Nå får vi kvin­ne­lig ord­fø­rer

Grim­stads førs­te frivilligbørs ble ar­ran­gert på Dahls­ke tors­dag kveld.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - FRIVILLIGBØRS

I lø­pet av høs­ten skal Thea Røed va­ere ord­fø­rer for en dag, sam­men med Kjetil Glims­dal. Det ble klart da de inn­gikk en av­ta­le på fri­vil­lig­bør­sen tors­dag.

Som en del av uka Grim­stad for alle, ble det tors­dag kveld ar­ran­gert frivilligbørs på Dahls­ke, der en­kelt­per­soner, le­de­re fra na­e­rings­li­vet, le­de­re fra of­fent­li­ge virk­som­he­ter, or­ga­ni­sa­sjo­ner, lag og for­enin­ger var sam­let for å inn­gå av­ta­ler med hver­and­re, der tje­nes­ter, og ikke pen­ger var va­lu­ta.

I un­der­kant av 40 ak­tø­rer var på plass, og av­ta­ler ble un­der­skre­vet i fleng. Da gon­gon­gen gikk etter halv­an­nen time, var hele 95 av­ta­ler inn­gått og sig­nert. – Jeg had­de kan­skje hå­pet at vi kun­ne få til 50 av­ta­ler el­ler noe, men at det nes­ten skul­le bli det dob­belte er over all for­vent­ning. Jeg sit­ter her og le­ser igjen­nom av­ta­le­ne nå, og jeg får nes­ten tå­rer i øyne­ne. Det er så mye ar­tig og flott som folk har av­talt seg imel­lom. Jeg er vel­dig glad vi had­de satt av halv­an­nen time til det­te her, sier Kris­tin Sig­mond, som er le­der i Grim­stad Fri­vil­lig sen­tral, og som har va­ert Frivilligbørs-ge­ne­ral.

Full ut­tel­ling

En av de førs­te av­ta­le­ne som ble inn­gått var en av­ta­le mel­lom Kul­tur­sko­len og Fevik­tun. Her ble de eni­ge om at Kul­tur­sko­len får lov til å stil­le ut bil­der, Fevik­tun stil­ler med veg­ger. En vinn-vinn-si­tua­sjon for beg­ge par­ter med and­re ord.

En av de and­re av­ta­le­ne som ble gjort nok­så tid­lig på kvel­den, var av­ta­len mel­lom Thea Røed og ord­fø­rer Kjetil Glims­dal. Først­nevn­te skal va­ere med ord­fø­re­ren et par ti­mer den­ne høs­ten, for å få inn­blikk i hvor­dan det er å va­ere ord­fø­rer. Også en stu­dent, skal få prø­ve seg i rol­len som ord­fø­rer, og det for en hel dag.

Det var man­ge spon­ta­ne av­ta­ler som ble gjort på Dahls­ke tors­dag etter­mid­dag, men noen had­de også sett seg ut noen de var helt sik­re på at de vil­le sam­ar­bei­de med. Men­tal helse og Sam­men-sen­te­ret had­de nem­lig hver­and­re i kik­ker­ten al­le­re­de før bør­sen star­tet, og en sam­ar­beids­av­ta­le ble der­for selv­sagt inn­gått.

– Det er så man­ge gar­di­ner som er dratt for rundt om­kring, og vi tren­ger Men­tal helse for å

Det er ti jen­ter som skal ut og pres­te­re for Nor­ges se­niordame­lag i EM i Por­tu­gal i nes­te uke, og fem av dis­se jen­te­ne har alle vokst opp med turn i Grim­stad.

Ta­ra Sper­re, Kris­ti­ne Aar­re­stad og Mat­hil­de Sør­våg kon­kur­re­rer nå for and­re klub­ber, men de har alle bak­grunn fra GTIF. De to sis­te jen­te­ne på lands­la­get fra Grim­stad, Ju­lie Braad­land og Kris­ti­ne Na­ro, kon­kur­re­rer frem­de­les for GTIF, og som om ikke det er nok, as­sis­te­ren­de lands­lags­tre­ner for dame­la­get, Ste­fa­no Pe­ter­sen, er til van­lig tre­ner i nett­opp GTIF.

– Det er selv­sagt eks­tra gøy at vi er så man­ge jen­ter fra dis­trik­tet på la­get, og av de 12 som rei­ser ned er fak­tisk seks av oss fra Sør­lan­det, og alle har fått plass på la­get som skal kon­kur­re­re, og det er selv­sagt litt stas, sier Kris­ti­ne Na­ro. Hun syns også det er en trygg­het i ha med egen tre­ner til Por­tu­gal.

– Det er vel­dig godt at Ste­fa­no er med, og da Ju­lie og jeg var i EM for to år si­den var han som er tre­ner for lands­la­get nå tre­ner for junior­la­get der vi var med. Vi kjen­ner der­for tre­ner­sti­len de­res vel­dig godt, og det er i grun­nen vel­dig greit, sier hun.

Har kon­troll

Adres­sa tar en prat med hen­ne bare da­ger før hun set­ter kur­sen mot EM som er i Por­tu­gal.

Fre­dag mor­gen reis­te hun og de and­re jen­te­ne til Oslo, hvor de i hel­gen skal ha en sam­ling for å gjø­re de sis­te for­be­re­del­se­ne og gjø­re sis­te fin­pus­sen før mes­ter­ska­pet.

