– Trist syn på Fevikmarsjen

Jan­ne Gran­da­len had­de tatt med seg to ba­ere­po­ser til å pluk­ke søp­pel un­der Fevikmarsjen søn­dag.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - Ca­mil­la Hov­stø ca­mil­la@gat.no

– Min fa­mi­lie og jeg gikk Fevikmarsjen i dag. I an­led­nin­gen had­de jeg tatt med meg tom­me ba­ere­po­ser for å pluk­ke med meg søp­pel langs sti­en, for­tel­ler Jan­ne Gran­da­len, som man­ge kjen­ner som Nor­ges ster­kes­te kvin­ne.

– Et for­fer­de­lig syn

Hun pluk­ket med seg to ful­le ba­ere­po­ser i lø­pet av kort tid i løy­pa.

– Det lå knus­te flas­ker, bok­ser og plas­tikk rundt om­kring. Men da vi kom til en­den av bygge­fel­tet på Feviktop­pen, var sy­net som møt­te oss gans­ke trist. Det lå sto­re ting, som rør, rørkob­lin­ger, iso­por og sto­re ting pak­ket inn i plas­tikk. Jeg måt­te hatt en til­hen­ger for å få det med meg. Det så helt for­fer­de­lig ut midt i sko­gen, sier Jan­ne Gran­da­len.

Hun snak­ket med en rør­leg­ger fra Rør­leg­ger Li­e­ne som kom for­bi, og han had­de un­der­søkt om det kom fra fir­ma­et, noe det ikke gjor­de.

– Han syn­tes også at de som har slengt det­te rundt må kom­me og ryd­de det opp, for­tel­ler hun.

Ten­ker på dyr, fisk og fugl

– Å se så mye søp­pel i na­tu­ren i dis­se ti­der er trist. Vi ser sta­dig vekk fil­mer om dyr, hval, fisk og fugl som har mage­sek­ken full av plas­tikk og dør av un­de­rer­na­e­ring. Søp­la hav­ner uti sjø­en til slutt, og folk må ta an­svar, leg­ger hun til.

Gran­da­len er blitt in­spi­rert av en god venn­in­ne til å ta med seg søp­pel­po­ser når hun er ute og går tur.

– Man får mye tre­ning av å bøye seg for å pluk­ke søp­pel mens man går tur. Også gir det i til­legg en vel­dig god fø­lel­se å kun­ne gjø­re en god gjer­ning i sam­me slen­gen, sier hun.

Gran­da­len for­tel­ler at det var en god gjeng som gikk Fevikmarsjen søn­dag.

– Og fle­re sa de også ble in­spi­rert til å ta med seg en søp­pel­pose på tur. Det er gøy, for­tel­ler hun. ➤

FEVIKMARSJEN: Jan­ne Gran­da­len, Trond Ret­ter­holt, Sa­ga Gran­da­len-Ret­ter­holt (i vog­na), As­lak og An­ne-Lise Ret­ter­holt gikk Fevikmarsjen søn­dag.

TUR: Jan­ne Gran­da­len opp­ford­rer fle­re til å pluk­ke søp­pel på tur.

TO: Gran­da­len pluk­ket to ba­ere­po­ser med søp­pel på kort tid.

SLENGT: Sto­re ting lå strødd i sko­gen på Fevikmarsjen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.