det skjer i GRIM­STAD

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

➤ GLADRINGEN SE­NIORDANS: I se­niordans blir kon­sen­tra­sjon og hjerne­cel­ler ak­ti­vi­sert, og det er eks­tra bra for den men­ta­le helsen. Så vel hode som bein får sine ut­ford­rin­ger. Møt opp på Sol­vang i etter­mid­dag og bli med.

➤ LPP IN­VI­TE­RER til tema­kveld på Treff­ste­det. Vi får be­søk av Grim­stad kom­mu­ne, som vil in­for­me­re oss om tje­nes­ter og bo­til­bud til hjemme­bo­en­de med rus og psy­kis­ke li­del­ser. Se an­non­se i lør­dags­avi­sa, el­ler les mer på lpp.grim­stad.no etter­mid­dag: «KOM OG SPIS». Vi sam­les og spi­ser mid­dag sam­men før ak­ti­vi­te­ter og plik­ter kal­ler. Sav­ner du noen å spi­se sam­men med – el­ler har du lyst til å slip­pe å lage mid­dag en etter­mid­dag, kan­skje du vil in­vi­te­re med deg noen? Uan­sett år­sak – du er hjer­te­lig vel­kom­men til mål­tids­fel­les­skap den­ne etter­mid­da­gen, til kost­pris. Vel­kom­men!

➤ BETANIA MENIGHETSSENTER: Grup­per i hjem­me­ne.

➤ NLM MISJONSSALEN: På mø­tet ons­dag kveld ta­ler Åge Sols­vik. Las­se Ime­land syn­ger. Det er bønne­møte en halv time før mø­tet. Hjer­te­lig vel­kom­men!

➤ GRIM­STAD MISJONSKIRKE: Små­barn­streff på for­mid­da­gen for deg som er hjem­me med baby el­ler små barn un­der skole­al­der. Vi le­ker, pra­ter, ma­ler, syn­ger og spi­ser med­brakt niste­pak­ke. Vel­kom­men!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.