– Jeg kjen­ner jeg er vel­dig spent, men jeg gle­der meg til å kom­me meg av går­de nå, sier hun.

Helt si­den i vin­ter har hun visst at hun er en av 12 jen­ter som skal til EM. De had­de man­ge ut­taks­sam­lin­ger i for­kant, der 60 jen­ter var med. Så ble til slutt 12 av dem tatt ut for å va­ere Nor­ges ut­øve­re i dame­klas­sen. To av jen­te­ne må va­ere re­ser­ver, men si­den i som­mer har Kris­ti­ne visst at hun er en av de ti som skal kon­kur­re­re.

– La­get ble tatt ut nok­så tid­lig, men man må jo hele ti­den pres­te­re, el­lers vil man jo mis­te plas­sen. Nå fø­ler jeg at jeg har kon­troll på det jeg skal ha kon­troll på, sier hun.

I Team­Gym skal det kon­kur­re­res i fritts­tå­en­de, tram­pett og tum­bling.

– Fritts­tå­ende­pro­gram­met vi skal kjø­re i EM be­gyn­te vi jo med al­le­re­de på ut­taks­sam­lin­ge­ne i vin­ter, så det har vi job­bet mye med. Nå er det bare de sis­te små de­tal­je­ne som gjen­står, det skal jo va­ere helt syn­kront det her, sier hun.

Hå­per på fi­na­le og me­dal­je

Ju­lie Braad­land og Kris­ti­ne Na­ro var også med på Nor­ges junior­lag som tok sølv i mix-klas­sen i EM for to år si­den. Na­ro tror kon­kur­ran­sen blir langt tøf­fe­re nå.

– Må­let vårt er jo me­dal­je, men å ta gul­let tror jeg ikke er rea­lis­tisk. Is­land er så­pass su­ve­re­ne, at det blir vri­ent. Men vi sat­ser på å gi de and­re la­ge­ne re­al kon­kur­ran­se om de and­re me­dal­je­ne, og så vet man jo ald­ri hva som kan skje. Det al­ler vik­tigs­te er å ret­te fo­kus mot det å pres­te­re best mu­lig, og gjør vi det vi skal kom­mer også re­sul­ta­te­ne, me­ner hun.

Jen­te­ne rei­ser til Por­tu­gal man­dag, tirs­dag skal de tre­ne i hal­len, mens kva­li­fi­se­rin­gen er tors­dag. Seks lag på dame­si­den går til fi­na­len på lør­dag, og der øns­ker Na­ro og de and­re jen­te­ne å va­ere med.

– Mens junior­la­ge­ne ofte har sat­set på mix-la­ge­ne sine blir det i se­nior­klas­sen sat­set mer på dame­la­ge­ne, og de top­per dem. Det blir der­for tøff kon­kur­ran­se, sier Na­ro, som reg­ner med at det er rundt 15 lag med.

– Jeg og Ju­lie er jo de yngs­te på la­get, så for oss er det stort bare å få va­ere med og del­ta på se­nior­la­get i et så stort mes­ter­skap. Det blir en opp­le­vel­se det­te her, sier hun.

Jen­te­ne får med fa­mi­lie­ne sine til Por­tu­gal, de klar­te å sik­re seg en plass på tri­bu­nen.

– Det ble ut­solg­te bil­let­ter etter bare ett par da­ger, så det kom­mer til å bli full hall og mye liv. Jeg gle­der meg vel­dig, av­slut­ter Grim­stad-jen­ta.

PLAKATER: Pri­mus mo­tor for det hele, Kris­tin Sig­mond, var rundt og ga de frem­møt­te tips til ut­for­ming av plakater før det hele star­tet.

AV­TA­LE: Thea Røed og ord­fø­rer Kjetil Glims­dal inn­gikk en av­ta­le på fri­vil­lig­bør­sen tors­dag kveld.

FLOT­TE: Noen had­de gjort seg eks­tra flid i å lage plakater som vir­ke­lig syn­tes.

AV­TA­LE: Ragn­hild Näu­mann fra Grim­stad Kul­tur­sko­le inn­gikk sam­ar­beid med An­ne Lyngroth fra Fevik­tun

FULLT: Det var fullt trøkk på Dahls­ke, og i alt ble 95 av­ta­ler inn­gått.

FOTO: NOR­GES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND

LANDS­LA­GET 2018: Ti av dis­se jen­te­ne er tatt ut til å kon­kur­re­re for Nor­ge i EM til uka. Fem av dem har bak­grunn el­ler er tur­ne­re i GTIF. Bak f.v. Ju­lie Wold­seth, Sigrid Ans­gard, An­ja Ut­klev, Ca­thri­ne Ø. Knud­sen, Ta­ra D.M. Sper­re, Ton­je E. Gri­ni, Ju­lie K. Braad­land. Foran f.v. Juni M. Joseph­sen, Kris­ti­ne Aar­re­stad, Mat­hil­de B. Sør­våg, Jen­ny Rygh, Kris­tin Fors­dal, og Kris­ti­ne Na­ro.

FOTO: ARKIV

YNGST: De to Grim­stad-jen­te­ne Ju­lie Braad­land (19) og Kris­ti­ne Na­ro (18) er yngst på la­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.