– Job­ben er en livs­stil

Ton­je Pet­ter­sen er bare 24 år, men har al­le­re­de sat­set stort som kafégründer i en tøff bran­sje.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - ➤ AK­TU­ELT NAVN ➤ Ca­mil­la Hov­stø ca­mil­la@gat.no

Ton­je Pet­ter­sen bren­ner for ka­fe­en sin.

– Hvor­dan har det gått hos dere un­der Spis for hundre­uka? – Det har va­ert full fart og man­ge be­sø­ken­de inn­om. Det har va­ert hek­tisk, men det li­ker vi. – Du star­tet opp Her­lig­hed med Erik Klem­met­sen for to år si­den. Kan du opp­sum­me­re litt? – Det gikk over all for­vent­ning, vi har hatt godt med be­sø­ken­de helt si­den vi star­tet opp. Vi le­ve­rer ca­te­ring i til­legg, så det er nok å hen­ge fing­re­ne i. – Hva tror du gjør at sult­ne kun­der vel­ger dere?

– Vi er oss selv og er hyg­ge­lig mot alle, en­ten de spi­ser mid­dag med vin el­ler tar med seg en kaf­fe. Vi har åp­nings­ti­der fra tid­lig mor­gen og er også oppe i hel­ge­ne.

– Du job­bet man­ge ti­mer i star­ten, rundt 300 ti­mer i må­ne­den. Har det roet seg?

– Re­kor­den er 120 ti­mer i uka, da slut­tet jeg å tel­le. Jeg job­ber fort­satt 12-13 ti­mers da­ger. – Blir du ikke sli­ten?

– Jeg mer­ker det jo av og til, men jeg får en gnist når vi ser at vi får mye be­søk. Det er en livs­stil og jeg sy­nes det er vel­dig gøy. – Du bor på Kvaløya uten­for Hes­nes nå?

– Ja, jeg flyt­tet ut dit fra byen. Jeg trod­de jeg var en by­jen­te, men det var jeg ikke. Jeg voks­te opp på øya, og sy­nes det er helt fan­tas­tisk å bo på en øy. I til­legg har jeg en båt som går fort, så jeg kan leve et mo­der­ne liv, selv om jeg bor der ute. – Hva gjør du når du ikke job­ber?

– Jeg er stort sett all­tid på jobb, men jeg li­ker å slap­pe av og spi­se god mat, hjem­me el­ler ute. – Hva bren­ner du for?

– Her­lig­hed. Og jeg sy­nes det er gøy når folk står på og vil noe. – Hva pro­vo­se­rer deg?

– Jeg blir ikke så lett pro­vo­sert, men kan bli det hvis folk er late og ikke bryr seg om and­re enn seg selv.

– Har du en fa­vo­ritt­plass i ver­den? in­ter­vju­et – Jeg var nett­opp i Pa­ris, det var en vel­dig fin tur, med god mat fra mor­gen til kveld. – Hvem vil­le du tatt med på en øde øy?

– Mam­ma el­ler en god venn­in­ne.

– Hva er det bes­te med Grim­stad?

– Det er en ko­se­lig og sjar­me­ren­de by med godt sam­hold. – Hva li­ker du å lese? – Selv­bio­gra­fi­er, krim og ro­man­tikk.

SAT­SER: Ton­je Pet­ter­sen sat­set som kafégründer på Her­lig­hed for to år si­den, og ser på job­ben som en livs­stil.

LIDENSKAP: Ton­je Pet­ter­sen bren­ner for ka­fe­en sin.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.