– Sprer frykt om ny E18

– For­søk på å spre frykt om og slå po­li­tisk mynt på en ny­het som er full­sten­dig gått ut på dato, er in­gen god re­kla­me for noe po­li­tisk par­ti, skri­ver Thor Sønde­naa me­ner i det­te le­ser­inn­leg­get.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - Thor Sønde­naa

Le­ser­nes me­ning; I

Adres­sa 1. no­vem­ber blir det re­fe­rert en po­li­tisk ut­ta­lel­se fra FrP i Grim­stad, ini­tiert av Le­ne Lange­myr. Fryk­ten er at E18 ut­byg­gin­gen skal bli skrin­lagt og Nye Vei­er AS bli ned­lagt der­som Ap kom­mer i re­gje­ring.

De­bat­ten rundt Nye

Vei­ers ek­sis­tens var gans­ke hef­tig før sis­te stor­tings­valg. Un­der Aren­dal­s­uka 2017, d.v.s. like før stor­tings­val­get, sto den i sen­trum un­der en pa­nel­de­batt mel­lom da­va­eren­de sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ke­til Sol vik-Ol­sen( F rP ), Ni­ko­lai Astrup (H), le­de­ren av na­e­rings­ko­mi­te­en, Geir Polle­stad (Sp) og Sver­re Myr­li (Ap). Al­le sam­men tung­vek­te­re i det po­li­tis­ke land­ska­pet. Sol­vik-Ol­sen og Astrup

ga som ven­tet sin ufor­be­hold­ne støt­te til Nye Vei­er. Mer over­ras­ken­de var det at Polle­stad ga klar be­skjed om at hans par­ti ikke vil­le av­vik­le Nye Vei­er, men tvert imot gjø­re en eva­lu­e­ring og for­bed­re sel­ska­pet yt­ter­li­ge­re.

Myr­li fulg­te opp

med å fast­slå at det vik­ti­ge er at det blir byg­get vei, ikke hvem som byg­ger den. Og til­føy­de at Ap ikke had­de noe øns­ke om å end­re på det som var ved­tatt.

Når sli­ke ut­ta­lel­ser

falt på en så sen­tral are­na som Aren­dal­s­uka, er det all grunn til å tro at dis­se var rot­fes­tet i par­ti­ene og ikke kom som per­son­li­ge yt­rin­ger fra pa­nel­del­ta­ker­ne.

Etter den tid

har det hel­ler ikke va­ert hørt se­riø­se krav om at Nye Vei­er skal leg­ges ned.

For­søk på å

spre frykt om og slå po­li­tisk mynt på en ny­het som er full­sten­dig gått ut på dato – og i til­legg ved­ta det­te som en ut­ta­lel­se – er in­gen god re­kla­me for noe po­li­tisk par­ti. Ei hel­ler for en kom­men­de ord­fø­rer­kan­di­dat. Nye Vei­er er

nå sva­ert godt i gang med fle­re pro­sjek­ter. Hvor­vidt de lyk­kes og for­tje­ner å leve vi­de­re, av­hen­ger av om de kla­rer å le­ve­re etter de am­bi­siø­se må­le­ne som er satt opp både for bygge­tid og økonomi.

Al­le­re­de høs­ten 2019

skal strek­nin­gen Tvede­strand–Aren­dal stå fer­dig. Og na­er­me­re jul sam­me år strek­nin­gen Rugt­vedt– Dør­dal.

Fram mot nes­te

stor­tings­valg vil vi tro­lig kun­ne be­gyn­ne med å gjø­re oss opp en me­ning om sel­ska­pets fram­tid. Da ba­sert på har­de fak­ta om hva sel­ska­pet le­ve­rer og ikke po­li­tisk syn­sing.

Men inn­til vi­de­re

ty­der al­le po­li­tis­ke sig­na­ler nå på at Nye Vei­er er kom­met for å bli.

GRIMSTADPORTEN: Thor Sønde­naa me­ner Le­ne Lange­myr Frp tar feil når hun fryk­ter at E18 ut­byg­gin­gen skal bli skrin­lagt og Nye Vei­er AS skal bli ned­lagt der­som Ap kom­mer i re­gje­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.