– Alle vet at politikken er det vik­tigs­te, ikke re­to­rik­ken

Fre­dag kveld ble det klart at KrF går for en bor­ger­lig fler­talls­re­gje­ring, Hå­vard Erik­sen i Unge Høy­re me­ner det er den bes­te ny­he­ten Nor­ge kun­ne få.

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN - ➤ DEBATT Hå­vard Erik­sen Le­der av Grim­stad Unge Høy­re

Le­ser­nes me­ning: I etter­kant av KrFs sto­re vei­valg, les­te jeg re­ak­sjo­ner på Face­bo­ok. De fles­te av ven­ne­ne mine er Høy­re-folk. Vi var selv­føl­ge­lig vel­dig gla­de for at KrF vil inn i Sol­berg-re­gje­rin­gen, men jeg har også noen ven­ner som er el­ler var sen­tra­le i Ar­bei­der­par­ti­et på Sør­lan­det. Da jeg les­te kom­men­ta­re­ne de­res, ble jeg trist, opp­gitt og for­ban­net.

Den­ne per­sonen, som jeg ikke vil nev­ne navn på, skrev at KrF had­de valgt Syl­vi List­haug foran Knut Arild Harei­de. Det­te er en ab­surd og en pa­te­tisk på­stand. Ja, Syl­vi List­haug dreit på dra­get, men nå hand­ler det om hvil­ken re­gje­ring Nor­ge skal ha. For alle par­ti­ene på bor­ger­lig side er politikken det vik­tigs­te, ikke re­to­rik­ken. Det er helt na­tur­lig å va­ere bit­ter når et par­ti med 4 pro­sent opp­slut­ning på Stor­tin­get får av­gjø­re så mye, men det blir litt barns­lig å bru­ke List­haug-kor­tet hver bi­di­ge gang KrF kom­mer opp som tema. Til og med jeg kan kom­me på bed­re ar­gu­men­ter for at KrF skul­le gå til ven­st­re, selv om jeg selv­føl­ge­lig sy­nes det var rik­tig å gå til høy­re.

Nok om det. Nå gle­der meg til re­gje­rings­for­hand­lin­ge­ne, det kom­mer til å bli tøf­fe for­hand­lin­ge­ne. Li­ke­vel me­ner jeg at vi skal greie å lage en re­gje­rings­er­k­la­e­ring. Ba­sert på stats­bud­sjet­te­ne vi har la­get sam­men er det et ty­de­lig fel­les verdi­grunn­lag vi fire bor­ger­li­ge par­ti­ene har. Det hele kan opp­sum­me­res med et ord, en­kelt­in­di­vi­det.

Nå er det bare å si som Que­en: The show must go on!

AR­KIV

¶INN­LEGG: Le­der i Grim­stad Unge Høy­re, Hå­vard Erik­sen, er vel­dig glad for val­get KrF gjor­de på lands­mø­tet. Til ven­st­re stats­råd Jan tore San­ner.

LISTHAUGKORTET: Unge Høy­re-le­der Hå­vard Erik­sen er lei av at «List­haug-kor­tet» trek­kes frem av Re­gje­rin­gens mot­stan­de­re. Her er Syl­vi List­haug på be­søk på Fri­voll­tun ved en tid­li­ge­re an­len­ding.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.