Må ven­te med vik­tig ser­vice­bygg

Fyl­kes­man­nen opp­he­ver kom­mu­nens ved­tak om ser­vice­byg­get med par­kens vik­ti­ge tek­nis­ke rom.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - Mar­tin Hau­gen mar­tin.hau­gen@gat.no

På grunn av saks­be­hand­lings­feil byg­gin­gen av ser­vice­byg­get med tek­nisk rom i Byhaven ven­te. – Kje­de­lig og trist, me­ner Per Svenn­ings­en (Ap).

Den nye par­ken ved bi­blio­te­ket ble ny­lig stemp­let som et skan­dale­pro­sjekt pre­get av ut­set­tel­ser og kost­nads­over­skri­del­ser av Terje Stalle­land (Frp) i kom­mune­sty­ret. Nå får pro­sjek­tet enda et skudd for bau­gen.

Adres­sa om­tal­te tid­li­ge­re i høst sa­ken om ser­vice­byg­get i par­ken, som ble på­be­gynt før Fyl­kes­man­nen had­de fer­dig­be­hand­let en kla­ge på ved­ta­ket om byg­ging.

Nå har Fyl­kes­man­nen kon­klu­dert med at kom­mu­nen har gjort saks­be­hand­lings­feil, og der­med opp­he­ves ved­ta­ket og sa­ken må gjen­nom en ny be­hand­ling.

I kon­flikt med havne­pla­nen

Helt kon­kret pe­ker Fyl­kes­man­nen på at byg­get ikke bare er plas­sert uten­for de opp­rin­ne­li­ge bygge­gren­se­ne, men også del­vis uten­for pla­n­om­rå­det for Byhaven og inn på et om­rå­de som er av­satt til buss­holde­plass i havne­pla­nen.

– De­len av byg­get som blir lig­gen­de uten­for plan­av­grens­ning lig­ger i om­råde­re­gu­le­rin­gen for Grim­stad sjø­na­ere area­ler, ved­tatt av kom­mune­sty­ret 29.10.2012, og er av­satt til kol­lek­tiv­holde­plass, skri­ver Fyl­kes­man­nen i sitt brev til Grim­stad kom­mu­ne.

Etter­som det ikke er søkt om dis­pen­sa­sjon fra for­må­let kol­lek­tiv­holde­plass, er det iføl­ge Fyl­kes­man­nen gjort saks­be­hand­lings­feil, og ramme­til­la­tel­sen er der­med ugyl­dig.

Vente­tid

Nabo Sver­re Enge­bret­sen i Pha­ros vei vil få byg­get rett foran hu­set, og har kla­get. Han var imid­ler­tid ikke klar over kon­flik­ten med buss­holde­plas­sen. Han tror det nå vil bli en mer om­fat­ten­de pro­sess å få byg­get god­kjent enn kom­mu­nen har trodd.

– De må gjen­nom en re­gu­le­rings­end­ring med alt det in­ne­ba­erer av hø­rin­ger, så det er en mer om­fat­ten­de sak enn de har tenkt, sier han.

Enge­bret­sen har li­ten sans for at byg­get ble på­be­gynt før sa­ken var av­gjort.

– Det som er litt trist, er at de har gjort ar­bei­de­ne halv­veis fer­dig uten til­la­tel­se. Det er jo slikt vi and­re ikke kan. De må jo føl­ge spille­reg­le­ne, de også, slik vi and­re prøver å gjø­re, sier han.

– Kje­de­lig og trist

Per Svenn­ings­en (Ap) le­der tek­nisk ut­valg, som i sep­tem­ber gjor­de ved­ta­ket om ser­vice­byg­get. Han rea­ge­rer slik når han får høre at Fyl­kes­man­nen nå har opp­he­vet det på grunn av saks­be­hand­lings­feil:

– Jøss, sier du det, ja?

– Hva sy­nes du om at sa­ken nå må gjen­nom en ny be­hand­ling?

