Fore­drag om rett­fer­dig kles­pro­duk­sjon

De som står bak mu­si­ka­len Aseem in­vi­te­rer til et gratis fore­drag på kul­tur­hu­set lør­dag 10. no­vem­ber.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER -

– Det er en vans­ke­lig og ut­ford­ren­de pro­blem­stil­ling. Men­neske­han­del er den nest størs­te il­le­ga­le øko­no­mi­en på ver­dens­ba­sis, bare ut­kon­kur­rert av vå­pen­in­du­stri­en. De etis­ke di­lem­ma­ene er man­ge og ut­ford­rin­ge­ne er vans­ke­li­ge. Men – det er mu­lig å gjø­re noe med det, skri­ver mu­si­kal­ska­per­ne i en presse­mel­ding.

De in­vi­te­rer lør­dag for­mid­dag til fore­drag i Ca­ti­li­na. Hit kom­mer Kir­sten Ona Fugl­set som job­ber i Ho­pe for Ju­s­tice og Sig­mund Heg­stad som grunn­la Fair & Squa­re. Ho­pe for Ju­s­tice er en in­ter­na­sjo­nal or­ga­ni­sa­sjon som job­ber ak­tivt med å hjel­pe men­nes­ker ut av sla­ve­ri og å på­vir­ke sam­fun­net til å gjø­re men­neske­han­del umu­lig.

Over­skud­det fra Aseem går til det­te ar­bei­det og på fore­dra­get vil Kir­sten Ona Fugl­set for­tel­le mer om hvor­dan de job­ber. Fair & Squa­re ble star­tet for å end­re tekstil­bran­sjen og vise at det fak­tisk er mu­lig å pro­du­se­re kla­er på en rett­fer­dig måte. Sig­mund Heg­stad har byg­get opp en fab­rikk i Ki­na, der ar­bei­der­ne har ret­tig­he­ter til lønn, ar­beids­tid og per­mi­sjon som lig­ner på den nors­ke for­hold. Han vil dele tan­ke­ne og er­fa­rin­ge­ne sine fra den­ne pro­ses­sen på fore­dra­get.

ILLUSTRASJONSFOTO FRA FAIR & SQUA­RE

TEKSTILPRODUKSJON: Det blir gratis fore­drag om mer rett­fer­dig tekstilproduksjon i verden.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.