I kø for å bli gra­tu­lert

Ord­fø­re­ren er på plass med gra­tu­la­sjo­ner når noen har gjort noe bra. I for­ri­ge uke hyl­let han barne­skole­ele­ve­ne i kom­mu­nen, som er fem­te best i lan­det til å gå, syk­le el­ler ta buss til sko­len.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - Anna Torp Kvas­jord anna@gat.no

Grim­stad kom nem­lig på en im­po­ne­ren­de 5. plass i årets Beintøft-ak­sjon, som er en na­sjo­nal kam­pan­je for å få fle­re barne­skole­ele­ver til å syk­le, gå el­ler kjø­re buss til sko­len.

I sep­tem­ber har nors­ke barne­skole­ele­ver til sam­men gått el­ler syk­let over 1,14 mil­lio­ner kilo­me­ter, noe som til­sva­rer 28,56 gan­ger rundt jor­da. Man­ge av dis­se kilo­me­ter­ne er det Grim­stad-ele­ver som har lagt bak seg.

Flot­te pre­mi­er

Tra­di­sjo­nen tro var Folke­helse­ko­or­di­na­tor Chris­ti­ne Mik­kel­sen på plass på de sko­le­ne som had­de al­ler best re­sul­ta­ter. Hun had­de den­ne gan­gen med seg ord­fø­rer Kje­til Glims­dal. Han var full av lov­ord om inn­sat­sen til ele­ve­ne.

– Dere har va­ert kjempe­flin­ke, dere er helt i ver­dens­klas­se, skrøt han.

Som van­lig ble det delt ut en pre­mie til bes­te 1.–2. trinn, en pre­mie til 3.–4. trinn, og en pre­mie til bes­te klas­se på 5. – 7. trinn.

På Fri­voll fant vi to av klasse­vin­ner­ne, nem­lig 4. og 7. klas­se. Sist­nevn­te var for øv­rig al­ler bes­te klas­se i hele Aust-Ag­der i år. De fikk der­med i til­legg til 2.000 kro­ner som var pre­mie fra Grim­stad kom­mu­ne, 5.000 kro­ner fra Beintøft sen­tralt, som de kan bru­ke på noe som frem­mer mer ak­ti­vi­tet på sko­len el­ler i klas­sen.

Folke­helse­ko­or­di­na­to­ren had­de også med seg syk­kel­lyk­ter til alle ele­ve­ne på det­te trin­net, og ord­fø­re­re ga dem i til­legg til pen­ger di­plom for sin inn­sats.

4. trinn fikk syk­kel­kort­stok­ker, og de fikk også 2.000 kro­ner og di­plom til klas­sen.

Den sis­te klasse­pre­mi­en i år gikk til en an­nen sko­le i Grim­stad, nem­lig til Land­vik sko­le. Her had­de nem­lig 2A lagt ned en for­mi­da­bel inn­sats, og 99 pro­sent av alle rei­se­ne til sko­len var til fots, med syk­kel el­ler med buss. Til sam­men had­de klas­sen gått hele 1588 kilo­me­ter i lø­pet av sep­tem­ber må­ned.

Land­vik sko­le var også sjet­te bes­te sko­le i hele lan­det.

Stryk­ka­rak­ter til la­erer­ne

Ele­ve­ne på 7. trinn på Fri­voll sko­le har alt­så syk­let, gått el­ler tatt buss til sko­len hver dag i hele sep­tem­ber. De me­ner det ikke er noen spe­si­ell opp­skrift de bru­ker for å få til det­te.

– La­ere­ren vår øns­ker jo at vi skal gjø­re det bra, og har sagt at det ikke er så far­lig om vi kom­mer for sent til sko­len, bare vi går el­ler syk­ler. Det er in­gen som har kom­met for sent alt­så, men det er egent­lig bare vel­dig man­ge i klas­sen vår som syk­ler og går til sko­len uan­sett om det er Beintøft el­ler ikke, sier elev­råds­re­pre­sen­tan­te­ne fra klas­sen, Eskil Top­land og Isola Storm.

De for­tel­ler at de har fulgt med på nett­si­de­ne til Beintøft hvor­dan de har lig­get an un­der­veis.

– Det har selv­sagt va­ert gans­ke mo­ti­ve­ren­de. Det er bra vi har en slik ak­sjon, det får nok fle­re ele­ver til å syk­le og gå til sko­len, og det er jo bra både for helsen de­res, men også for mil­jø­et, sier ele­ve­ne.

– Hvor­dan er det med la­erer­ne de­res, er de flin­ke?

– Nei, det syns vi ikke. De fles­te kjø­rer bil til sko­len, det er få som syk­ler. Det er for dår­lig. La­erer­ne bur­de også tel­le i den­ne ak­sjo­nen, sier de.

Mens la­erer­ne får stryk­ka­rak­ter av ele­ve­ne selv, skry­ter folke­helse­ko­or­di­na­to­ren av det ele­ve­ne i kom­mu­nen har pres­tert.

– Vi er kjempe­for­nøy­de med årets inn­sats. Nå hå­per vi at alle vil fort­set­te å gå og syk­le ut­over høs­ten og vin­te­ren, men vi opp­ford­rer alle til å bru­ke syk­kel­lys og re­fleks, sier Chris­ti­ne Mik­kel­sen. ➤

PRE­MIE: 4. trinn på Fri­voll sko­le fikk pre­mi­en for 3. til 4. klas­se i Grim­stad. Her had­de 96 pro­sent av alle rei­se­ne til og fra sko­len gått til fots, på syk­kel el­ler med buss.

100 PRO­SENT: I sep­tem­ber ble ikke en enes­te elev fra 7. trinn på Fri­voll sko­le kjørt til sko­len. Det ble selv­sagt pre­mi­ert.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.