Vil la­ere av Grim­stad

STATS­RÅD

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - ➤ FOS­TER­HJEM ➤ Ca­mil­la Hov­stø ca­mil­la@gat.no

Bar­ne- og like­stil­lings­mi­nis­te­ren er im­po­nert over an­tall fos­ter­hjem i byen.

Det sier Lin­da Hof­stad Helle­land etter å ha lest om fos­ter­hjem i Grim­stad. Hun vil fin­ne ut mer om hvor­for det er 62 fos­ter­hjem her i byen.

– Det vi­ser at man­ge fa­mi­li­er har mye om­sorg å gi. De går foran med et godt ek­sem­pel. Vi tren­ger fle­re fos­ter­hjem, sier barne­mi­nis­te­ren.

246 barn ven­ter på et fos­ter­hjem i lan­det. Man­ge er fra seks år og opp­over, søs­ken, barn med mi­no­ri­tets­bak­grunn og funk­sjons­ned­set­tel­se r.

– Se til Grim­stad

Stats­rå­den vil fin­ne ut mer om hva det er som gjør at så man­ge fa­mi­li­er i Grim­stad sier ja til å va­ere fos­ter­hjem.

– Fos­ter­fa­mi­li­er hjel­per de al­ler mest sår­ba­re bar­na, som ikke har en mor el­ler far til å ta vare på seg. Man bi­drar til at barn kan leve et liv uten å va­ere redd for at mor ru­ser seg el­ler far slår. Fos­ter­fa­mi­lie­ne bi­drar til en trygg opp­vekst. Se til Grim­stad, er min opp­ford­ring. An­tall fos­ter­fa­mi­li­er er høyt i for­hold til inn­byg­ger­tal­let. Dis­se for­eld­re­ne gjør en uvur­der­lig jobb for sam­fun­net, så jeg vil tak­ke alle grim­stad­fa­mi­lie­ne som stil­ler opp. Bu­f­etat gjør også en god jobb her, sier hun.

Når et barn tren­ger et nytt hjem, sø­kes det først i fa­mi­lie el­ler nett­verk. Hvis det er mu­lig, bor bar­net i naer­he­ten av sko­len, ven­ner og fa­mi­lie.

– Dis­se bar­na er ofte blitt ut­satt for trau­ma­tis­ke opp­le­vel­ser. Der­med er det vik­tig å fort­satt kun­ne ha til­knyt­ning til dem som be­tyr noe i li­vet.

– Man tren­ger å ikke va­ere en per­fekt fa­mi­lie for å bli fos­ter­fa­mi­lie. Jeg tror nok man­ge stil­ler alt­for høye krav til seg selv, om at alt skal va­ere på stell. Alle fa­mi­li­er har opp- og ned­tu­rer. Har du om­sorg og kja­er­lig­het å gi til enda et barn, kom­mer du langt med det, sier hun.

Re­gje­rin­gen har satt av ti mil­lio­ner eks­tra for å øke sat­sin­gen på re­krut­te­ring av fos­ter­hjem.

– Og vi har uli­ke kam­pan­jer for at folk skal bli kjent med mu­lig­he­ten til å bli fos­ter­for­eld­re. Barn er for­skjel­li­ge, der­for tren­ger vi for­skjel­li­ge fa­mi­li­er. Det fin­nes in­gen A4-mal for fos­ter­fa­mi­li­er. Så jeg opp­ford­rer alle til å ten­ke på det, ta en te­le­fon til Bu­f­etat. Og snakk gjer­ne med noen fos­ter­for­eld­re i Grim­stad, opp­ford­rer mi­nis­te­ren.

Glad for en­ga­sje­men­tet

Ma­ria Ki­ra­ly, en­hets­le­der for fos­ter­hjem s tje­nes­ten i Bu­f­etat re­gion­søre r glad­fora t bar­ne og like­stil­lings­mi­nis­te­ren fo­ku­se­rer på fos­ter­hjem s ar­bei­det.

– Da hun møt­te oss på stand på Aren­dal­s­uka, er­far­te vi at hun vis­te opp­rik­tig en­ga­sje­ment rundt vårt bi­drag som Bu­f­etat. Den gang, som nå, ut­tryk­te hun det­te vi­de­re til oss, sier Ki­ra­ly.

Se­nior­råd­gi­ver Tu­rid Kjet­land i Bu­f­etat Fos­ter­hjem s tje­nes­ten re­gions ør, av­de­ling Aren­dal sy­nes det er flott at Hof­stad Helle­land er en­ga­sjert i spørs­må­let om hvor­for Grim­stad har så man­ge fos­ter­hjem.

– Det har va­ert man­ge fos­ter­hjem i Grim­stad i 10–15 år. I en pe­rio­de kun­ne halv­par­ten av del­ta­ker­ne på et av våre opp­la­e­rings­kurs (PRIDE) va­ere fra Grim­stad. De sis­te åre­ne har tren­den fla­tet ut noe. Fle­re fa­mi­li­er enn før fra Aren­dal og and­re kom­mu­ner har blitt fos­ter­hjem. Men de fles­te er jo fos­ter­hjem i man­ge år. Så fort­satt har vi man­ge fos­ter­hjem i Grim­stad, sier se­nior­råd­gi­ve­ren.

– For å si noe kon­kret om år­sa­ke­ne, måt­te det nok ha blitt gjort en bred un­der­sø­kel­se blant fos­ter­hjem­me­ne. Men vi tror det er en po­si­tiv kul­tur i Grim­stad for å bli fos­ter­for­eld­re. Man­ge av fos­ter­hjem­me­ne i Grim­stad har et godt so­si­alt nett­verk seg imel­lom, de hjel­per og støt­ter hver­and­re. Og vi vet at etab­ler­te fos­ter­hjem ofte er med på å re­krut­te­re nye fa­mi­li­er. Man­ge av dem som tar kon­takt med oss i Bu­f­etat, opp­gir at de på for­hånd har snak­ket med fos­ter­for­eld­re de kjen­ner. Vi sy­nes det er ver­di­fullt at fos­ter­hjem­me­ne de­ler sin er­fa­ring med and­re fa­mi­li­er, og ofte styr­ker de­res mo­ti­va­sjon for å bli fos­ter­hjem. Det hjel­per oss mye i vårt ar­beid med å re­krut­te­re man­ge nok fos­ter­hjem.

Aren­dal har flest fos­ter­hjem i de 8 kom­mu­ne­ne i om­rå­det. Aren­dal har 71 fos­ter­hjem, mot 62 i Grim­stad. Men i for­hold til folke­tal­let har Grim­stad fle­re.

FOTO: MAR­TIN B. ANDERSSON/BLD

FORUNDRET: Bar­ne- og like­stil­lings­mi­nis­ter Lin­da Hof­stad Helle­land er im­po­nert over an­tall fos­ter­hjem i Grim­stad. Hun vil la­ere mer om hvor­for så man­ge blir fos­ter­fa­mi­li­er her.

FAKSIMILE: Da­ni­el Paul­sen om å vokse opp i fos­ter­hjem i Adres­sa 9. ok­to­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.