Vant gjev språk­pris

Dahls­ke vi­dere­gå­en­de sko­le vant den euro­pe­is­ke språk­pri­sen.

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - Innsendt av Runo Isak­sen Di­ku

– Vel­dig hyg­ge­lig og in­spi­re­ren­de at no­en leg­ger mer­ke til og tror på ar­bei­det vi gjør, sa Hei­di Fri­voll-Sørensen da hun mot­tok språk­pri­sen på veg­ne av Dahls­ke vi­dere­gå­en­de sko­le.

Pri­sen ble over­rakt av Rik­ke Høi­stad Sjø­berg, stats­sek­reta­er i Kunn­skaps­de­par­te­men­tet 6. no­vem­ber. Hei­di Fri­vol­lSø­ren­sen og hen­nes kol­le­ger på Dahls­ke vi­dere­gå­en­de sko­le i Grim­stad opp­lev­de at ele­ve­nes språk­in­ter­es­se dal­te kull for kull. De be­stem­te seg for å gjø­re noe med, og sat­te i gang fle­re krea­ti­ve til­tak.

– Vi har fast opp­legg med lyst­be­ton­te ak­ti­vi­te­ter for å fei­re den euro­pe­is­ke språk­da­gen. Vi løf­ter fram de mi­nio­ri­tets­språk­li­ge ele­ve­ne, og lar dem ha mini­kurs i ara­bisk, man­da­rin, polsk og et tjue­talls and­re språk. Og vi sam­ar­bei­der med ung­doms­sko­le­ne, for det er vik­tig å vek­ke språk­in­ter­es­sen tid­lig, for­klar­te Hei­di Fri­voll-Sørensen, av­de­lings­le­der for språk og sam­funns­fag.

Får 50 000 kro­ner

Den euro­pe­is­ke språk­pri­sen be­står av et di­plom, sig­nert av EUs kommi­sa­er for ut­dan­ning, kul­tur, ung­dom og idrett, Ti­bor Nav­racsics, og Di­kus di­rek­tør Ha­rald Ny­bø­let. I til­legg mot­tar vin­ne­ren 50 000 nors­ke kro­ner.

Den euro­pe­is­ke språk­pri­sen – Euro­pean Lan­gua­ge La­bel – ble lan­sert av Europa­kom­mi­sjo­nen i 1998. Pri­sen de­les ut hvert år til ny­ska­pen­de pro­sjek­ter som har bi­dratt til å frem­me la­e­ring av språk.

Er midt i blin­ken

Pro­sjek­tet er «spot on» når det gjel­der årets prio­ri­te­rin­ger for Den euro­pe­is­ke språk­pri­sen, sa stats­sek­reta­er Rik­ke Høi­stad Sjø­berg da hun les­te opp jury­ens be­grun­nel­se.

– I sitt ar­beid for å ut­vik­le en mer in­klu­de­ren­de sko­le, om­fav­ner Dahls­ke vi­dere­gå­en­de det språk­li­ge og kul­tu­rel­le mang­fol­det som fin­nes i klasse­rom­me­ne. Det­te mang­fol­det bru­kes ak­tivt for å in­te­gre­re ele­ver med et an­net mors­mål, sam­ti­dig som det også bi­drar til å øke lys­ten til å la­ere språk hos al­le ele­ve­ne, sa hun.

SPRÅK­PRI­SEN: Stats­sek­reta­er Rik­ke Høi­stad Sjø­berg (t.h.) del­te ut Den euro­pe­is­ke språk­pri­sen til Dahls­ke vi­dere­gå­en­de sko­le ved lek­tor Pe­tra Krü­ger (t.v.) og av­de­lings­le­der Hei­di Fri­voll-Sørensen. Di­ku har le­det den nors­ke jury­en, re­pre­sen­tert di­rek­tør Ha­rald Ny­bø­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.