– Det er sør­ge­lig at v ikke kla­rer å hånd­te­re klage­sa­ke­ne så vi får et rik­tig ved­tak. Det er vel­dig be­kla­ge­lig at en ikke er klar over de gjel­den­de for­hol­de­ne på ste­det. Det er kje­de­lig og trist. Det blir en ny run­de med saks­be­hand­ling. Det er litt som med flom­ly­set på Le­ver­myr. De må rett slett skjer­pe seg, sier han.

– Tror du det må en re­gu­le­rings­end­ring til, etter­som byg­get del­vis er plas­sert der hvor det er re­gu­lert til buss­lom­me, el­ler vil det hol­de med en ny dis­pen­sa­sjon?

– Det er et godt spørs­mål. Alt­for ofte får vi høre at alt må om­re­gu­le­res hvis det er små end­rin­ger, men da har vi ikke et ser­vice­bygg på den tom­ta før om et år. Jeg me­ner det kan gjø­res enk­le­re, sier Svenn­ings­en.

Han har for­stå­el­se for at Enge­bret­sen rea­ge­rer ne­ga­tivt på at byg­get for lengst er på­be­gynt.

– Kom­mu­nen må for­hol­de seg til reg­le­ne. Når kom­mu­nen er bygg­her­re, må vi føl­ge reg­le­ne som alle and­re. Det er ikke et godt sig­nal.

– Hjer­tet i par­ken

Tom­my Eg­ge er kom­mu­nens pro­sjekt­le­der for Byhaven. Han har bare så vidt fått sett på Fyl­kes­man­nens brev.

– Nå må vi se på det for å se hvor­dan vi skal løse det, sier han, og med­gir at det ikke akku­rat er enk­le­re etter det­te ved­ta­ket.

Han sier det også er for tid­lig å si om det vil hol­de med en ny dis­pen­sa­sjon, el­ler om det må en re­gu­le­rings­end­ring til.

Eg­ge er imid­ler­tid ikke enig med Enge­bret­sen og Svenn­ings­en i at kom­mu­nen har brutt noen reg­ler ved å set­te i gang byg­gin­gen før klage­sa­ken er av­gjort hos Fyl­kes­man­nen.

– Så langt jeg har skjønt er ikke det noe feil ut fra plan- og byg­nings­lo­ven, men det er en sjan­se vi har tatt som bygg­her­re. Det er ikke et lov­brudd, men en sjan­se man ofte tar i et sånt an­legg. Det går på tid og frem­drift i an­leg­get, sier Eg­ge.

Han leg­ger ikke skjul på at ser­vice­byg­get er sva­ert vik­tig for Byhaven. Her skal det nem­lig lig­ge langt mer enn of­fent­li­ge toa­let­ter. Byg­get skal blant an­net få sol­fan­ge­re, som skal bru­kes til opp­var­min­gen av gang­vei­en gjen­nom hele par­ken. Det­te skal sør­ge for at man kan gå gjen­nom par­ken vin­te­ren gjen­nom uten fare for å skli på isen.

– Re­sul­ta­tet med ikke å få opp ser­vice­byg­get og det tek­nis­ke rom­met, det er det vik­tigs­te. Re­sul­ta­tet blir at vi ikke får un­der­var­me på den dyre by­lø­pe­ren. Vi må få et tek­nisk bygg et el­ler an­net sted. Hjer­tet i den par­ken lig­ger i ser­vice­byg­get, sier Eg­ge.

Vi må få et tek­nisk bygg et el­ler an­net sted. Hjer­tet i den par­ken lig­ger i ser­vice­byg­get.

Tom­my Eg­ge, pro­sjekt­le­der

VIK­TIG: I By­ha­vens ser­vice­bygg kom­mer et vik­tig tek­nisk rom for drif­ten av hele par­ken. Blant an­net trengs det­te for å få var­me i gang­vei­en gjen­nom par­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.