in­ter­kom­mu­na­le plan­sam­ar­bei­det for den nye vei­en for kort tid si­den had­de sitt sis­te møte på Broke­lands­heia, gjen­tok Glims­dal øns­ket om at vei­en leg­ges i en miljø­tun­nel gjen­nom de­ler av Grim­stad.

Ble byg­get miljø­tun­nel i Lar­vik

Nå har alt­så det­te øns­ket, og kra­vet, ma­te­ria­li­sert seg i en folke­ak­sjon på Face­bo­ok.

– Vi me­ner også det ble gjort sli­ke hen­syn og prio­ri­te­rin­ger som vi vil ha her da den nye E18 ved Lar­vik ble byg­get. Der tok de hen­syn til fri­lufts­liv og bo­mil­jø og la­get to tun­ne­ler og en bro som er unik i sitt slag. I til­legg vi­ser det seg at det skal kom­me en fire kilo­me­ter lang tun­nel un­der Søg­ne når ny E18 mel­lom Kris­tian­sand og Stav­an­ger skal byg­ges, sier Kazag­ic.

– Hvor stort er øns­ket blant van­li­ge inn­byg­ge­re, tror du, om å få en fire kilo­me­ter lang miljø­tun­nel fra Øy­gards­da­len til Vik på den nye vei­en?

– Det er det vi skal prø­ve å fin­ne ut av nå. Vi i Grim­stad Ap har jo vårt ved­tak på at vi vil ha en slik tun­nel, men det er det vi nå vil løf­te opp og få inn­spill på, sier han.

Han sier også at de vil fin­ne den bes­te løs­nin­gen for ny E18 gjen­nom Grim­stad.

– Men når vi snak­ker om det fin­nes det en del ting og ver­di­er vi ikke så lett kan set­te en pris­lapp på. Det gjel­der for ek­sem­pel naer­he­ten til fri­lufts­om­rå­der og dyr­ket mark. Hvor­dan den­ne vei­en byg­ges vil hel­ler ikke bare ha be­tyd­ning for oss nå og noen få år fram i tid. Den vil også gjel­de for kom­men­de ge­ne­ra­sjo­ner i man­ge år. Vi må der­for kun­ne dis­ku­te­re det­te i fel­les­skap, sier Kazag­ic.

– Be­grun­nel­sen er for­skjel­len

An­ders Bjerk­holt sier at for­skjel­len på en van­lig tun­nel og en miljø­tun­nel er be­grun­nel­sen som lig­ger bak.

– Når man byg­ger en van­lig tun­nel, spren­ger man i fjell og byg­ger tun­ne­len uten å ta så mye hen­syn til na­tu­ren og mil­jø­et rundt. Når man der­imot kal­ler noe en miljø­tun­nel, er det for å sig­na­li­se­re at man har tatt mest mu­lig hen­syn til na­tu­ren og mil­jø­et rundt, og la­get tun­ne­len for å be­va­re mest mu­lig av mil­jø­et, sier An­ders Bjerk­holt.

Ag­der­pos­ten skrev også om den­ne sa­ken tors­dag, og de skrev at ak­sjo­nis­te­ne vil ha tun­ne­len lig­gen­de oppå ter­ren­get. Det­te er ikke rik­tig.

– Nei, vi vil ha tun­ne­len nede i bak­ken, sier Bjerk­holt.

Han vet ikke ek­sakt hvor mye dy­re­re den­ne strek­nin­gen kan bli der­som den byg­ges i tun­nel, men sier han har hørt at det kan bli tre gan­ger så dyrt som bare å lage vei­en oppe i da­gen.

Han sier også at selv om de har pekt ut en mu­lig tra­sé for tun­ne­len, er det Nye Vei­er selv som til sju­en­de og sist må av­gjø­re det­te.

FOTO: KJETIL KARL­SEN

SKJERMDUMP: FOLKE­AK­SJO­NEN FOR MILJØ­TUN­NEL PÅ E18 – GRIM­STAD

MU­LIG TRA­SÉ: Her, langs den blå stip­le­de lin­jen, ser folke­ak­sjo­nen for miljø­tun­nel for seg at en frem­ti­dig E18 kan gå gjen­nom Grim­stad. Men du un­der bak­ken i en miljø­tun­nel.

IKKE I TVIL: San­jin Kazag­ic (til venst­re), le­der av Grim­stad Ap, og vara­styre­med­lem An­ders Bjerk­holt er ikke i tvil: ny E18 had­de va­ert al­ler best å få i en miljø­tun­nel. Nå har de star­tet en folke­ak­sjon på Face­bo­ok.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.