Da­gens TEKST

Po­ten­si­al

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN -

b Hvil­ket po­ten­si­al er det i et venn­skap? I et ek­te­skap? I et eple­tre?

– Alle kan tel­le kjer­ne­ne i et eple, bare Gud kan tel­le ep­le­ne i en kjer­ne. Hvor­for blir så man­ge ting for­fla­tet, når det sy­nes å va­ere så stort po­ten­si­al i al­min­ne­li­ge ting?

Ven­ner har va­ert vil­lig til å gå i dø­den for hver­and­re. Et ek­te­skap kan va­ere alt fra en hur­tig be­slut­ning, med der­av føl­gen­de kon­se­kven­ser, til en oase på jor­den. Bi­be­len for­tel­ler at man­nen og kvin­nen ble skapt som like­ver­di­ge, 1. Mos. 2,18.

I Ef. 5,21 står det: Un­der­ord­ne dere un­der hver­and­re i aere­frykt for Kris­tus! – Vi­de­re at man­nen skal els­ke sin hus­tru, slik Kris­tus els­ket Me­nig­he­ten og ga sitt liv for den. Det er ster­ke sa­ker! Om kvin­nen står det, at hun skal ha re­spekt for sin mann. Hvor­for står det ikke bare at de beg­ge to skal els­ke hver­and­re? Det har kan­skje noe med po­ten­sia­let å gjø­re.

Hes­nes

An­ny Pet­ter­sen Til­ler,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.