Krab­bet i mål og til sei­er

I slut­ten av au­gust sat­te Karo­li­ne Da­land kur­sen mot USA for å stu­de­re, og for å sat­se vi­de­re på fri­idret­ten. Ny­lig vis­te hun at løps­for­men er su­per­god.

Grimstad Adressetidende - - SPORT - Anna Torp Kvas­jord anna@gat.no

Sø­rild-jen­ta var nem­lig sva­ert del­ak­tig i at skole­la­get hen­nes Utep (Uni­ver­sity of Texas at El Paso) vant ter­reng­lø­pet Con­fe­ren­ce Cross Coun­try i Flo­ri­da. Det­te har ald­ri skole­la­get klart før.

Kon­kur­ran­sen var en lag­kon­kur­ran­se, der sju jen­ter løp. De fem bes­te re­sul­ta­te­ne til jen­te­ne tel­te sam­men­lagt, og man tel­te da plassif­fe­ret til hver en­kelt ut­øver. Karo­li­ne Da­lands lag end­te med plass-sif­fe­ret 44, som var fire foran nes­te lag. Karo­li­ne Da­lands re­sul­tat tel­te som en av de fem, hun end­te på en 30. plass av over 100 jen­ter.

– Det­te var noe helt nytt for meg. Jeg er jo lang­sprin­ter, så det å løpe 5.000 me­ter på gress/ sti/grus både flatt og med litt stig­ning, var vel­dig uvant for meg, for­tel­le hun.

– Det ble en del me­ter len­ger enn det jeg plei­er å løpe, og i til­legg var det i ter­reng. Jeg skal aer­lig inn­røm­me at jeg var tem­me­lig kjørt etter­på og had­de det gans­ke faelt un­der­veis. Det re­sul­ter­te i at jeg falt tre me­ter før mål­stre­ken, og måt­te krab­be over. Hel­dig­vis var det in­gen som pas­ser­te meg etter­som jeg krab­bet for har­de li­vet, leg­ger hun til.

So­lid løp

Da­land løp inn på ti­den 18 mi­nut­ter og 31 se­kun­der, noe som er im­po­ne­ren­de bra til å va­ere en lang­sprin­ter.

– Fø­lel­sen etter­på gjor­de opp for smer­ten un­der­veis. Det var vel­dig gøy at vi vant, og at jeg skul­le løpe på un­der 20 mi­nut­ter had­de jeg ald­ri trodd, sier hun.

Da­land skul­le for øv­rig egent­lig ikke ha løpt det­te lø­pet, men hun stil­te opp da noen av de and­re jen­te­ne på la­get var ska­det.

Meste­par­ten av ut­øver­ne på la­get er fra Ke­nya, noen fra USA.

Lan­ge øk­ter

Karo­li­ne Da­land var for få år si­den en av de mest ta­lent­ful­le unge jen­te­ne i Nor­ge på lang­sprint. År med ska­der har satt hen­ne litt til­ba­ke, men nå er hun skade­fri, og på full vei til­ba­ke til top­pen.

Etter vi­dere­gå­en­de valg­te hun å flyt­te til El Paso i Texas, hvor det er et sva­ert godt fri­idretts­mil­jø. Hun så på det­te som en god mu­lig­het til å ut­vik­le seg vi­de­re som fri­idretts­ut­øver. Hun tri­ves vel­dig godt.

– De førs­te må­ne­de­ne i USA har va­ert vel­dig bra. Jeg tri­ves eks­tremt godt og har fun­net min gjeng her nede. Jeg trod­de det skul­le bli tøf­fe­re å flyt­te hjemme­fra, men det har jeg ikke hatt noe pro­blem med. De førs­te må­ne­de­ne har gått til å fin­ne seg til ret­te, bli kjent med men­nes­ke­ne jeg om­gås med og ikke minst få kom­met inn i tre­nin­gen og sko­len her, for­tel­ler hun Adres­sa.

I sprint­grup­pen som hun er en del av, er det mest folk fra USA, noen fra Sør-Amerika.

– Euro­pe­er­ne i team­et vårt er i kast­grup­pen, og så er det meg da, ler hun.

Da­land har trent i Sø­rild i alle år, og hver­da­gen hen­nes har der­for blitt litt an­ner­le­des etter at hun flyt­tet. Tre­nin­gen er blant an­net nok­så an­ner­le­des fra det hun var vant til.

– Øk­te­ne her er gans­ke lan­ge, de kan va­riere fra 3–4 ti­mer, mens jeg tid­li­ge­re var vant med kor­te­re øk­ter, even­tu­elt to kor­te øk­ter i ste­det for en lang. I til­legg er det mye fo­kus på vekt­tre­ning og styr­ke her. Tid­li­ge­re tren­te jeg vek­ter 1–2 gan­ger i uken, mens det nå går i fire øk­ter per uke. Selve løps­øk­te­ne er nok­så like, for­tel­ler hun.

Da­land for­tel­ler at det også er van­lig å ha 2–3 da­ger med fri i USA, mens hjem­me i Grim­stad var hun vant med kan­skje en fri­dag i uka.

Mye sko­le

Karo­li­ne Da­land går på uni­ver­si­tet i El Paso, hvor hun stu­de­rer Ma­nag­ment (le­del­se). Hun tri­ves med det, men inn­røm­mer at det er lan­ge og tøf­fe da­ger med mye sko­le og tre­ning.

– Hver­da­gen min går som re­gel i det sam­me, med sko­le, tre­ning, re­sti­tu­sjon og litt so­si­alt. Etter­som det kre­ves et visst ka­rak­ter­snitt for å kun­ne kon­kur­re­re, så er jeg nødt til å bru­ke en del tid på sko­le, sier hun.

– Hva er den størs­te for­skjel­len på El Paso og Grim­stad?

– Den størs­te for­skjel­len må nok va­ere ma­ten. For de ame­ri­kans­ke så går det mye i «fast­food», noe som fin­nes over­alt, fak­tisk nøy­ak­tig 98 me­ter fra der jeg bor. I til­legg er så å si all mat her til­satt eks­tra suk­ker el­ler søt­nings­stof­fer. Piz­za for ek­sem­pel sma­ker eks­tremt søtt, for­tel­ler hun.

Hjem til jul

Sø­rild-jen­ta stortrives i Texas, men sav­ner selv­sagt de hjem­me. Hun kom­mer hjem til jul, noe hun gle­der seg til.

– Jeg sav­ner al­ler mest ven­ner og fa­mi­lie. Jeg snak­ker en del med dem via so­sia­le medi­er, men jeg kjen­ner at det trengs en re­union snart. I til­legg så sav­ner jeg Sø­rild og tre­ner­ne mine der. Jeg gle­der meg mas­se til å tref­fe dem igjen i jula, sier hun. Da blir det tre­ning in­nen­dørs.

– Jeg tror det blir gans­ke greit med tan­ke på at vi har en ny in­nen­dørs­hall som er top­pers å tre­ne i før in­ne­se­son­gen. Nå er jeg skade­fri og hå­per å få til en god tre­nings­pe­rio­de før in­nen­dørs­se­son­gen star­ter i ja­nu­ar, av­slut­ter hun. ➤

FOTO: PRI­VAT

VANT: Den­ne gjen­gen vant Con­fe­ren­ce Cross Coun­try i Flo­ri­da. Num­mer fem f.v. er Sø­rild-jen­ta Karo­li­ne Da­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.