– Lite dra­ma­tikk

Etter at Øystein Møre­trø sa takk for seg i Frp, er nå nes­to­ren Terje Stalle­land til­ba­ke i po­si­sjo­nen. Han sier også at si­tua­sjo­nen med le­ne Lange­myr var mye mind­re dra­ma­tisk enn det pres­sen fikk det til å se ut som.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - Kje­til Karl­sen kje­til@gat.no

– Det­te var mye mind­re dra­ma­tisk enn det pres­sen fikk det til å se ut som på for­hånd. Vi had­de et vel­dig kon­struk­tivt og godt møte der vi fikk snak­ket ut og kun­ne gå vel for­lik­te fra et­ter­på med full støt­te til Le­ne Lange­myr som ord­fø­rer­kan­di­dat. Så det­te var vel­lyk­ket.

Slik opp­sum­me­rer Frp-nes­tor i Grim­stad, Terje Stalle­land, opp­vask­mø­tet tirs­dag kveld.

– Var du ner­vøs på hen­nes veg­ne før det­te mø­tet?

– Nei, det var jeg ikke, sier han.

– Trod­de du at hun vil­le fort­set­te som ord­fø­rer­kan­di­dat etter mø­tet?

– Ja, det var jeg ikke i tvil om i det hele tatt, sier han.

Ett an­net re­sul­tat av mø­tet tirs­dag kveld var at Terje Stalle­land nå er til­ba­ke som gruppe­le­der i kom­mune­sty­ret.

– Etter at Øystein trakk seg, måt­te vi vel­ge en ny gruppe­le­der, og det svar­te jeg ja til. Jeg vet jo hva jeg går til, og det er en for­nøye­lig gjeng å va­ere gruppe­le­der for, sier han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.