Me­dal­je for inn­sats med søm

To­rild An­kers­dat­ter Foss­nes har sydd si­den hun var ung. Fre­dag fikk 76-årin­gen over­rakt Kon­gens fortjenstmedalje for sin inn­sats for å be­va­re hånd­ver­ket.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - ➤ Ja­nicke Yt­ter­vik ja­nicke@gat.no

Fre­dag etter­mid­dag fikk To­rild An­kers­dat­ter Foss­nes over­rakt Kon­gens for­tjen stmed­laje av vara­ord­fø­rer Per Svenn­ings­en. Me­dal­jen fikk hun for sin hånd­verk-inn­sats.

Fre­dag var det en høy­ti­de­lig over­rek­kel­se av H. M. Kon­gens fortjenstmedalje til To­rild An­kers­dat­ter Foss­nes fra Fevik. Det var vara­ord­fø­rer Per Svenn­ings­en som del­te den ut. Men ho­ved­per­sonen viss­te in­gentng på for­hånd.

– Jeg fikk en te­le­fon om at jeg måt­te kom­me hit i dag. Men jeg fikk ikke vite noe mer. Da jeg kom kjø­ren­de hit i bil, så fikk jeg se én i bu­nad. Da ble jeg rørt, for da tenk­te jeg at det måt­te va­ere et el­ler an­net. Men ikke at jeg skul­le få Kon­gens fortjenstmedalje, smi­ler To­rild An­kers­dat­ter Foss­nes etter over­rek­kel­sen. 76-årin­gen har sydd i alle år, og fikk me­dal­jen for sin inn­sats med hånd­ver­ket.

– Gjen­nom fle­re ti­år har hun ut­øvet en inn­sats som er langt ut­over det som er for­ven­tet in­nen en dug­nads­inn­sats, skri­ver for­slags­stil­ler An­ne Ragn­hild Håke­dal Ve­støl. For Foss­nes etab­ler­te eget fir­ma, «Fevik Folke­drakt» i 1995. Grim­stad Hus­flids­lag ble etab­lert i 1989, og der var Foss­nes sterkt en­ga­sjert in­nen ar­bei­det folke­drakt­tra­di­sjo­ner, kjo­le og drakt. Hun har også va­ert la­erer ved Høg­sko­len i Sør­øst-Nor­ge, stu­di­um i Folke­kunst ved Rau­lands Aka­de­mi­et.

– Det­te er et kon­ti­nu­er­lig opp­la­e­rings­ar­beid in­nen bu­nad/ folke­tra­di­sjo­nen. I Aust-Ag­ders Hus­flids­lag har kan­di­da­ten holdt utal­li­ge bu­nads­kurs, og le­det et to­årig fyl­kes­pro­sjekt med re­gist­re­ring av gam­le drak­ter, som be­gyn­te på 90-tal­let, og be­stod av re­gis­te­ring av drakt­plagg i privat eie i sam­ar­beid med Bu­nad og Folke­drakt­rå­det. På en eld­re gård i Tov­dal i Åm­li ble det ved riv­ning, fun­net drakt­frag­melt funn som iso­la­sjons­ma­te­ria­le i veg­ge­ne. Der syd­de Foss­nes opp 10 drak­ter, som var re­kon­stru­ert av dis­se fun­ne­ne. Det­te ma­te­ria­let gav grunn­la­get for boka og ut­stil­lin­gen « Gull i veg­ge­ne», i 2011. Ut­stil­lin­gen er nå kjøpt inn av Bu­nad-og Folke­drakt­rå­det, og er vist fle­re ste­der i lan­det, skri­ver for­slags­stil­ler.

Tid­li­ge­re har Foss­nes fått kul­tur­sti­pend fra Aust-Ag­der fyl­ke, Nor­ges Hus­flids­lag For­tje­neste­me­dal­je i gull og blitt ut­nevnt til aeres­med­lem i Åm­li Historielag for sin sto­re inn­sats.

Pio­ner­ar­beid

– Grim­stad kom­mu­ne er godt kjent med det vik­ti­ge ar­bei­det in­nen folke­drakt, kjo­le og bu­nad­til­vir­ke, som To­rild har va­ert en­ga­sjert i over fle­re ti­år. På veg­ne av Grim­stad kom­mu­ne gir jeg som ord­fø­rer min ful­le støt­te til at To­rild An­kers­dat­ter Foss­nes, får an­er­kjen­nel­se for sitt pio­ner­ar­beid og for sitt sto­re en­ga­sje­ment in­nen den­ne tra­di­sjons­kul­tu­ren, som har hatt stor be­tyd­ning på lo­kalt, re­gio­nalt og na­sjo­nalt nivå. Ut­mer­kel­sen ved å få til­delt Kon­gens For­tje­neste­me­dal­je, vil gi To­rild og det ar­bei­det hun re­pre­sen­te­rer en stor an­er­kjen­nel­se. Hun bør også få den­ne ut­mer­kel­sen for sitt used­van­li­ge ster­ke en­ga­sje­ment som fri­vil­lig, sin sto­re kunn­skap og den ster­ke ev­nen hun har til å be­geist­re og vi­dere­føre den­ne vik­ti­ge tra­di­sjon in­nen­for folke­drakt­ar­bei­det, kjo­le, drakt og bu­nad­til­vir­ke, sier Per Svenn­ings­en un­der over­rek­kel­sen.

Etter over­rek­kel­sen stil­te sto­re de­ler av pub­li­kum seg opp i kø for å over­re­ke bloms­ter, klem­mer, fine ord og gra­tu­la­sjo­ner.

DRAK­TER: Den­ne gjen­gen fra Åm­li var på plass for å gra­tu­le­re fre­dag. Da­me­ne had­de på seg både drak­ter og bu­na­der. Den­ne gjen­gen har va­ert ster­ke støtte­spil­le­re un­der ut­stil­lin­gen «Mang­fold og mote» i Åm­li, en ut­stil­ling som Foss­nes var fag­lig an­svar­lig for. Ut­stil­lin­gen åp­net i juni, og vi­ser folke­drakt­ma­te­ria­le fra Åm­li fra 1700-tal­let og til 1920.

RØRT: Det var en rørt og stolt dat­ter og barne­barn som had­de tatt tu­ren fra Ver­dal for å få med seg over­rek­kel­sen. Jor­unn Vat­ne Au­ne og He­le­ne Ri­be Vat­ne gra­tu­ler­te.

ME­DAL­JE: Per Svenn­ings­en over­rak­te Kon­gens fortjenstmedalje til To­rild An­kers­dat­ter Foss­nes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.